Czy istnieje kwestia „przebaczenia międzypokoleniowego”?

Marek Jagodziński

Abstrakt


„Przebaczenie międzypokoleniowe” oznacza właściwie modlitwę o przebaczenie międzypokoleniowe, a jego celem jest „uzdrowienie drzewa rodowego” lub osiągnięcie „uzdrowienia międzypokoleniowego”. Pojawiło się w związku z chorobami i cierpieniami ludzi oraz potrzebą opieki duszpasterskiej nad nimi. Wątpliwy jest jednak już sam kontekst biblijny tego zjawiska, interpretacja tekstów wymaga dojrzałej hermeneutyki biblijnej, a związane z nim problemy dogmatyczne, przede wszystkim dotyczące skuteczności sakramentów chrztu i pokuty, sugerują konieczność całkowitego porzucenia tej koncepcji w teorii i praktyce.


Słowa kluczowe


grzech; sakrament chrztu; sakrament pokuty; przebaczenie; uzdrowienie wewnętrzne; uwolnienie od grzechów; kontekst biblijny; hermeneutyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balter L., Eschatologia współczesna dla duszpasterzy i katechetów, Kraków 2010.

Egger W., Methodenlehre zum Neuen Testament. Einführung in linguistische und historisch-kritische Methoden. Dritte, durchgesehene und aktualisierte Auflage, Freiburg–Basel–Wien 1996.

Gryglewicz F., Ewangelia według św. Łukasza. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Poznań 2007.

Homerski J., Ewangelia według św. Mateusza. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Poznań 2004.

Homerski J., Księga Ezechiela. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy, Poznań 2013.

Katolicki komentarz biblijny, red. R.E. Brown, J.A. Fitzmeyr, R.E. Murphy (red. pol. W. Chrostowski), Warszawa 2001.

Jungmann J.A., Liturgia pierwotnego Kościoła do czasów Grzegorza Wielkiego, tł. T. Lubowiecka, Kraków 2013.

Kowal S., Modlitwa o uwolnienie w misji Kościoła katolickiego. Studium kryrtyczno-teologiczne, mps, Szczecin 2013.

Langkammer H., Ewangelia według św. Marka. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Poznań–Warszawa 1977.

Łukaszuk T.D., Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Dogmat chrystologiczny w ujęciu integralnym, Kraków 2000.

McAll K., Healing the family tree, London 1982.

Metodologia Nowego Testamentu, red. H. Langkammer, Pelplin 1994.

Moran M., Przedmowa, [w:] Międzynarodowe Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej. Komisja Doktrynalna, Chrzest w Duchu Świętym, Kraków 2014, s. 5-6.

Nadolski B., Egzorcyzm, w: tenże, Leksykon liturgii, Poznań 2006, s. 369-374.

Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Pisma Świętego w Kościele. Przemówienie Ojca świętego Jana Pawła II oraz Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej, tł. K. Romaniuk, Poznań 1994.

Piotrowski M., Uzdrowienie międzypokoleniowe. Terapia według dr. Kennetha McAlla, „Miłujcie się” 1(2004), s. 9-11.

Płusa S., Przebaczenie międzypokoleniowe. Spojrzenie teologiczno-praktyczne, „Duchowość w Polsce” 16(2014), s. 101-112.

Tomasz z Akwinu, św., Summa theologica I-II.

Wydział Teologii KUL, Opinia komisji teologicznej w sprawie tzw. spowiedzi furtkowej, http://episkopat.pl/dokumenty/6537.1,Decyzja_KEP_w_sprawie_tzw_spowiedzi_furtkowej.html [21.07.2015].

Zimmermann B., Heilung der Familienstammbaums, Frankfurt 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.2-8

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)