Maryja − Gwiazda Zaranna zwiastująca świt zmartwychwstania

Grzegorz Bartosik

Abstrakt


Niniejszy artykuł ukazuje syntetycznie, w jaki sposób Maryja rozświetla nasze ciemności, w jakim sensie możemy nazwać Ją Gwiazdą Zaranną zwiastującą świt Zmartwychwstania.

Została ukazana przede wszystkim Jej wiara, która w Wielki Piątek i Sobotę stała się wiarą całego rodzącego się Kościoła. Do dziś wspominamy tę wiarę Maryi i uczymy się jej od Niej, zwłaszcza w każdy dzień sobotni. Ale Maryja przygotowuje nas także na powtórne przyjście Mesjasza i na nasze zmartwychwstanie. Jako kochająca Matka, widząc nasze grzechy, zstępuje na ziemię i w Fatimie wzywa nas do opamiętania, aby nie obrażać już więcej Pana Boga. Po raz kolejny objawia się jako Gwiazda Zaranna zwiastując przyjście Pana. To, czy odpowiemy na Jej matczyne błagania, czy wskażemy innym ludziom Boże światło, zależy od każdego z nas.


Słowa kluczowe


Maryja-Gwiazda Zaranna; Zmartwychwstanie; powtórne przyjście Mesjasza

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Sobór w Nicei (325), Symbol wiary, BF IX, 7.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium (21.11. 1964); tekst polski w: Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje. Tekst łacińsko-polski, Poznań 1986, s. 146-265.

Paweł VI, Adhortacja Signum magnum (13.05.1967), tekst polski w: Tak czcić Matkę Bożą, red. S.C. Napiórkowski, Niepokalanów 2004, s. 5-29.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris Mater (25.03.1987), tekst polski: Niepokalanów 1987.

Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor (06.08.1993), tekst polski w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 1: Encykliki, Kraków 2006, s. 453-525.

Jan Paweł II, List apostolski Tertio millennio adveniente (10.11.1994), tekst polski w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 3: Listy, Kraków 2007, s. 403-428.

Katechizm Kościoła Katolickiego (11.10.1992), tekst polski: Poznań 1994.

Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Dominus Iesus (06.08.2000), tekst polski: Kraków 2000.

Kongregacja Nauki Wiary, Orędzie fatimskie (26.06.2000), w: Wspomnienia S. Łucji z Fatimy, t. 1, Fatima 2002, s. 205-212.

Konferencja Episkopatu Polski, List pasterski na Niedzielę Świętej Rodziny 2013 roku, mps.

Brewiarz franciszkanów świeckich, red. J. Bogdanów i in., Niepokalanów 2011.

Bartosik G., Maryja jako znak nadziei i Gwiazda Nowej Ewangelizacji, „Warszawskie Studia Pastoralne UKSW” 9(2014), nr 3, s. 141-166.

Bartosik G.M, Z Niej narodził się Jezus. Szkice z mariologii biblijnej, Niepokalanów 2004.

Bartosik G., Poświęcenie Niepokalanemu Sercu Maryi, w: Niepokalane Serce Maryi. Spojrzenie Kościoła (seria: Wielka Nowenna Fatimska 2009-2017), red. K. Czapla, Ząbki 2011, s. 51-70.

Bożejewicz W., Prorocki charakter Objawień Matki Bożej w Fatimie w interpretacji i wykładni Kościoła Katolickiego. Praca doktorska z teologii, specjalność mariologia, napisana w Katedrze Mariologii pod kierunkiem o. prof. UKSW dra hab. Grzegorza Bartosika OFMConv, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny, Centrum Studiów Mariologicznych „Kolbianum”, Warszawa 2015, mps.

Feuillet A., Grelot P., Światło i ciemności, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. Léon-Dufour, Poznań−Warszawa 1985, s. 958-963.

Głowacki L., Podejmować wciąż na nowo fatimskie orędzie, Warszawa 2013.

Kaczmarek T., Światła w ciemności. Męczennicy 1939–1945, Włocławek 2000.

Kudasiewicz J., Biblijna droga pobożności maryjnej. Z Księdzem profesorem Józefem Kudasiewiczem rozmawia Danuta Mastalska, Kielce 2002.

Leksykon liturgii, oprac. B. Nadolski, Poznań 2006.

Magrassi M., Maria nel mistero della Chiesa, „Liturgia” 1976, nr 226-227, s. 696-697.

Mussner F., Maryja Matka Jezusa w Nowym Testamencie, Kraków 2014.

Naab E., Morgenstern, w: Marienlexikon, red. R. Bäumr, L. Scheffczyk, t. 4, St. Ottilien 1992, s. 517.

Nowak A.J., Szatan, w: Leksykon duchowości chrześcijańskiej, red. M. Chmielewski, Lublin−Kraków 2002, s. 849-850.

Rienecker F., Maier G., Leksykon biblijny, Warszawa 2001, s. 796-797.

Serra A., Maria di Nazaret. Una fede in cammino, Milano 1993.

Skalski E., Świeca paschalna w liturgii Kościoła, „Anamnesis” 10(2004), nr 38, s. 115-116.

Wojtczak A., Teologiczny sens maryjnego tytułu „Gwiazda zaranna”, „Studia Warmińskie” 48(2011), s. 93-115.

Wspomnienia S. Łucji z Fatimy, t. 1, Fatima 2002.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.2-7

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)