Chrystus obliczem miłosierdzia Ojca. Koncepcja odgórna i teofanijna Bożego miłosierdzia

Krzysztof Guzowski

Abstrakt


Autor artykułu Chrystus obliczem miłosierdzia Ojca. Koncepcja odgórna i teofanijna Bożego Miłosierdzia wydobywa z bogatej literatury polskiej na temat Bożego Miłosierdzia i analizuje najbardziej fundamentalne ujęcie misterium miłosierdzia jako formy objawienia wewnętrznego życia Boga Trójjedynego. Również praktykowanie miłosierdzia, według tej koncepcji, może być właściwie prowadzone, jeśli się rozpozna jego cechy w działaniu Jezusa Chrystusa, Syna Wcielonego. Autor nazywa tę perspektywę teologii miłosierdzia „koncepcją odgórną”, gdyż ludzkość nie jest w stanie pojąć istoty miłosierdzia bez pomocy światła nadprzyrodzonego, które z jednej strony pokazuje jaki jest Bóg co do swej istoty, z drugiej jak należy naśladować Boga, by się zbawić. Samoobjawienie Boga w wydarzeniach zbawczych staje się − według autora − najlepszym kluczem interpretacyjnym teologii miłosierdzia Bożego, oddającym jego trynitarny charakter.


Słowa kluczowe


Miłosierdzie Boże; Jezus Chrystus; krzyż; zmartwychwstanie; odkupienie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, Watykan 1980.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio, Watykan 1990.

Franciszek, Bulla Misericordiae vultus, Watykan 2015.

Barth G., Misterium miłosierdzia Bożego jako wartość trynitarno-osobowa, w: Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, red. K. Góźdź, K. Guzowski, Lublin 2010, s. 331-346.

Bartnik Cz.S., Metodologia teologiczna, Lublin 1998.

Bartnik Cz.S., Miłość i miłosierdzie, w: Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, s. 243-246.

Bartosik G.M., Pneumatologia, w: Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, s. 163-184.

Czaja A. bp, Człowiek w ramionach Bożego Miłosierdzia, w: Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, s. 247-258.

Depo W. bp, Guzowski K., Dogmatyka czy symbolika miłosierdzia? w: Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, s. 15-34.

Dudek A., Relacyjny charakter miłosierdzia, w: Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, s. 418.

Góźdź K., Miłosierdzie jako nawiązanie komunii Boga i człowieka, w: Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, s. 7-11.

Góźdź K., Teologia Bożego Miłosierdzia, w: Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, s. 287-302.

Grabowski J., Czy miłosierdzie przeczy sprawiedliwości? Odpowiedź Jana Pawła II, w: Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, s. 363-370.

Granat W., Chrystus Odkupiciel i Kościół – Jego Mistyczne Ciało, Lublin 1960.

Granat W., Dogmatyka katolicka. Synteza, Lublin 1964.

Granat W., Fenomen człowieka. U podstaw humanizmu chrześcijańskiego (Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL), Lublin 20072.

Granat W., Chrystus – apostoł miłości miłosiernej, w: tenże, Bóg bogaty w miłosierdzie, oprac. H.I. Szumił, Sandomierz 2011.

Huculak B.J., O Bogu w Trójcy, w: Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, s. 67-78.

Karwacki R., Soteriologia, w: Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, s. 117-134.

Królikowski J., Protologia, w: Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, s. 79-88.

Kowalczyk M., Miłosierdzie Boże w urzeczywistnianiu się królestwa Bożego, w: Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, s. 280-281.

Kupczak J., Antropologia, w: Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, s. 89-102.

Lewandowski J., Miłosierdzie Boże wczoraj i dziś, w: Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, s. 267-274.

Napiórkowski A.A., Miłosierdzie Boga. Teo- i antropocentryczna wizja dziejów zbawienia, w: Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, s. 319-330.

Napiórkowski S.C., Tajemnica miłosierdzia, w: Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, s. 481-489.

Nowacki W., Zyśk Z., Zbawcza wartość cierpienia w doświadczeniu świętej Faustyny Kowalskiej, w: Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, s. 385-400.

Ozorowski E. abp, Dialogi o Bożym Miłosierdziu, Białystok−Los Angeles 20082.

Pyc M., Chrystologia, w: Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, s. 103-116.

Pawłowski S., Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko – prorok Miłosierdzia Bożego, w: Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, s. 371-384.

Rychlicki Cz., „Demitologizacja” obrazu Boga w „Deus Caritas est” Benedykta XVI, w: Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, s. 433-448.

Siwecki L., Eklezjologia, w: Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, s. 147-162.

Słomkowski A., Miłosierdzie Boże we Wcieleniu i Odkupieniu, w: W. Granat (red.), Ewangelia miłosierdzia, Poznań−Warszawa 1970, s. 50-112.

Szmulewicz H., Eschatologia, w: Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, s. 223-240.

Szymik J., Pewien zaś Samarytanin… Chrystologia miłosierdzia, w: Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, s. 303-318.

Warchoł P., Miłosierdzie według Jana Pawła II, w: Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, s. 347-362.

Warzeszak J., O Bogu Jedynym. Miłosierdzie jako przymiot Boga, w: Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, s. 35-66.

Wołyniec W., Charytologia, w: Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, s. 185-198.

Życiński W., Mariologia, w: Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, s. 135-146.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.2-5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)