Charakterystyka środowiska i pracy streetworkerów na podstawie badań w wybranej grupie pracowników ulicy

Roland Łukasiewicz

Abstrakt


Przy udzielaniu pomocy drugiemu człowiekowi najczęściej zwraca się uwagę na to, jaka forma pomocy jest świadczona oraz komu jest udzielana. Mniej atencji poświęca się osobom, które wsparcie niosą. Głównym zamierzeniem opracowania jest wskazanie na podmiot realizujący wsparcie – pokazanie, kim jest wolontariusz w bardzo specyficznym działaniu streetworkerskim w środowisku osób bezdomnych. Artykuł przedstawia nie tylko, kim są streetworkerzy, ale także jaki mają stosunek do swojej pracy, a tym samym do osób, którym pomagają. W badaniu pominięto szczegółową analizę statystyczną uzyskanych danych, chcąc wskazać głównie na określone parametry i wskaźniki określające badane środowisko. Dzięki takiemu zabiegowi uzyskano wyraźny obraz rzeczywistości streetworkera i jego codzienności w pracy.


Słowa kluczowe


streetworking; bezdomność; wykluczenie społeczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczyk A., Bór L., Dębski M., Gaweł M., Koszutowski A., Łukaszewicz A., Michalska A., Olech P., Stenka R., Zychowicz B., Standard Streetworkingu, w: Ł. Browarczyk, R. Stenka (red.), Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności 2012.

Biernat T., Doświadczenia streetworkingu za granicą. Analiza czterech programów, „Wychowanie Na Co Dzień” 2009, nr 3.

Grabias J., Wolontariat – praca społeczna alternatywą dla kary pozbawienia wolności, w: F. Kozaczuk (red.), Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich, Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski 2006.

Kamiński M., Bezdomność trzeba rozumieć, „Dziennik Słupski” 14.09.2007.

Łukasiewicz R., Eurobezdomność, Kraków: Wydawnictwo UJ 2013.

Łukasiewicz R., Nie-miejsca bezdomnych emigrantów, UJ PAU, Kraków 2012.

Łukasiewicz R., Pod dachem Hiszpanii. Streetworking w enklawach polskich bezdomnych, KUL, Lublin 2012.

Łukasiewicz R., Prawa człowieka w kontekście wykluczenia społecznego osób bezdomnych, w: C. Szyjko (red.), Prawa człowieka fundamentem Europy. Wartości, Warszawa: Biblioteka Naukowa Klubu Integracji Europejskiej, Wydawnictwo M.M. 2014.

Łukasiewicz R., Równouprawnienie i praca z człowiekiem wykluczonym na podstawie myśli korczakowskiej. Krytyka systemu wsparcia, WSM, [w druku].

Przymeński A., Geografia i skala zjawiska bezdomności w Polsce, „Roczniki Naukowe Caritas” 1 (1997).

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa: APS 2000.

Sokołowski A., O niewłaściwym stosowaniu metod statystycznych, Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, StatSoft, Kraków Polska 2013, s. 8-9.

E. Szczypior, A. Meller, Standard Streetworkingu, w: A. Cenian-Dębska, P. Olech (red.), Podręcznik. Od ulicy do samodzielności życiowej. Standardy społecznej i zawodowej (re)integracji osób bezdomnych w sześciu sferach, Gdańsk: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności 2008.

Wątroba J., Praktyczne aspekty szacowania liczebności próby w badaniach empirycznych, StatSoft Polska, Kraków 2013, s. 1-11.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.1-10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)