Kościół sakramentem miłosierdzia

Ireneusz S. Ledwoń

Abstrakt


Artykuł podejmuje zagadnienie Kościoła jako sakramentu miłosierdzia. Według Soboru Watykańskiego II Kościół jest sakramentem zbawienia, jednak jest nim wyłącznie w Chrystusie i w związku z Nim. Misja Kościoła w świecie polega na przekazywaniu Chrystusa obecnego w nim przez łaskę i słowo, a tym samym na jednoczeniu całej ludzkości z Chrystusem. Kościół nie tylko przekazuje Chrystusowe objawienie o miłosiernej miłości Boga do człowieka, ale sam o tyle jest Kościołem Chrystusowym, o ile jest skutecznym znakiem tej miłości. Świadectwo miłości miłosiernej jest obowiązkiem zarówno Kościoła jako całości, jak i każdego poszczególnego wiernego.


Słowa kluczowe


Kościół; miłosierdzie Boże; natura Kościoła; świadectwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartnik Cz.S., Duchowe oblicze współczesnego świata, w: Jan Paweł II, Dives in misericordia. Tekst i komentarze, red. S. Nagy, RW KUL, Lublin 1983, s. 235-247.

Bartnik Cz.S., Miłość i miłosierdzie, w: Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, red. K. Góźdź, K. Guzowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 243-246.

Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, red. K. Góźdź, K. Guzowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.

Dola T., Teologia miłosierdzia Bożego według bulli Misericordiae vultus papieża Franciszka, „Roczniki Teologiczne” 63(2016), z. 9, s. 6-19.

Greniuk F., Miłosierdzie Boże w sakramencie pojednania, w: Jan Paweł II, Dives in misericordia. Tekst i komentarze, red. S. Nagy, RW KUL, Lublin 1983, s. 189-203.

Gryglewicz F., Miłosierdzie Boże w Nowym Testamencie, w: Miłosierdzie w postawie ludzkiej, red. W. Słomka (Homo meditans, 5), TN KUL, Lublin 1989, s. 27-44.

Homerski J., Miłosierdzie w księgach Starego Testamentu, w: Miłosierdzie w postawie ludzkiej, red. W. Słomka (Homo meditans, 5), TN KUL, Lublin 1989, s. 11-26.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio (1990).

Jan Paweł II, List apostolski Novo millennio ineunte (2001).

Jan Paweł II. Dives in misericordia. Tekst i komentarze, red. S. Nagy, RW KUL, Lublin 1983.

Kasper W., Miłosierdzie. Klucz do chrześcijańskiego życia, tł. R. Zajączkowski, Wydawnictwo św. Wojciecha, Poznań 2014.

Kaucha K.C., Miłość za miłość. Wiarygodność chrześcijaństwa według Battisty Mondina, RW KUL, Lublin 2000.

Krakowiak Cz., Miłosierdzie Boże w liturgii sakramentu pojednania, w: Jan Paweł II, Dives in misericordia. Tekst i komentarze, red. S. Nagy, RW KUL, Lublin 1983, s. 205-213.

Ledwoń I.S., I nie ma w żadnym innym zbawienia. Wyjątkowy charakter chrześcijaństwa w teologii posoborowej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.

Mastej J., Miłosierdzie w funkcji eklezjotwórczej, „Roczniki Teologiczne” 63(2016), z. 9, s. 21-42.

Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Wybrane zagadnienia z eklezjologii, w: Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969-1996, red. J. Królikowski, Wydawnictwo Księży Sercanów, Kraków 2000, s. 196-236.

Miłosierdzie w postawie ludzkiej, red. W. Słomka (Homo meditans, 5), TN KUL, Lublin 1989.

Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969-1996, red. J. Królikowski, Wydawnictwo Księży Sercanów, Kraków 2000.

Rak R., Realizacja miłosierdzia w działalności Kościoła, w: Jan Paweł II, Dives in misericordia. Tekst i komentarze, red. S. Nagy, RW KUL, Lublin 1983, s. 215-222.

Siwecki L., Eklezjologia, w: Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, red. K. Góźdź, K. Guzowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 147-161.

Witczyk H., Miłosierdzie Pana od wieków i na wieki, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2015.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2017.64.9-5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)