The Symbolism of Water in the Liturgy of the Catechumenate

Piotr Kulbacki

Abstrakt


Symbolika wody w liturgii katechumenatu

W liturgii przygotowującej do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej dominuje zagadnienie przymierza, nowego życia, oświecenia, włączenia do Kościoła. Obrzędy liturgiczne przygotowujące do zawarcia przymierza w wodach chrztu wprawdzie wspominają o symbolice wody, nie jest to jednak temat główny. Przeprowadzone badania tekstów liturgicznych okresu oczyszczenia i oświecenia ujawniły odniesienia do symboliki wody zaczerpniętej zarówno ze Starego, jak i Nowego Testamentu. Dotyczy ona wody dającej życie na pustyni oraz prorockich zapowiedzi oczyszczenia. Także niektóre psalmy wykorzystywane w obrzędach liturgicznych tego okresu nawiązują do obmywania wodą dla oczyszczenia lub dla potwierdzenia niewinności. Liturgia kieruje uwagę na rozmowę Jezusa z Samarytanką i zapowiedź wody dającej życie wieczne oraz na obmycie przywracające wzrok niewidomemu od urodzenia. Symbolika wody zostaje szerzej rozwinięta podczas obrzędu błogosławienia wody chrzcielnej i chrztu w Noc Paschalną. Przygotowanie do chrztu realizuje zasadę mistagogii, zakładającą pierwszeństwo celebracji znaku przed jego objaśnieniem.


Słowa kluczowe


woda; obmycie; skrutynia; chrzest; mistagogia

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Katolicki komentarz bibilijny, edited by Raymond Edward Brown, Joseph A. Fitzmyer, and Roland Edmund Murphy; for Polish edition: Waldemar Chrostowski and Krzysztof Bardski. Warszawa: Oficyna Wydawnicza “Vocatio,” 2001.

Krakowiak, Czesław. Katechumenat chrzcielny dorosłych w Kościele posoborowym. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2003.

Księga Psalmów. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy, edited by Stanisław Łach. Poznań: Pallottinum, 1990.

Kulbacki, Piotr. “Mistagogiczny charakter odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych,” Roczniki Teologiczne 63 (2016), 8: 85–105.

Kulbacki, Piotr. “The memory of baptism in the introductory rites of the Holy Mass.” Roczniki Teologiczne 62 (2015), 8: 57–70.

Liturgia Godzin. Codzienna modlitwa Ludu Bożego. Vol. 1. Poznań: Pallottinum, 2006.

Missale Romanum. Editio typica. Reimpressio emendata. Typis Vaticanis, 2008

Mokrzycki, Bronisław. Droga wtajemniczenia chrześcijańskiego. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1983.

Ordo initiationis christianae adultorum. Editio typica. Typis Polyglottis Vaticanis, 1972.

Ożóg, Tomasz. Pragnienie. EK XVI 239–40.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, edited by Michał Peter and Marian Wolniewicz. Vol. 2. Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha, 1984.

Ravasi, Gianfranco. Psalmy, Cz. 2: Psalmy 22–68 (wybór). Kraków: Wydawnictwo “Salwator,” 2007.

Romaniuk, Kazimierz. Sakramentologia biblijna: Zarys teologii sakramentów dla teologów, katechetów, duszpasterzy. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1994.

Tronina, Antoni. Teologia Psalmów: Wprowadzenie do lektury Psałterza. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1996.

Von Rad, Gerhard. Teologia Starego Testamentu. Translated by Bogusław Widła. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1986.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)