Liturgia błogosławieństwa obrazów Jezusa Chrystusa i Najświętszej Maryi Panny

Czesław Krakowiak

Abstrakt


Pobożność wiernych nie ogranicza się jedynie do uczestnictwa w liturgii Mszy Świętej, sakramentów i Liturgii godzin. Ważną rolę w pobożności wspólnotowej i indywidualnej, odrywają także obrazy Jezusa Chrystusa i Jego Matki, Najświętszej Maryi Panny. Zanim staną się przedmiotem kultu, owe święte wizerunki błogosławi się według określonej przez Kościół formy obrzędowej. Przez błogosławieństwo obrazy nie otrzymują od Boga specjalnej mocy, ale stają się znakiem, który kieruje myśli i serca ku Bogu. Obrazy Pana Jezusa i Matki Bożej błogosławi się poza Mszą świętą lub w czasie Nieszporów. Szafarzem błogosławieństwa obrazów jest prezbiter lub biskup. Modlitwę błogosławieństwa poprzedza liturgia słowa, która zawiera czytanie Pisma Świętego, homilię i modlitwę powszechną. W modlitwach błogosławieństwa obrazów Jezusa Chrystusa i Najświętszej Maryi Panny Kościół prosi Boga, aby modlitwa przed nimi prowadził do postępowania „śladami Pana”, czyli naśladowali Chrystusa, a wpatrując się w przykład Najświętszej Maryi Panny dzięki Jej wstawiennictwu dążyli do doskonałości.


Słowa kluczowe


błogosławieństwo; obraz Jezusa Chrystusa; obraz Najświętszej Maryi Panny; Msza święta; Nieszpory

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bommes Karin: Die Sakramentalien der Kirche, w: Christusbegegnung in den Sakramenten, red. Hubert Luthe, Kevelaer: Butzon & Bercker 1981, s. 607-625.

Cichy Stefan: Błogosławieństwa w liturgii Kościoła, „Liturgia Sacra” 1 (1995), nr 3-4 s. 97-106.

Czerwik Stanisław: Odnowa liturgii błogosławieństw po Soborze Watykańskim II, „Liturgia Sacra” 1 (1995), nr 3-4, s. 81-95.

Czerwik Stanisław: Teologia odnowionych błogosławieństw, „Roczniki Teologiczne”45 (1998), z. 8, s. 193-202.

Janocha Michał: Lex pingendi – lex credendi, w: Fides ex visu, red. Ryszard Knapiński, Aneta Kramiszewska, Lublin: TN KUL 2011, s. 37-44.

Klauza Karol: Teologiczna hermeneutyka ikony, Lublin: Wydawnictwo KUL 2002.

Krakowiak Czesław: Maryja wzorem trynitarnej pobożności chrześcijańskiej, „Salvatoris Mater” 2 (2000), nr 3, s. 130-154.

Krakowiak Czesław: Sakramentalia i błogosławieństwa, „Ateneum Kapłańskie” 152 (2008), s. 422-433.

Kudasiewicz Józef: Matka Odkupiciela, Kielce: Jedność 1981.

Łach Stanisław: Księga Psalmów. Wstęp. Przekład z oryginału. Komentarz. Ekskursy, Poznań: Pallottinum 1990.

Maas-Ewerd Theodor: Benediktionen als Feiern der Gemeinde, w: Heute Segen. Werkbuch zum Benediktionale, red. Andreas Heinz, Heinrich Rennings, Freiburg: Herder 1978, s. 43-58.

Matwiejuk Kazimierz: Obraz w liturgii, „Anamnesis” 18 (2012), nr 71, s. 91-97.

Nadolski Bogusław: Obraz w liturgii, w Leksykon Liturgii, red. Bogusław Nadolski, Poznań: Pallottinum 2006, s. 1062-1065.

Neunheuser Burkhardt: Evoluzione di mentalità nella prassi delle benedizioni, „Rivista liturgica” 73 (1986), s. 188-213.

Obraz i kult. Materiały z Konferencji „Obraz i kult”. Lublin, 6-8 października 1999, red. Małgorzata Urszula Mazurczak, Jowita Patyra, Lublin: Wydawnictwo KUL 2002.

Pisarzak Maria: Maryja wzorem adoracji Ojca, „Salvatoris Mater” 1 (1999), nr 4, s. 82-88.

Ravasi Gianfranco: Psalmy. Wprowadzenie i Psalmy 1-19 (wybór), Cz. 1, tłum. Patrycja Mikulska, Kraków: Salwator 2007.

Sobeczko Helmut Jan: Teologiczny i antropologiczny wymiar obrzędów błogosławieństw rzeczy, „Liturgia Sacra” 1 (1995), nr 3-4, s. 107-120.

Szlaga Jan: Maryja w zbawczym planie Ojca, „Salvatoris Mater” 1 (1999), nr 2, s. 15-26.

Szymik Stefan: Fides ex visu – perspektywa biblijna, w: Fides ex visu, red. Ryszard Knapiński, Aneta Kramiszewska, Lublin: TN KUL 2011, s. 11-24.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)