Droga do świętości w rozumieniu Orygenesa

Jacek Romanek

Abstrakt


Artykuł ukazuje na podstawie zachowanych dzieł wybitnego teologa wczesnochrześcijańskiego Orygenesa z Aleksandrii (185-253/254) jego koncepcję drogi prowadzącej do świętości. Aleksandryjczyk twórczo interpretuje myśl św. Pawła, odwołując się także do egzegezy alegorycznej starotestamentalnych tekstów biblijnych. Według Orygenesa życie chrześcijanina jest dynamicznym procesem rozciągającym się między dwoma istotnymi momentami: 1. nawrócenie i przyjęcie chrztu jako odzyskanie obrazu Bożego zatartego przez grzech i uzyskanie wstępnej świętości; 2. osiągnięcie pełni świętości w czasach ostatecznych, do którego chrześcijanin zmierza w ziemskim życiu, rozwijając w sobie podobieństwo do Boga przez zdobywanie cnót. W koncepcji Orygenesa świętość nie jest stanem trudnym do zdobycia i zastrzeżonym dla wybranych, ale darem udzielonym przez Boga podczas chrztu, a równocześnie zadanym każdemu wierzącemu człowiekowi na całe życie.


Słowa kluczowe


droga doskonalenia duchowego; świętość; chrzest; Orygenes

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aubin P., Le problème de la conversion. Étude sur un terme commun à l’hellénisme et au christianisme des trois premiers siècles, Théologie historique 1, Paris: Beauchesne 1963.

Balthasar H.U. von, Wstęp, w: Orygenes, Duch i ogień, tłum. W. Myszor, Kraków: Wydawnictwo M 1995, s. 7-28.

Bardy G., Un prédicateur au IIIe siècle, „Revue pratique d’apologétique” 45(1927), s. 513-526, 679-698.

Bourgeois H., Sesboue B., Tihon P., Historia dogmatów, t. III. Znaki Zbawienia, tłum. P. Rak, Kraków: Wydawnictwo M 2001.

Crouzel H., Orygenes, tłum. J. Margański, Kraków: Wydawnictwo „Homini” 2004.

Częsz B., Pneumatologia Ojców Kościoła, w: Duch, który jednoczy. Zarys pneumatologii, red. M. Marczewski, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1998, s. 73-117.

Daniélou J., Origène, Paris: La Table Ronde 1948.

Dujarier M., Krótka historia katechumenatu, tłum. A. Świeykowska, U. Grajczak, Poznań: W drodze 1990.

Gessel W., Die Theologie des Gebetes nach „De Oratione” von Origenes, München–Paderborn–Wien: Schöningh 1975.

Jasman K., Orygenes o doskonałości chrześcijańskiej, „Ateneum Kapłańskie” 71(1979), nr 92, s. 380-389.

Kelly J.N.D., Początki doktryny chrześcijańskiej, tłum. J. Mrukówna, Warszawa: Wydawnictwo PAX 1988.

Kościół, świat i zbawienie we wczesnym chrześcijaństwie, red. J. Naumowicz, Studia Antiquitatis Christianae 17, Warszawa: Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej 2004.

Krakowiak Cz., Katechumenat chrzcielny dorosłych w Kościele posoborowym, Lublin: Wydawnictwo KUL 2003.

Młotek A., Pismo św. w życiu pierwszych chrześcijan, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 30(1977), s. 310-314.

Mokrzycki B., Katechumenat wczesnochrześcijański, „Communio” 3(1983), nr 1, s. 9-27.

Nautin P. i M.-Th., Origène prédicateur (Introduction), w: Origène, Homélies sur Samuel, SCh 328, Paris: Cerf 1986, s. 11-89.

Pietras H., Kościół jako wspólnota zbawionych, w: Świętość a dobro (Materiały konferencji naukowej zorganizowanej 20 listopada 2008 roku w Krakowie przez Polskie Towarzystwo Teologiczne), red. J. Żelazny, Kraków: Wydawnictwo Unum 2008, s. 63-71.

Stanula E., Życie duchowe w ujęciu Orygenesa (Wstęp), w: Orygenes, Homilie o Księgach Liczb, Jozuego, Sędziów, PSP 34/1, Warszawa: Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej 1986, s. 9-29.

Stanula E., Krakowiak Cz., Katechumenat. Starożytność. Aspekt katechetyczny i liturgiczny, w: Encyklopedia Katolicka, t. VIII, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2000, kol. 1055-1058.

Szram M., Chrystus – Mądrość Boża według Orygenesa, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1997.

Szram M., Katechumenat, w: Leksykon pedagogiki religii. Podstawy – koncepcje – perspektywy, red. C. Rogowski, Warszawa: Verbinum 2007, s. 312-316.

Völker W., Das Volkommenheitsideal des Origenes, Tübingen: Mohr 1931.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2017.64.4-1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)