Aktywna polityka społeczna i system wsparcia zawodowego w sektorze społecznym wobec osób z niepełnosprawnością

Katarzyna Zielińska-Król

Abstrakt


Prawo osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w życiu społecznym to m.in. prawo do zatrudnienia i partycypacji w stosunkach pracy. W Polsce nadal jest to prawo nie w pełni realizowane, a ograniczenia w aktywizacji zawodowej tkwią zarówno w systemie, jak i po stronie osób niepełnosprawnych oraz pracodawców. Obecnie w obszarze działań na rzecz osób niepełnosprawnych odstępuje się od modelu medycznego, traktującego osoby niepełnosprawne jako przedmiot oddziaływań instytucji na rzecz podejścia społecznego, uznającego ich prawa i obowiązki na równych z innymi zasadach. Proponowany nowy − aktywny − model polityki społecznej, opartej na prawach obywatelskich, kontrastuje z poprzednim, w którym indeksowano potrzeby (społeczne) osób niepełnosprawnych i wskazywano drogi ich zaspokojenia. Postulat aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych odnosi się do działań zorientowanych na rynek pracy i wzmacnianie możliwości zatrudnieniowych poszczególnych osób. Aktywna polityka społeczna (APS) nastawiona jest na działania publiczne motywujące jednostki do wejścia i utrzymania się na rynku pracy przez rozwój instrumentów zwiększających zdolność zatrudnieniową osób i obniżanie demotywacyjnej funkcji świadczeń osłonowych (stosowanie tzw. wsparcia warunkowego). Artykuł ma na celu przedstawienie najważniejszych założeń APS w odniesieniu do działań związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, a także przybliża obszar wsparcia tejże grupy z zakresu ekonomii społecznej.


Słowa kluczowe


aktywna polityka społeczna; wsparcie zawodowe; osoba niepełnosprawna; zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2015, GUS, file:///D:/Pobrane/aktywnosc_ekonomiczna_ludnosci_polski_ikw_2015.pdf (03.04.2016).

Arczewska M., Giermanowska E., Racław M., Pracodawcy i nowy model polityki społecznej wobec aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, w: Zatrudniając niepełnosprawnych. Dobre praktyki pracodawców w Polsce i innych krajach Europy, red. E. Giermanowska, Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, Kraków 2014.

Biernat T., Karwacki A., Aktywna polityka społeczna jako wyzwanie dla służb społecznych, w: Aktywna polityka społeczna i profesjonalna praca socjalna w województwie kujawsko--pomorskim. Raport z badań, red. T. Biernat, A. Karwacki, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń 2011.

Bohdziewicz-Lulewicz M., Sutuła J., Ekonomia społeczna jako element rozwoju regionu oraz społeczności lokalnych, „Ekonomia Społeczna. Wydanie specjalne” 2(2012), 5.

EU-Survey on Income and Laeving Conditions, http://www.cso.ie/en/silc/abouttheeu-silc/, (03.04.2016).

Giermanowska E., Rynek pracy i elastyczne zatrudnienie, w: Młodzi niepełnosprawni o sobie. Rodzina, edukacja, praca, red. E. Giermanowska, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.

Golinowska S., Od państwa opiekuńczego (welfare state) do państwa wspierającego pracę (workfare state), w: Praca i polityka społeczna wobec wyzwań integracji, red. B. Balcerzak-Paradowska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2003.

Golinowska S. (red.), W trosce o pracę. Raport o rozwoju społecznym. Polska 2004, http: //www. unic.un.org.pl/nhdr/nhdr2004/nhdr2004_pl.pdf (13.04.2016).

Golinowska S., Piętka K., Invalidity Pensions: Trends and Policies in Poland, w: European Disability Pension Policies. 11 Country Trends 1970-2002, red. Ch. Prinz, Ashgate, Aldershot –Brookfield−Singapore–Sydney 2002.

Głąbicka K. (red.), Ekonomia społeczna, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 2010.

Grewiński M., Kamiński K., Obywatelska polityka społeczna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2007.

Kołaczek B., Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2010.

Kowalczyk O., Kamiński S., Wymiary polityki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.

Kurzynowski A., Osoby niepełnosprawne w polityce społecznej, w: Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych, red. J. Machulski, J. Auleytner, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 1996.

Maj K., O potrzebie badań nad aktywnością zawodową osób z ograniczoną sprawnością, w: Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy, red. A. Brzezińska, Z. Woźniak, K. Maj, Wydawnictwo Academica SWPS, Warszawa 2007.

Majewski T., Psychologiczne znaczenie pracy zawodowej dla osoby niepełnosprawnej, w: Społeczne korzyści zatrudniania osób niepełnosprawnych, red. A. Barczyński, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Warszawa 2008.

Musiorski K., Rola organizacji pozarządowych w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością, „Zawodowa Integracja oraz Udział w Rynku Pracy Osób Niepełnosprawnych” 2009, nr 2.

Ossowski R., Jakość życia – efektywne pełnienie ról rodzinnych i zawodowych, w: Człowiek niepełnosprawny. Rodzina i praca, red. M. Kościelska, B. Aouil, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2004.

Piętka-Kosińska K., Koszty niepełnosprawności, „Polityka Społeczna”, tom „Zdrowie, sprawność i aktywność starzejącej się populacji” 2012, s. 57-61.

Powell M. (red.), Zrozumieć wielosektorową gospodarkę dobrobytu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Warszawa 2010.

Program uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych, październik 2003, Rada Ministrów.

Rozmus P., Co hamuje, a co przyśpiesza aktywizującą i integrującą politykę społeczną? Źródła sukcesów i niepowodzeń instytucji wsparcia osób niepełnosprawnych w Polsce, w: Polscy niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej, red. B. Gąciarz, S. Rudnicki, Wydawnictwo AGH, Kraków 2014, s. 127-156.

Rymsza M., Druga fala ekonomii społecznej w Polsce a koncepcja aktywnej polityki społecznej, w: Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, FISP, Warszawa 2007.

Rymsza M., Karwacki A., Aktywna polityka społeczna jako innowacyjne poszukiwanie „złotego środka” – na kanwie polskich doświadczeń w obszarze aktywizacji, w: Innowacyjna polityka społeczna, red. M. Grewiński, A. Karwacki, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie, Warszawa 2015, s. 97-115.

Skrzypczak B., Społecznościowe współtworzenie jako metoda kreowania i dyfuzji innowacji społecznych, w: Innowacyjna polityka społeczna, red. M. Grewiński, A. Karwacki, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie, Warszawa 2015, s. 146-167.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym, Dz.U. 2004, Nr 43, poz. 225.

Szarfenberg R., Krytyka i afirmacja polityki społecznej, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2008.

Szarfenberg R., Rodzaje i formy aktywnej polityki społecznej, w: Polityka społeczna, red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2009, s. 401-416.

Szczupał B., Sytuacja zawodowa osób niepełnosprawnych, w: Pedagogika specjalna – kontynuacja tradycji dla przyszłości, red. J. Zabłocki, D. Grajewska, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2004.

Thielicke A., Zatrudnienie wspomagane początkiem inkluzywnego życia osób niepełnosprawnych, „Zawodowa Integracja oraz Udział w Rynku Pracy Osób Niepełnosprawnych” 2009, nr 2.

Woźniak Z., Niepełnosprawność i niepełnosprawni w polityce społecznej. Społeczny kontekst medycznego problemu, Wydawnictwo SWPS „Academica”, Warszawa 2008.

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Europie w 2002 r., Biuletyn „Statistics in Fokus”, Eurostat 26/2003.

Zatrudnienie wspomagane. Materiały konferencyjne, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2017.64.1-2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)