Trójca Święta jako epifania inności. Wgląd hermeneutyczny

Grzegorz Barth

Abstrakt


Tekst podejmuje zagadnienie inności, które stało się w ostatnich latach zajmujące, ale i kłopotliwe. Na co dzień doświadczamy bowiem różnych przejawów dyskryminacji, podejrzliwości, wykluczenia, które powodują nieporozumienia, podziały, konflikty. Wszystkie te okoliczności sprawiają, że inność jest traktowana przez współczesnych myślicieli, także teologów, jako palący problem. Myśl teologiczna, nawiązując do bogatej tradycji chrześcijańskiej wiary, w której głównym innym jest transcendentny Bóg, próbuje na nowo przemyśleć znaczenie tej prawdy we współczesnym kontekście. Może zaoferować w ten sposób rozumienie inności, które wypływa z refleksji nad Trójcą Świętą, w której trzy Osoby stoją w stosunku inności, gdzie ich nieredukowalne rozróżnienie staje się warunkiem możliwości ich relacji. Model ten stanowi propozycję dalszych poszukiwań sensu inności, zwłaszcza w obszarach: antropologii, socjologii, etyki, edukacji. W tekście ukazane są także niektóre stanowiska współczesnych myślicieli, którzy czerpiąc inspirację z tradycji chrześcijańskiej, rozwijają hermeneutykę inności.


Słowa kluczowe


Trójca Święta; inny; hermeneutyka; osoba; obcy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Derrida J., De l'Hospitalité, Paris 1997.

Dixon W., Toward a Trinitarian Anthropology, „Anglican Theological Review” 1998, nr 2(80), s. 169-185.

Evans C.S., The Self-Emptying of Love: Some Thoughts on Kenotic Christology, w: The Incarnation. An Interdysciplinary Sympozjum on the Incarnation of the Son of God, red. S. Davis, D. Kendall, G. O'Collins, New York 2002.

Gadamer H.G., Freundschaft und Solidarität, w: Hermeneutische Entwürfe: Vorträge und Aufsätze, Tübingen 2000.

Gadamer H.G., Friendship and Self-Knowledge: Reflections on the Role of Friendship in Greek Ethics, w: H.G. Gadamer, Hermeneutics, Ethics, and Religion, New Haven 1999.

Greshake G., Wprowadzenie do nauki o łasce, tł. S. Jopek, Kraków 2005.

Hymans J.L., Léopold Sédar Senghor: An Intellectual Biography, Edinburgh 1971.

Kasper W., Die Schöpfungslehre in der gegenwärtigen Diskussion, w: Konturen heutiger Theologie, red. G. Bitter, G. Müller, München 1976.

Kearney R., Strangers and Others: From Deconstruction to Hermeneutics, „Critical Horizons”. A Journal of Philosophy and Social Theory 2002, nr 1(3), s. 7-37.

Langemeyer G., Creatureliness of the Human Person, w: Handbook of Catholic Theology, red. W. Beinert, F. Schüssler Fiorenza, New York 2000.

Macquarrie J., Jesus Christ in Modern Thought, London 2003.

Maryniarczyk A., Dobro, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. II, Lublin 2001.

O'Donnell J., Klucz do teologii Hansa Ursa von Balthasara, tł. A. Wałęcki, Kraków 2005.

Rahner K., Podstawowy wykład wiary. Wprowadzenie do pojęcia chrześcijaństwa, tł. T. Mieszkowski, Warszawa 1987.

Ricoeur P., La mémoire, l'histoire, l'oubli, Paris 2000.

Ricoeur P., O sobie samym jako innym [Soi-même comme un autre], tł. B. Chełstowski, Warszawa 2003.

Ricoeur P., „Symbol daje do myślenia”, tł. S. Cichowicz, w: Egzystencja i hermeneutyka, Warszawa 1975.

Taylor M.C., Altarity, Chicago 1987.

Warnke G., Solidarity and Tradition in Gadamer's Hermeneutics, „History and Theory” 2012, nr 12(51), s. 6-22.

Wierciński A., Trinity and Understanding: Hermeneutic Insights, w: Rethinking Trinitarian Theology: Disputed Questions and Contemporary Issues in Trinitarian Theology, red. G. Maspero, R. Woźniak, New York 2011.

Williams A.N., Assimilation and Otherness: the Theological Significance of Négritude, „International Journal of Systematic Theology” 2009, vol. 11, nr 3, s. 248-270.

Williams A.N., The Architecture of Theology: Structure, System, and Ratio, Oxford 2011.

Williams R.D., Interiority and Epipfany: A reading in New Testament Ethics, „Modern Theology” 1997, nr 1(13), s. 29-51.

Volf M., Exclusion and Embrace: A Theological Exploration of Identity, Otherness and Reconciliation, Abingdon 1996.

Zizioulas J., Human Capacity and Human Incapacity: A Theological Exploration of Personhood, „Scottish Journal of Theology” 28(1975).

Zizioulas J., Communion and otherness. Further Studies in Personhood and the Church, red. P. McPartlan, New York 2006.

Zizioulas J., Orthodox Peace Fellowship Occasional Paper, 1994, nr 19: http:// jbburnett.com/resources/zizioulas/zizioulas-comm&otherness.pdf (17.11.2016).
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2017.64.2-11

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)