Kościół jako Corpus Mysticum Christi według Emila Merscha

Leon Siwecki

Abstrakt


Trójjedyny Bóg staje się celem człowieka, zaś Kościół jawi się jako historyczne przedłużenie odkupieńczego aktu Chrystusa. Perspektywa Kościoła, jako Mistycznego Ciała, została ukazana przez Emila Merscha w kluczu Jezusa Chrystusa. Właściwie rozumiana eklezjologia znajduje swoje uzasadnienie w chrystologii. Życie i działanie Kościoła winny upodabniać się do życia i działania Jezusa Chrystusa. Autor artykułu prezentuje powyższe zagadnienia w czterech blokach tematycznych: 1. Tożsamość Kościoła w Jezusie Chrystusie; 2. Eklezjologia odczytywana w kluczu chrystologii; 3. Widzialny i duchowy porządek Mistycznego Ciała; 4. Mistyczne Ciało miejscem przebóstwienia człowieka.


Słowa kluczowe


Jezus Chrystus; Kościół; Mistyczne Ciało Chrystusa; chrystologia; eklezjologia; Emile Mersch

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, Città del Vaticano 1970-1971, t. I, cz. I-IV.

Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, Città del Vaticano 1971-1973, t. II, cz. I-VI.

Kongregacja Nauki Wiary, Responsa ad quaestiones de aliquibus sententiis ad doctrinam de Ecclesia pertinentibus (29.06.2007), „L'Osservatore Romano” 28(2007), nr 9, s. 58-59.

Pius XII, Encyklika Mystici Corporis (29.06.1943), „Acta Apostolicae Sedis” 35(1943), s. 200-243.

Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen gentium, Deklaracja Unitatis redintegratio, w: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje. Tekst łacińsko-polski, Poznań 2008.

Arraj J., Mind Aflame. The Theological Vision of One of the World's Great Theologians. Emile Mersch, Chiloquin 1994.

Dejaifve G., „La théologie du Corps mystique” du P. Em. Mersch, „Nouvelle Revue Théologique” (NRT) 77(1945), s. 1016-1024.

Malanowski G.E., E. Mersch, S.J. (1890-1940). Un cristocentrisme unifié, NRT 112(1990), s. 44-66.

Mersch E., Le Christ mystique, centre de la théologie comme science, NRT 61(1934), s. 449-475.

Mersch E., Le Corps mystique du Christ: Études de théologie historique, t. I-II, Paris−Bruxelles 1951.

Mersch E., Corps mystique et humanité contemporaine, NRT 62(1935), s. 225-237.

Mersch E., L'objet de la théologie et le „Christus totus”, „Rechereches de science religieuse” 26(1936), s. 129-157.

Mersch E., Filii in Filio, I: Écriture, Tradition, NRT 65(1938), s. 551-582.

Mersch E., Filii in Filio, II: Théologique, NRT 65(1938), s. 681-702.

Mersch E., Filii in Filio, III: Le surnaturel, NRT 65(1938), s. 809-830.

Mersch E., Sainteté de chrétiens. Sainteté de membres, NRT 58(1931), s. 5-20.

Mersch E., La Théologie du Corps Mystique, t. I-II, Bruxelles−Paris 1944.

Mersch E., Corps mystique et spiritualité, w: Ch. Baumgartner, Dictionaire de spiritualité, t. II, Paris 1953, kol. 2378-2397.

Mondin B., La chiesa primizia del regno. Trattato di ecclesiologia, Bologna 1992.

Podlaszczak J., La Chiesa – „Corpo di Cristo”. Studio analitico sullo stato della ricerca ecclesiologica cattolica dalla „Lumen Gentium” (1964) al „Catechismus Catholicae Ecclesiae” (1997), Roma 1998.

Siwecki L., Ecclesia universalis−Ecclesia localis. Teologiczne relacje w posoborowej eklezjologii włoskiej, Sandomierz 2008.

Vanhoutte K., L'Église du Christ. Étude systématique de l'ecclésiologie d'Èmile Mersch à la lumière de la théologie du corps mystique, Roma 1989.

Wójcik E., Emile Mersch, w: Encyklopedia Katolicka, t. XII, Lublin 2008, kol. 578-579.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2017.64.2-9

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)