Uniqueness and Universality of Jesus Christ in Dialogue with Religions

Massimi Serretti

Abstrakt


Wyjątkowość i uniwersalność Jezusa Chrystusa w dialogu z religiami

Autor pragnie wykazać, że we współczesny kryzys chrześcijaństwa wpisuje się kryzys związany z kwestionowaniem jego roszczenia do prawdy. Sceptycyzm wobec prawdy, którą niesie chrześcijaństwo, jest wspierany przez osiągnięcia współczesnej nauki, która zamierza przezwyciężyć dotychczasowe myślenie na temat egzystencji człowieka i jego relacji do Boga. Do tego przyczyniają się jeszcze dwa czynniki, jakimi są: krytyczna egzegeza oraz krytyka klasycznej metafizyki. W kontekście wymienionych zagrożeń, Autor podejmuje próbę wyjaśniającego odczytywania znaków czasu, wskazując na kwestię prawdy religijnej przez pryzmat wyjątkowości i powszechności Jezusa Chrystusa. Stanowisko, które przyjmuje Autor w odniesieniu do prawdy, uważa za decydujące, ponieważ daje ono podstawę do tego, aby mówić o prawdziwej religii. W ten sposób pragnie sformułować wyzwanie dla myśli chrześcijańskiej związane z obecnym wzrostem i rozprzestrzenianiem się ruchów religijnych.


Słowa kluczowe


Jezus Chrystus; religia; dialog; osoba ludzka

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bordoni, Marcello. Christology and Truth. In: Massimo Serretti (ed.). The Uniqueness and Universality of Jesus Christ. In Dialogue with the Religions, 39-74. Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 2004.

De Moulins-Beaufort, Eric. Anthropologie et mystique selon Henri de Lubac: l'esprit de l'homme ou la présence de Dieu en l'homme. Paris: Cerf, 2003, 83-241.

Eliade, Mircea. Le sacré et le profane. Paris: Gallimard, 1965.

Gäde G., “Religiöse Erfahrung als erkenntnistheorethische Grundkategorie.” In: ID., Viele Religionen ein Wort Gottes. Einspruch gegen John Hicks pluralistische Religionstheologie, 33-88. Gütersloh: C. Kaiser Gutersloher V., 1998.

Harrison, Peter. Religion and the Religions in the English Enlightenment. New York: Cambridge University Press, 1990.

Byrne, Peter. Natural Religion and the Nature of Religion. The Legacy of Deism. London: Routledge, 2013.

Hick, John. An Interpretation of Religion. Human Responses to the Transcendent. New Haven, 1992(2).

Lubac De, Henri. The Mystery of the Supernatural. New York: Crossroad P.C., 1998.

Nicolaus Von Cusa, De visione Dei. Opera omnia. Vol. VI. Hamburg: F. Meiner, 2000.

Pascal, Blaise. Pensées, 438.

Serretti, Massimo (ed.). L'attuale controversia sull'universalità di Gesù Cristo. Città del Vaticano: Lateran University Press, 2003.

Seretti, Massimo. Le mediazioni partecipate e l'unica mediazione di Cristo. Città del Vaticano: Lateran University Press, 2004.

Thomas Aquinas, De veritate, q. 1 a. 9 co.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2017.64.2-2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)