Paschalne ukierunkowanie homilii

Stanisław Dyk

Abstrakt


Dyrektorium homiletyczne, przedstawiając dynamikę właściwą dla treści homilii, wskazuje na jej trzy elementy: wyjaśnienie tekstów świętych przez pryzmat śmierci i zmartwychwstania Chrystusa; uobecnienie misterium paschalnego w liturgii; przedłużenie owego misterium w życiu wiernych. Takie ujęcie homilii jest przejawem wyraźnego wpływu teologii liturgicznej, według której liturgia łączy w sobie trzy elementy: misterium (misterium Chrystusa), actio (celebrację liturgiczną) i vita (życie chrześcijańskie). Zgodnie z tym podejściem liturgia, a w niej i homilia, jest celebracją (aktualizacją) zbawczego misterium po to, aby ogarnęło ono życie chrześcijan, i zarazem celebracją życia chrześcijan w celu włączenia go w zbawcze misterium. Homilia, która pozostaje zawsze na służbie misterium Chrystusa, jawi się jako szczególne miejsce spotkania teologii, liturgii i chrześcijańskiego życia. W takiej perspektywie podstawowym zadaniem homilisty jest stopniowe odsłanianie i uobecnianie całego misterium Chrystusa z ciągłym odniesieniem do Paschy.


Słowa kluczowe


misterium Chrystusa; misterium paschalne; misteria Chrystusa; liturgia; homilia; rok liturgiczny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Augé M.: Teologia dell’anno liturgico. W: Anàmnesis. T. 6: L’anno liturgico: storia, teologia e celebrazione. A cura di A.J. Chupungo. Genova: Casa Editrice Marietti 1988.

Benedykt XVI: Adhortacja apostolska o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła „Sacramentum Caritatis”. Kraków: Wydawnictwo „M” 2007.

Bergamini A.: Chrystus – Świętem Kościoła. Rok liturgiczny. Historia, celebracja, teologia, duchowość, duszpasterstwo. Kraków: Wydawnictwo oo. Franciszkanów „Bratni Zew” 2004.

Broński W.: Homilia w dokumentach Kościoła współczesnego. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos” 1999.

Casel O.: Chrześcijańskie misterium kultyczne. Oleśnica: Oficyna Wydawnicza „Signum” 1992.

Corbon J.: Liturgia – źródło wody życia. Poznań: Wydawnictwo „W drodze” 2005.

Czerwik S.: Duchowość liturgiczna i eucharystyczna – tajemnica wiary w liturgii i życiu chrześcijańskim: Chrystus pośród nas (Kol 1, 27). W: Wiara, liturgia, ewangelizacja. Red. S. Klimas, K. Walkowiak. Kielce: Wydawnictwo „Jedność” 2013.

Czerwik S.: Homilia o misterium (misteriach) Chrystusa w cyklu roku liturgicznego. „Przegląd Homiletyczny” 8:2004 s. 45-57.

Czerwik S.: Paschalne misterium. W: Leksykon Teologii Fundamentalnej. Red. M. Rusecki, Ledwoń S., Kaucha K.: Kraków: Wydawnictwo „M” 2002 s. 900.

de Zan R.: Leggere la Bibbia nella liturgia. „Rivista Liturgica” 88:2001 nr 6 s. 878.

de Zan R.: Testo biblico-liturgico e testo omiletico. W: L’omelia: un messaggio a rischio. A cura di A. Catella. Padova: Messaggero di s. Antonio 1996 s. 100.

Dyk S.: „Co głosić, aby wierzyli?”. Studium homiletyczne Lekcjonarza mszalnego. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.

Dyk S.: Współczesne przepowiadanie misteriów publicznego życia Jezusa. Lublin: Wydawnictwo KUL 2008.

Dyk S.: Zbawcza moc homilii. W: Moc słowa Pańskiego. Adhortacja apostolska „Verbum Domini” w refleksji biblijno-teologicznej. Red. B. Migut, M. Piwowar. Lublin: Wydawnictwo KUL 2012 s. 215-226.

Dyk S.: Znaczenie terminu „misterium” w refleksji teologiczno-liturgicznej. „Roczniki Liturgiczne” 56:2009 t. 1 s. 69-85.

Ferdek B.: Chrystologia paschalna Josepha Ratzingera/Benedykta XVI. W: Współczesny dyskurs o Jezusie Chrystusie. Wrocław: „Drukarnia Tumska” 2012 s. 175-187.

Franciszek: Adhortacja apostolska o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie „Evangelii gaudium”. Kraków” Wydawnictwo „M” 2013 nr 154.

Grillmeier A.: Geschichtlicher Überblick über die Mysterien Jesu im allgemeinen. W: Mysterium Salutis. Grundriss Heilsgeschichtlicher Dogmatik. Herausg. von J. Feiner, M. Löhrer. Band III/2: Das Christusereignis. Einsiedeln–Zürich–Köln: Benzinger Verlag 1969 s. 3-22.

Guardini R.: Bóg. Nasz Pan Jezus Chrystus. Osoba i życie. Warszawa: Stowarzyszenie Kulturalne Fronda 1999.

Guardini R.: Wurzeln eines großen Lebenswerkes. Aufsätze und kleine Schriften. Bd 1. Mainz–Paderborn 2000.

Guzowski K.: Chrystologia jako historia według Brunona Fortego. W: Współczesny dyskurs o Jezusie Chrystusie. Wrocław: „Drukarnia Tumska” 2012.

Hryniewicz W.: Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej. T. 3. Pascha Chrystusa w dziejach człowieka i wszechświata. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991.

Kacała A.D., Fober A.: Teologia Krzyża J. Ratzingera/Benedykta XVI i J. Ringlebena. W: Współczesny dyskurs o Jezusie Chrystusie. Wrocław: „Drukarnia Tumska” 2012.

Lasek A.: Chrystologia rezurekcyjna Josepha Ratzingera/Benedykta XVI. W: Współczesny dyskurs o Jezusie Chrystusie. Wrocław: „Drukarnia Tumska” 2012.

Migut B.: Teologia liturgiczna szkoły rzymskiej. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007.

Ostrowski D.: Lekcjonarz – eklezjalna interpretacja słowa Bożego. W: Moc słowa Pańskiego s. 183-185.

Petrà B.: Divinizzazione. W: Dizionario di Omiletica. A cura di M. Sodi, A.M. Triacca. Torino–Bergamo: Editrice Elle Di Ci–Editrice Velar 1998 s. 382.

Przyczyna W.: Homilia pięćdziesiąt lat po Soborze Watykańskim II. Pytania. Problemy. Wyzwania. Kraków: Wydawnictwo „M” 2013.

Ratzinger J./Benedykt XVI: Jezus z Nazaretu. Część II: Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania. Kraków: Wydawnictwo „Znak” 2011.

Rossa P.: Chrystologia Salvadora Pie y Ninota. W: Współczesny dyskurs o Jezusie Chrystusie. Wrocław: „Drukarnia Tumska” 2012.

Scheffczyk L. (Red.): Die Mysterien des Lebens Jesu und die christliche Existenz. Aschaffenburg 1984.

Schönborn Ch.: Bóg zesłał Syna swego. Chrystologia. Poznań: Pallottinum 2002.

Schütz Ch.: Die Mysterien des öffentlicheen Lebens und Wirkens Jesu. W: Mysterium Salutis. Grundriss Heilsgeschichtlicher Dogmatik. Hrsg. von J. Feiner, M. Löhrer. Band III/2. Das Christusereignis. Einsiedeln–Zürich–Köln: Benzinger Verlag 1969 s. 80.

Sideł Z.: Pareneza homilijna w polskim przepowiadaniu posoborowym. Studium homiletyczne w świetle „Kazań Świętokrzyskich” okresu Wielkiego Postu. Mps Arch. KUL, Lublin (2013) s. 142.

Siwek G.: Zbawcza skuteczność liturgicznego przepowiadania. W: Liturgia i przepowiadanie. Red. W. Przyczyna. Kraków: Wydawnictwo „M” 210 s. 247-268.

Sorci P.: Nella proclamazione delle scritture l`annuncio del mistero pasquale. „Rivista Liturgica” 88:2001 nr 6 s. 845-868.

Szafrański A.L.: Teologia liturgii eucharystycznej. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski 1974.

Świerzawski W.: Obecność Chrystusa w liturgii: jedno Misterium i misteria życia Jezusa. W: Misterium Christi. T. 1. Fundamentalne rzeczywistości liturgii. Red. W. Świerzawski. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu 2012.

Twardy J.: Chrystocentryzm w kaznodziejskiej parenezie. W: Media na przełomie. Red. K. Marcyński, J. Szaniawski, J. Twardy. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego 2011 s. 511-575.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.12-1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)