Osoby życia konsekrowanego w służbie katechezy

Piotr T. Goliszek

Abstrakt


Katecheza powinna prowadzić do osobowej więzi z Bogiem na wzór Chrystusa i do wyznawania wiary w Kościele dla pełnej personalizacji człowieka i świata. Do tej posługi w ciągu dziejów Kościół w sposób szczególny wzywa osoby życia konsekrowanego, aby zechciały poświęcić maksimum zdolności i możliwości dziełu nauczania, wychowania i wtajemniczenia, jakie realizuje w różnych środowiskach katecheza. Wkład osób zakonnych w katechizację najpełniej dokonuje się poprzez uobecnianie Osoby Chrystusa przykładem życia i naśladowaniem Syna Bożego, przez profesję rad ewangelicznych oraz poprzez świadectwo życia chrześcijańskiego zgodnie z Ewangelią, objawiające Chrystusa i pokazujące oblicze Kościoła, a także poprzez charyzmaty zakonne włączone w proces katechizacji, które nadają jej specyficzny akcent i wymowny charakter. Zaangażowanie w katechizację ze strony zakonników, zakonnic i członków stowarzyszeń życia apostolskiego jest niezmiernie cenne w obecnym dziejowym momencie nowej ewangelizacji nowej Europy i nowego świata.


Słowa kluczowe


osoby życia konsekrowanego; katecheza; Chrystus; świadectwo; charyzmaty; zakonnicy; zakonnice

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Giordani B.: Formacja kobiet konsekrowanych. Tł. B. Rzepka. Kraków: Wydawnictwo Salwator 2007.

Misiurek J.: Vita consecrata w świetle nauczania Soboru Watykańskiego II o życiu zakonnym. W: Vita consecrata. Adhortacja. Tekst i komentarze. Red. A.J. Nowak. Lublin: RW KUL 1999 s. 159-168.

Paszkowska T.: Apostolstwo konsekrowanych w „Missio Ecclesiae”. RT 49:2002 z. 5 s. 165-186.

Paszkowska T.: Misterium konsekracji osób. Lublin: Wydawnictwo KUL 2005.

Przygoda W.: Apostolstwo instytutów życia konsekrowanego. W: Teologia pastoralna. Red. R. Kamiński. T. 1: Teologia pastoralna fundamentalna. Lublin: Atla 2 2000 s. 383-391.

Siemieniewski A.: Aktualność świadectwa osób konsekrowanych na progu Trzeciego Tysiąclecia. „Życie Konsekrowane” 10:2002 z. 1 s. 66-73.

Szafraniec K.: Teologia życia zakonnego. „Collectanea Theologica” 50:1980 z. 1 s. 5-26.

Weron E.: Apostolski wymiar instytutów życia konsekrowanego. W: Apostolskie posłannictwo zakonników. Kolekcja: „Powołanie człowieka”. T. 7. Red. L. Balter. Poznań: Pallottinum 1987 s. 269-286.

Weron E.: Apostolstwo katolickie. Zarys teologii apostolstwa. Poznań: Pallottinum 1987.

Wrońska H.: Formacja katechetyczna sióstr zakonnych. W: Formacja katechetów. Red. M. Majewski. Kraków 1990 s. 125-140.

Zarzycki S.: Apostolski charakter życia zakonnego. W: Vita consecrata. Adhortacja. Tekst i komentarze. Red. A.J. Nowak. Lublin: RW KUL 1999 s. 383-406.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.11-8

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)