Znaczenie edukacji religijnej w budowaniu tożsamości chrześcijańskiej

Helena Słotwińska

Abstrakt


Artykuł omawia problem znaczenia edukacji w budowaniu tożsamości chrześcijańskiej. Składa się on z czterech zagadnień szczegółowych, które dotyczą: 1) określenia tożsamości (tożsamość w aspekcie socjologicznym, psychologicznym, religijnym, a także w logice i w filozofii); 2) definicji tożsamości chrześcijańskiej oraz jej wyznaczników; 3) podstaw tożsamości chrześcijanina, którymi są: Biblia i doktryna chrześcijańska; 4) ukazania edukacji religijnej jako fundamentu pod budowanie tożsamości chrześcijańskiej. Tożsamość chrześcijańską nabywa się zasadniczo przez urodzenie w rodzinie chrześcijańskiej. Podlega ona prawom rozwoju, w czasie którego zmieniają się również jej wyznaczniki. Natomiast edukacja religijna jest nie dającą się zastąpić pomocą w znalezieniu właściwych odpowiedzi na pytania dotyczące swojej tożsamości, ponieważ wspiera chrześcijanina w podjęciu głębokiej refleksji obejmującej prawdy: o sakramentach i o swoim życiu sakramentalnym, o znaczeniu modlitwy, a także praktykach i przeżywanych zwyczajach religijnych.


Słowa kluczowe


edukacja religijna; Biblia; sakramenty; tożsamość; tożsamość chrześcijańska; doktryna chrześcijańska; modlitwa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Babiński G.: Religia i tożsamość narodowa – zmieniające się relacje. W: Religia i kultura w globalizacyjnym świecie. Red. M. Kempny, G. Woroniecka. Kraków 1999 s. 197-211.

Chlewiński Z.: Dojrzałość: osobowość, sumienie, religijność. Poznań 1991.

Chlewiński Z.: Postawy a cechy osobowości. Lublin 1987.

Dąbrowski K.: Funkcje i struktura emocjonalna osobowości. Warszawa 1980.

Dąbrowski K.: Pasja rozwoju. Warszawa 1982.

Długosz A.: Pismo święte podstawą pełni człowieczeństwa. W: Pedagogika wiary. Red. A. Hajduk, J. Mółka. Kraków: Wydawnictwo WAM 2007 s. 249-258.

Dziewiecki M.: Empatia i asertywność jako korelaty dojrzałości człowieka. W: Studia z psychologii rozwoju. Red. J. Makselon. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2002 s. 55- 76.

Gałdowa A.: Rozwój i kryteria dojrzałości osobowej. „Przegląd Psychologiczny” 1990 nr 1 s. 13-27.

Głaz S.: Doświadczenie religijne a osobowość. Kraków: Wydawnictwo WAM 2003.

Górski K.: Wychowanie personalistyczne. Poznań 1936.

Góźdź K.: Teologia człowieka. Lublin 2006.

Czernik T.: Radykalizm ewangeliczny w życiu społecznym. W: Per Crucem ad Lucem. Red. S. Stasiak. Legnica 2013 s. 631-646.

Kobierzycki T.: Osoba. Dylematy rozwoju. Studium metakliniczne. Bydgoszcz 1989.

Krzysteczko H.: Rozwój moralny. W: Studia z psychologii rozwoju. Red. J. Makselon. Kraków 2002 s. 91-114.

Kulbacki P.: Liturgia w formacji człowieka ku wolności. Lublin 2013.

Kulpaczyński S.: Modlitwa w procesie wychowania do wiary. W: Pedagogika wiary. Red. A. Hajduk, J. Mółka. Kraków 2007 s. 295-309.

Madej-Babula M.: Wychowanie religijne w kontekście pedagogiki. W: Pedagogika wiary. Red. A. Hajduk, J. Mółka. Kraków: Wydawnictwo WAM 2007 s. 55-72.

Mariański J.: Między nadzieją i zwątpieniem. Sens życia w świadomości młodzieży szkolnej. Lublin 1998.

Mółka J.: Wychowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. W: Pedagogika wiary. Red. A. Hajduk, J. Mółka. Kraków: Wydawnictwo WAM 2007 s. 405-422.

Olearczyk T.: Rodzina środowiskiem rozwoju oraz ochrony godności i tożsamości ludzkiej osoby. W: Pedagogika wiary. Red. A. Hajduk, J. Mółka. Kraków: Wydawnictwo WAM 2007 s. 97-107.

Ostrowska K.: Wokół rozwoju osobowości i systemu wartości. Warszawa 1999.

Porębska M.: Osobowość i jej kształtowanie w dzieciństwie i w młodości. Warszawa 1991.

Pawluczuk W.: Wiara a życie codzienne. Kraków 1990.

Rydz E.: Rozwój decyzji religijnych u młodzieży. W: Studia z psychologii rozwoju. Red. J. Makselon. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2002 s. 143-168.

Słotwińska H.: Kształtowanie postaw religijnych na katechezie. Lublin: Wydawnictwo KUL 2004.

Słotwińska H.: Wychowawcza wartość wzorów osobowych, Lublin: Wydawnictwo KUL 2008.

Stepulak M.Z.: Zaufanie jako czynnik osobowego rozwoju człowieka. W: Studia z psychologii rozwoju. Red. J. Makselon, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2002 s. 169-181.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.11-2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)