Znaczenie rodziny w starzeniu się i starości człowieka

Katarzyna Ziomek-Michalak

Abstrakt


Prezentowany przegląd badań, jak i badania realizowane przez autorkę ukazują znaczenie rodziny w perspektywie doświadczania starości. Tak wysoce podkreślane przez osoby starsze upatrywanie w rodzinie źródła wsparcia świadczy opokładaniu w niej dużych nadziei w fazie starzenia się i starości. Pomimo powstawania rodzin nuklearnych, zaburzeń trwałości związków małżeńskich, samotnego macierzyństwa, budowania rodzin zrekonstruowanych, adopcyjnych czy zastępczych, senior wciąż pozostaje nieodłączną częścią rodziny, która stanowiąc przestrzeń do jego aktywności, pomaga mu wudanym starzeniu się, rozwiązywaniu problemów, udzielaniu wsparcia społecznego. Jest to ważna wiedza w perspektywie demograficznego starzenia się społeczeństwa przy jednoczesnym zmniejszaniu się liczby ludności.


Słowa kluczowe


starzenie się; starość; wsparcie społeczne; źródła wsparcia społecznego; rodzina

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bearon L. B.: Successfull Ageing: What does the „good life” look like?, „Concepts in Gerontology” 1996, nr 3, http://www.ncsu.edu/ffci/publications/1996/v1-n3-1996-summer/successful-aging.php (dostęp: 30.01.2015).

Czekanowski P.: Rodzina w życiu osób starszych i osoby starsze w rodzinie, w:B.Synak (red.), Polska starość, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2002, s. 163-167.

Halicka M., Halicki J.: Integracja społeczna i aktywność ludzi starszych, w:B.Synak (red.), Polska starość, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2002, s. 210-211.

Informator Sekcji Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Warszawa: PTG 1998.

Kirenko J.: Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością, Ryki: WSUPiZ wRykach 2002.

Kirenko J., Byra S.: Zasoby osobiste w chorobach psychosomatycznych, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2008.

Kowalczyk D.: Opieka nad wnukami jako forma aktywności rodzinnej generacji IIIwieku. „Edukacja Dorosłych” 2001, nr 3, s. 41-48.

Kowalewska A., Jaczewski A., Komosińska K.: Problemy wieku starczego, w:A.Jaczewski (red.), Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” 2005a, s. 295-315.

Kowalewska A., Jaczewski A., Komosińska K.: Problemy wieku starczego, w:A.Fabiś (red.), Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie. Wybrane zagadnienia współczesnej gerontologii. Sosnowiec: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu 2005b, s. 19-20.

Malec M.: Poradnictwo gerontologiczne, „Edukacja Dorosłych” 2002. nr 4, s. 46-48.

Parnicka U.: Starość w rodzinie, „Auxilium Sociale” 2002, nr 3-4, s. 141-145.

Pędich W.: Ludzie starzy jako świadczeniobiorcy pomocy społecznej, w:W.Pędich (red.), Ludzie starzy, Warszawa: Centrum Rozwoju Służb Społecznych 1996, s.25.

Steuden S.: Psychologia starzenia się i starości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2014.

Steuden S.: Rozważania o godności człowieka w okresie starzenia się, w: S.Steuden, M.Marczuk (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006, s. 17-27.

Steuden S., Marczuk M. (red.): Starzenie się a satysfakcja z życia, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006, s. 17-27.

Szatur-Jaworska B.: Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, Warszawa: ASPRA-JR 2000.

Szlendak T.: Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2012.

Tobiasz-Adamczyk B.: Wybrane elementy jakości życia kobiet starszych wiekiem, „Promocja Zdrowia, Nauki Społeczne i Medycyna” 16(1999), s. 68-83.

Tokaj A.: Codzienność, bezradność, pomoc. Trzy kategorie opisu sytuacji życiowej człowieka starszego, „Auxilium Sociale” 2005 nr 3-4, s. 80-95.

Woźniak B.: Problematyka psychospołecznej aktywności osób starszych wpolskich czasopismach popularnych dotyczących zdrowia, „Gerontologia Polska” 15(2007), nr1-2, s. 7-13.

Zych A. A.: Człowiek wobec starości. Szkice z gerontologii społecznej, Warszawa: Interart 1995.




DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.10-12

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)