Odnowa przepowiadania w parafii wsparciem chrześcijańskiego wychowania w rodzinie i osobistej formacji religijnej

Andrzej Kowalczyk

Abstrakt


W niniejszym artykule została podjęta refleksja na temat odnowy przepowiadania Słowa Bożego i jego oddziaływania na człowieka oraz rodzinę. Słowo Boga ma moc dotykać człowieka, oczyszczać relacje i uświęcać życie rodzinne. Kerygmat został określony jako jedna z funkcji urzeczywistniania się Kościoła. Rozważane zagadnienie zrealizowano według schematu analizy funkcji w matematyce. W części pierwszej – w ramach określenia dziedziny funkcji – omówiono różne grupy odbiorców przepowiadania w parafii i rodzinie. W części drugiej – opisującej działanie funkcji – został przedstawiony sposób przepowiadania, przygotowanie homilii i głoszenia Słowa. Omówione zostały rozważne sposoby docierania do poszczególnych grup odbiorców i próby podejmowane przez Kościół w celu przekazania Słowa każdemu człowiekowi. W trzeciej części – przedstawiającej zbiór wartości – przedstawione zostały owoce przepowiadania. Słowo Boże przyjęte przez człowieka owocuje w nim większą dojrzałością, co jednocześnie wpływa na jakość budowania relacji, a w szczególności więzów rodzinnych. Człowiek żyjący Bożym Słowem jest uzdalniany do wzrastania w świętości i urzeczywistniania, również w środowisku życia jego rodziny, koinonii – komunii z Bogiem, światem i innymi ludźmi.


Słowa kluczowe


kerygmat; przepowiadanie; parafia; koinonia; diakonia; Słowo Boże; rodzina

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benedykt XVI: Homilia podczas Mszy św. na zakończenie XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów (28 października 2012), AAS 104 (2012), 890.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań: Pallottinum 1994.

Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań: Pallottinum 1984.

Matematyka. Encyklopedia Szkolna, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1989.

Obrzędy Bierzmowania, Katowice: Księgarnia Świętego Jacka 2008.

Obrzędy święceń biskupa, prezbiterów i diakonów, wyd. drugie wzorcowe, Katowice: Księgarnia Świętego Jacka 1999.

Ojciec Święty Franciszek: Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, Kraków: Wydawnictwo M 2013.

Paweł VI: Posynodalna adhortacja apostolska „Evangelii nuntiandi” (8 grudnia 1975).

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań: Pallotinum 2002.

Przygoda W.: Funkcje urzeczywistniania się Kościoła, „Roczniki Teologiczne” 46(1999), z. 6, s. 175-198.

Ratzinger J.: Głosiciele Słowa i słudzy Waszej radości, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012.

Ratzinger J./Benedykt XVI: Jezus z Nazaretu, Kraków: Wydawnictwo M 2007.

Sobór Watykański II: Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań: Pallottinum 1968.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.10-8

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)