Ispiracje Jeana Vaniera dla budowania rodziny jako wspólnoty

Ewa Domagała-Zyśk

Abstrakt


Jean Vanier jest znany jako wybitny myśliciel oraz założyciel wspólnot „Arki”. W swoich pismach od lat kreśli założenia tworzenia prawdziwie wspierających i rozwojowych wspólnot życia osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich asystentów i przyjaciół. W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie pismami tego autora także w kontekście możliwości ich wykorzystania w wychowaniu i edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy chcieliby nauczyć się, jak tworzyć różnego rodzaju wspólnoty: rodzinne, przyjacielski, zawodowe. Celem artykułu jest zaprezentowanie znaczenia myśli Jeana Vaniera w kontekście możliwości jej wykorzystania w procesie budowania rodziny jako wspólnoty osób. Wiele z formułowanych przez niego zasad może stać się punktem wyjścia dla programów i strategii przygotowujących rodziców i ich dzieci do tworzenia prawdziwie wspierających się wspólnot rodzinnych.


Słowa kluczowe


niepełnosprawność; rodzina; wspólnota; Jean Vanier

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Domagała-Zyśk E.: Chrześcijańska pedagogika niepełnosprawności – współczesne wyzwania, w: J. Michalski, A. Zakrzewska (red.), Pedagogika chrześcijańska. Tradycja, współczesność, nowe wyzwania, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2010, s. 495-509.

Domagała-Zyśk E.: Elementy „filozofii niepełnosprawności” Jeana Vaniera a współczesne tendencje rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnością, w: A.Szudra, K. Uzar (red.), Personalistyczny wymiar filozofii wychowania, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, s. 279-292.

Domagała-Zyśk E.: Kształtowanie adekwatnych postaw wobec osób niepełnosprawnych, w: A. Rynio (red.), Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją awspółczesnością, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, s.922-931.

Domagała-Zyśk E.: Mistrzostwo trwania we wspólnocie. Jean Vanier i jego dzieło, w: M. Nowak, R. Jusiak, J. Mazur (red.), Źródła wielkości mistrzów. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Piotrowi Pawłowi Gachowi, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, s. 497-508.

Kornas-Biela D.:Przekraczanie barier edukacyjnych w ujęciu pedagogiki niepełnosprawności Jeana Vaniera: inspiracje biograficzne, w: W. Żłobicki, B. Maj (red.), Nierówność szans edukacyjnych – przyczyny, skutki, koncepcje zmian, Kraków: Impuls 2012, s. 379-401.

Puzyna-Krupska J.: Wstęp, w: J. Vanier, Wspólnota. Wybór pism, Warszawa: Wydawnictwo Michalineum 1985.

Salik D.: Przyjaciel wykluczonych, „Apostolstwo Chorych” 2014, nr 10, s. 18-24.

Salik D.: Święta historia Jeana, „List do Pani”, 12(2014), nr 1, s. 8-12.

Spink K.: Cud, przesłanie i historia. Jean Vanier i Arka, Kraków: Znak 2008.

Vanier J.: Be not Afraid, Dublin: Gill and Macmillan 1975.

Vanier J.: Befriending the Stranger, Toronto: Novalis 2005.

Vanier J.: Man and Woman God Made Them, London: Darton, Longman & Todd 2007.

Vanier J.: Community and Growth, London: Darton, Longman & Todd 1989.

Vanier J.: Finding Peace, Toronto: House of Anansi Press 2003.

Vanier J.: From Brokenness to Community, Mahwah: Paulist Press 1992.

Vanier J.: Jean Vanier. Essential Writings, London: Darton, Longman & Todd 2008.

Vanier J.: Odkryć nasze człowieczeństwo, Kraków: Kairos 2001.

Vanier J.: The Scandal of Service. Jesus Washes our Feet, London: Dartom, Longman & Todd 1996.

Zubrzycka R.: Życie wspólnotowe osób z niepełnosprawnością intelektualną w perspektywie myśli personalistycznej. „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” 2012, nr3, s. 110-119.

Zyśk J.: Opinie rodziców na temat ruchu Wiara i Światło. Praca magisterska napisana na seminarium z socjologii medycyny pod kierunkiem dr hab. Zofii Kawczyńskiej-Butrym. Lublin: Archiwum KUL 1992.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.10-2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)