Funkcje Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa

Jacenty Mastej

Abstrakt


Artykuł ukazuje funkcje zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Są to: funkcja motywacyjna, objawieniowa, chrystologiczna, zbawcza, wiarotwórcza, eklezjotwórcza i antropologiczna. Ponieważ wymienione funkcje wzajemnie się dopełniają, implikują i uzupełniają, zmartwychwstanie należy ukazywać holistycznie, łącznie z jego osobowym centrum – Jezusem Chrystusem. Całościowa, a zarazem wieloaspektowa, prezentacja zmartwychwstania uwyraźnia wyjątkowy charakter chrześcijaństwa, którego sercem jest Jezus Chrystus, który umarł, zmartwychwstał i żyje.


Słowa kluczowe


Jezus Chrystus; Kościół; wiarygodność; zmartwychwstanie; chrześcijaństwo; Objawienie Boże; zbawienie; wiara

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alves M.I.: Darmowość odkupienia/usprawiedliwienia u św. Pawła. W: Tajemnica Odkupienia (KolCom T. 11). Red. L. Balter i in. Poznań 1997 s. 325-342.

Balter L.: Nadzieja życia wiecznego. ComP 4:1984 nr 4 s. 74-94.

Bartnik Cz.S.: Chrystus jako sens historii. Wrocław 1987.

Bartnik Cz.S.: Dogmatyka katolicka. T. 1. Lublin 2000.

Benoit P.: Pasión y resurrección del Senor. Madrid 1971.

Blazquez R.: Zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. ComP 5:1985 nr 2 s. 99-119.

Borowski W.: Chrystologia rezurekcyjna Waltera Kaspera. Sandomierz 2001.

Cantalamessa R.: Tajemnica paschalna u Ojców Kościoła. W: Paweł VI, J. Ratzinger – Benedykt XVI, R. Cantalamessa, A. Pronzato i in. Przesłanie Zmartwychwstania. Kraków 2007 s. 68-83.

Congar Y.: Je crois en L’Esprit Saint. T. 3. Paris 1980.

Cuda J.: Odkupienie kontynuacją stwórczego dialogu. W: Od wszechświata stworzonego do człowieka odkupionego. Red. R. Rak. Katowice 1996 s. 117-138.

Czerwik S.: Razem z Chrystusem powstaliśmy z martwych. W: S. Czerwik, J. Kudasiewicz, H. Witczyk. Święte Triduum Paschalne. Komentarze biblijno-liturgiczne i medytacje. Kielce 2001 s. 366-370.

Deseille P.: Grzech, zbawienie, przebóstwienie. Ujęcie prawosławne. W: Tajemnica Odkupienia (KolCom T. 11). Red. L. Balter i in. Poznań 1997 s. 420-427.

Dola T.: Chrześcijańska pascha. „Liturgia Sacra” 1995 z. 1-2 s. 45-54.

Dola T.: Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa pełnią wydarzeń zbawczych. AK 84:1992 z. 1 s. 28-41.

Dola T.: Teologia misteriów życia Jezusa. Opole 2002.

Dola T.: Zbawczy sens wcielenia w świetle formuły „admirabile commercium”. W:Tajemnica Odkupienia (KolCom T. 11). Red. L. Balter i in. Poznań 1997 s.145-156.

Dupuis J.: Wprowadzenie do chrystologii. Kraków 1999.

Durrwell F.-X.: Eucharystia sakrament paschalny. Warszawa 1987.

Durrwell F.-X.: L’Esprit Saint de Dieu. Paris 1985.

Durrwell F.-X.: La résurrection de Jésus mystère de salut. Paris 1982.

Durrwell F.-X.: Ojciec. Bóg w swoim miłosierdziu. Kielce 2000.

Dylus F.: Pneumatologiczny aspekt tajemnicy Zmartwychwstania. CzST 26:1998 s.27-34.

Falczyński Z.: Rozwój interpretacji chrystofanii paschalnych w teologii XX wieku. RT 41:1994 z. 2 s. 69-81.

Fisichella R.: La rivelazione: evento e credibilità. Saggio di teologia fondamentale. Bologna 1989.

Galot J.: Gesù Liberatore. Firenze 1983.

Gardocki D.: Jezus z Nazaretu. Mesjasz Królestwa, Syn Boży i Droga do Ojca. Studium analityczno-krytyczne chrystologii Jona Sobrino. Warszawa 2006.

Gnilka J.: Pierwsi chrześcijanie. Źródła i początki Kościoła. Kraków 2004.

Góźdź K.: Chrystologia zmartwychwstania Jezusa. RT 38-39:1991-1992 z. 2 s. 87-96.

Góźdź K.: Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jako wydarzenie rzeczywiste. W: Zmartwychwstał prawdziwie. Red. A. Paciorek, A. Tronina, P. Łabuda. Tarnów 2010 s. 327-338.

Guillet J.: Jezus w wierze pierwszych uczniów. Kraków 2000.

Guzowski K.: Symbolika trynitarna Brunona Fortego. Lublin 2004.

Hergesel T.: Jezus cudotwórca. Katowice 1987.

Hryniewicz W.: Chrystus nasza Pascha. Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej. Lublin 1987.

Hryniewicz W.: Misterium Zmartwychwstania Chrystusa w myśli prawosławnej. RT 25:1978 z. 1 s. 121-140.

Hryniewicz W.: Nasza pascha z Chrystusem. Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej. Lublin 1987.

Hryniewicz W.: Pascha Chrystusa w dziejach człowieka i wszechświata. Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej. Lublin 1991.

Hryniewicz W.: Soteriologia paschalis. Próba interpretacji zbawienia w świetle kategorii paschalnych. AK 73:1981 z. 2 s. 167-181.

Hryniewicz W.: Współczesna antropologia prawosławna. ACr 4:1972 s. 217-238.

Jankowski A.: „Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym” (J 20, 31). Elementy chrystologii Nowego Testamentu. „Znak” 26:1974 nr 9 s. 1067-1078.

Jankowski A.: Duch Święty dokonawcą zbawienia. Nowy Testament o posłannictwie eschatologicznym Ducha Świętego. Kraków 2003.

Jankowski A.: Eschatologia biblijna Nowego Testamentu. Kraków 1987.

Kasper W.: Jezus Chrystus. Warszawa 1983.

Klauza K.: Teologiczna hermeneutyka ikony. Lublin 2000.

Kopeć E.: Chrystofanie jako znak zmartwychwstania Chrystusa. RT 25:1978 z. 2 s.21-29.

Kopeć E.: Historiozbawczy charakter zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. RT 24:1977 z. 4 s. 107-118.

Kopeć E.: Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jako realny fakt i wydarzenie zbawcze. W: Jezus Chrystus. Historia i tajemnica. Red. W. Granat, E. Kopeć. Lublin 1982 s. 246-293.

Krasiński J.: Misterium Chrystusa w sakramentach. „Znak” 22:1970 nr 197 s. 1416-1427.

Kremer J.: Die Auferstehung Jesu Christi. W: Handbuch der Fundamentaltheologie. Red. W. Kern, H.J. Pottmeyer, M. Seckler. T. 2. Tübingen 2000 s. 141-159.

Krzyszowski Z.: Zmartwychwstanie a eklezjogeneza. „Resovia Sacra” 6:1999 s. 55-80.

Kulisz J., Mostowska-Baliszewska A.: Badania aspektów zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. STV 35:1997 nr 2 s. 57-69.

Kulisz J.: Wprowadzenie do teologii fundamentalnej. Kraków 1995.

Langkammer H.: Życie człowieka w świetle Biblii. Antropologia biblijna Starego i Nowego Testamentu. Rzeszów 2004.

Ledwoń I.S.: „… i nie ma w żadnym innym zbawienia”. Wyjątkowy charakter chrześcijaństwa w teologii posoborowej. Lublin 2006.

Léon-Dufour X.: Résurrection de Jésus et message pascal. Paris 1971.

Łukaszuk T.D.: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Dogmat chrystologiczny wujęciu integralnym. Kraków 2000.

Mastej J.: Paschalna geneza wiary chrześcijańskiej. RT 51:2004 z. 9 s. 97-113.

Mastej J.: Staurologiczno-rezurekcyjna wiarygodność chrześcijaństwa. Lublin 20142.

Moltmann J.: Theologie der Hoffnung. Untersuchungen zur Begründung und zu den Konsequenzen einer christlichen Eschatologie. München 1969.

Nagy S.: Duch Święty a tajemnica Kościoła. W: Jan Paweł II. Dominum et Vivificantem. Tekst i komentarze. Red. A.L. Szafrański. Lublin 1994 s. 119-135.

Neuner P.: Eklezjologia – nauka o Kościele. W: Podręcznik teologii dogmatycznej. T. 7. Red. W. Beinert. Kraków 1999.

Nicolas M.: Théologie de la Resurrection. Paris 1982.

O'Collins G.: Cristologia. Uno studio biblico, storico e sistematico su Gesù Cristo. Brescia 1999.

O'Collins G.: Gesù oggi. Linee fondamentali di cristologia. Milano 1993.

Ordon H.: Dzieło odkupienia w nauczaniu św. Pawła. W: Biblia o odkupieniu. Red. R. Rubinkiewicz. Lublin 2000 s. 177-185.

Ordon H.: Nauka św. Pawła o śmierci Jezusa i jej skutkach. W: Męka Jezusa Chrystusa. Red. F. Gryglewicz. Lublin 1986 s. 229-235.

Pagé J.G.: Qui est l’Eglise? T. 1. Montreal 1977.

Pié-Ninot S.: Zmartwychwstanie Chrystusa w teologii współczesnej. W: Tajemnica Odkupienia (KolCom T. 11). Red. L. Balter i in. Poznań 1997 s. 270-279.

Ratzinger J. – Benedykt XVI: Jezus z Nazaretu. Cz. 1: Od chrztu w Jordanie do Przemienienia. Kraków 2007.

Ratzinger J. – Benedykt XVI: Jezus z Nazaretu. Cz. 2: Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania. Kielce 2011.

Ratzinger J. – Benedykt XVI: Trzeciego dnia zmartwychwstał. W: Paweł VI, J.Ratzinger – Benedykt XVI, R. Cantalamessa, A. Pronzato i in. Przesłanie Zmartwychwstania. Kraków 2007 s. 17-25.

Ratzinger J.: Eschatologia – śmierć i życie wieczne. Poznań 1984.

Ratzinger J.: Opera Omnia. T. 10: Zmartwychwstanie i życie wieczne. Lublin 2014.

Rochais G.: Les récits de résurrection des morts dans le Nouveau Testament. Cambridge 1981.

Rubinkiewicz R.: Zmartwychwstanie Chrystusa – zmartwychwskrzeszenie nasze. RT 42:1995 z. 1 s. 85-93.

Rusecki M., Mastej J.: Uzasadnianie w teologii fundamentalnej. „Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii” 2(57):2010 s. 61-80.

Rusecki M., Mastej J.: Zmartwychwstanie. W: Leksykon teologii fundamentalnej. Red. M. Rusecki, K. Kaucha, I.S. Ledwoń, J. Mastej. Lublin–Kraków 2002 s.1367-1375.

Rusecki M.: Antropologia paschalna (homo paschalis). W: Instaurare omnia in Christo. O zbawieniu, teologii, dialogu i nadziei. Profesorowi Wacławowi Hryniewiczowi OMI w 70. rocznicę urodzin. Red. P. Kantyka. Lublin 2006 s. 289-298.

Rusecki M.: Bóg objawiający się w dziełach. AK 84:1992 z. 3 s. 448-459.

Rusecki M.: Chrystofanie paschalne. W: Leksykon teologii fundamentalnej. Red. M.Rusecki, K. Kaucha, I.S. Ledwoń, J. Mastej. Lublin–Kraków 2002 s. 198-203.

Rusecki M.: Chrystyczna ikoniczność Kościoła w świetle nauczania Jana Pawła II. Szkic zagadnienia. W: Jana Pawła II inspiracje chrystologiczne. Red. K. Kaucha, J. Mastej. Lublin–Kielce–Kraków 2006 s. 133-151.

Rusecki M.: Cud w chrześcijaństwie. Lublin 1996.

Rusecki M.: Czy zmartwychwstanie jest cudem? W: In Te Domine speravi. Księga pamiątkowa poświęcona Księdzu Arcybiskupowi Bolesławowi Pylakowi Metropolicie Lubelskiemu. Lublin 1996 s. 219-233.

Rusecki M.: Funkcja argumentacyjna cudu w pierwszych wiekach Kościoła. RT 26:1979 z. 2 s. 29-40.

Rusecki M.: Funkcje cudu. Sandomierz–Lublin 1997.

Rusecki M.: Pan zmartwychwstał i żyje. Zarys teologii rezurekcyjnej. Warszawa 2006.

Rusecki M.: Pusty grób i chrystofanie znakami zmartwychwstania. Aspekt metodologiczny. „Resovia Sacra” 6:1999 s. 27-37.

Rusecki M.: Pusty grób znakiem zmartwychwstania. W: Zmartwychwstał prawdziwie. Red. A. Paciorek, A. Tronina, P. Łabuda. Tarnów 2010 s. 339-346.

Rusecki M.: Pusty grób. W: Leksykon teologii fundamentalnej. Red. M. Rusecki, K.Kaucha, I.S. Ledwoń, J. Mastej. Lublin–Kraków 2002 s. 987-990.

Rusecki M.: Traktat o cudzie. Lublin 2006.

Rusecki M.: Traktat o Kościele. Red. K. Kaucha, P. Królikowski, J. Mastej. Lublin 2014.

Rusecki M.: Traktat o Objawieniu. Kraków 2007.

Rusecki M.: Traktat o wiarygodności chrześcijaństwa. Dlaczego wierzyć Chrystusowi? Lublin 2010.

Rusecki M.: Uniwersalizm zbawienia w Jezusie Chrystusie w nauce Vaticanum II. W: Uniwersalizm chrześcijaństwa a pluralizm religii. Red. S. Budzik, S. Kijas. Tarnów 2000 s. 52-71.

Rusecki M.: Wiarygodność chrześcijaństwa. T. 1: Z teorii teologii fundamentalnej. Lublin 1994.

Rusecki M.: Znak. W: Leksykon teologii fundamentalnej. Red. M. Rusecki, K. Kaucha, I.S. Ledwoń, J. Mastej. Lublin–Kraków 2002 s. 1375-1378.

Scheffczyk L.: Zmartwychwstanie Jezusa – fundamentalna prawda wiary. ComP 5:1985 nr 2 s. 11-22.

Scheffczyk L.: Zmartwychwstanie. Warszawa 1984.

Schelkle K.H.: Teologia Nowego Testamentu. T. 2: Bóg był w Chrystusie. Kraków 1985.

Schnackenburg R.: Brauchen wir noch Zeugen? W: K. Lehman, R. Schnackenburg. Brauchen wir noch Zeugen? Die heutige Situation in der Kirche und die Antwort des Neuen Testaments. Freiburg im Br. 1992 s. 27-116.

Scola A.: Wydarzenie Jezusa Chrystusa dzisiaj. ComP 17:1997 nr 2 s. 10-32.

Seweryniak H.: Świadectwo i sens. Teologia fundamentalna. Płock 2001.

Seweryniak H.: Wiarygodność historyczna narracji o pustym grobie i chrystofaniach. W: Zmartwychwstanie dzisiaj. Red. M. Skierkowski, H. Seweryniak. Płock 2009 s. 81-115.

Skierkowski M.: Jezus historii i wiary. Chrystologia fundamentalna Gerarda O’Collinsa. Warszawa 2002.

Skierkowski M.: Zmartwychwstanie Chrystusa w świadectwach Nowego Testamentu. W: Zmartwychwstanie dzisiaj. Red. M. Skierkowski, H. Seweryniak. Płock 2009 s. 39-79.

Strzelczyk G.: Od Zmartwychwstania do zmartwychwstania. O perspektywie rezurekcyjnie zorientowanej dogmatyki. W: Zmartwychwstanie dzisiaj. Red. M. Skierkowski, H. Seweryniak. Płock 2009 s. 195-211.

Tomczak R.: Tytuły chrystologiczne. W: Leksykon teologii fundamentalnej. Red. M.Rusecki, K. Kaucha, I.S. Ledwoń, J. Mastej. Lublin–Kraków 2002 s. 1280-1287.

Visentin P.: Mistero pasquale e teologia dei sacramenti nell’insegnamento del Vaticano II. „Studia Patavina” 13:1966 s. 305-324.

Wagner H.: Dogmatyka. Kraków 2007.

Waldenfels H.: O Bogu, Jezusie Chrystusie i Kościele – dzisiaj. Teologia fundamentalna w kontekście czasów obecnych. Katowice 1993.

Zeilinger F.: Wiara w Zmartwychwstanie w Biblii. Kraków 2011.

Ziegler A.: Das Glück Jesu. Stuttgart 1978.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.9-5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)