Antropo-logika komplementarnej nierozłączności problematyki „dasein człowieka” z problematyką „autoprzekazu Boga”

Jerzy Cuda

Abstrakt


Tworzące treść artykułu zagadnienia spotykają się w inspirowanej myślą Heideggera hermeneutycznej interpretacji komplementarności problematyki „Dasein człowieka” z problematyką „Autoprzekazu Boga”. Zainteresowanie tą komplementarnością jest, w istocie rzeczy, zainteresowaniem możliwością poznania i realizacji tożsamości człowieka. Rozumowania artykułu dzielą się na dwie zasadnicze części: Wprowadzenie i Rozwinięcie. Pierwsza część zapowiada syntetycznie problematykę antropo-logicznej nierozłączności relacji „Dasein człowieka”–„Autoprzekaz Boga”. Druga część rozwija aspektowo interpretację historycznego procesu tej relacji: Dasein–Sein; Dasein–Nihilizm; objawione Autoprzekazem wyjaśnienie tożsamości człowieka itd. Istotą historycznej genezy tożsamości człowieka jest chrystologiczne jednoczenie ludzi „na obraz” trynitarnej Wspólnoty Miłości. Stwórczo-zbawczy proces antropogenezy jest więc procesem eklezjogenezy, co powinna mieć na uwadze definicja współczesnej globalizacji.


Słowa kluczowe


analiza „Dasein człowieka”: bezgraniczna otwartość pytań; „autoprzekaz Boga”: antropologiczna niezbędność; „Dasein człowieka”–„autoprzekaz Boga”: nierozłączna komplementarność; eklezjologika antropogenezy; egzystencjalne ryzyko współczesnej globalizacji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bendyk E.: „Polityka” 1:2012 (wyd. specjalne) s. 99 n.

Cuda J.: Człowiek dowodem istnienia Boga? Katowice: Studio Noa 2010.

Höffe O.: Mała historia filozofii. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN 2006.

Język Pana Boga. Rozmowa z ks. prof. M. Hellerem. „Polityka” 11:2012 (wyd. specjalne) s. 116 n.

Schaeffler R.: Philosophische Einübung in die Theologie. Bd. 1. Zur Methode und zur theologischen Erkenntnislehre. Freiburg−München: Verlag Karl Alber 2004.

Scheler M.: Wolność, miłość, świętość. Kraków: Znak 2004.

Thomä D. (Hrsg.): Heidegger-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart: Verlag J.B. Metzler 2005.

Wawrzyniak A.: Dasein. W: A. Maryniarczyk (red.). Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 2. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2001 s. 413-414.

Weischedel W.: Der Gott der Philosophen. Grundlegung einer philosophischen Theologie im Zeitalter des Nihilismus. Zwei Bände in einem Band. Darmstadt: Primus Verlag 1998.

Żelazna J.: Egzystencjalia i struktury heideggerowskiego Dasein. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika 1993.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.9-3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)