Problem pluralizmu religijnego i wzajemnych oddziaływań międzyreligijnych w perspektywie filozofii tradycjonalizmu integralnego

Bogumił Chmiel

Abstrakt


Przedmiotem artykułu jest podejście do kwestii pluralizmu religijnego oraz międzyreligijnych oddziaływań właściwe dla tradycjonalizmu integralnego reprezentowanego przez R. Guenona, F. Schuona, A.K. Coomaraswamy. Celem rozważań jest wyeksponowanie różnic pomiędzy punktem widzenia tradycjonalizmu a synkretyzmem i stanowiskiem Kościoła katolickiego. Pierwsza część artykułu dotyczy zasadniczych idei tradycjonalizmu, które mogą być pojmowane jako fundament dla jego teorii religii (pojęcie Boga, poznania, prawdy). W drugiej części rozważona jest koncepcja transcendentalnej jedności religii oraz roli oddziaływań międzyreligijnych. Całą pracę podsumowuje krótka analiza zaprezentowanych tez.


Słowa kluczowe


tradycjonalizm integralny; R. Guénon; F. Schuon; A.K. Coomaraswamy; tradycja; dialog międzyreligijny; pluralizm religijny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brihadaranjaka. W: Upaniszady. Przeł. M. Kudelska. Kraków 2004.

Coomaraswamy A.K.: „Satan” and „Hell”. W: Coomaraswamy. T. 2: Selected Papers, Metaphysic. Red. R. Lipsey. Princeton 1977.

Coomaraswamy A.K.: Eastern Wisdom and Western Knowledge. W: The Essential Ananda K. Coomaraswamy. Red. R.P. Coomaraswamy. Bloomington 2004.

Coomaraswamy A.K.: On Pertience of Philosophy. W: The Essential Ananda K.Coomaraswamy. Red. R.P. Coomaraswamy. Bloomington 2004.

Coomaraswamy A.K.: Wedanta and Wester Tradition. W: Coomaraswamy. T. 2: Selected Papers, Metaphysic. Red. R. Lipsey. Princeton 1977.

Covolo E.: Stanowisko Ojców przednicejskich wobec niektórych aspektów życia świeckiego (polityka, społeczeństwo, kultura). W: Ojcowie Kościoła wobec filozofii i kultury klasycznej: zagadnienia wybrane. Red. F. Drączkowski, J. Pałucki, M.Szram. Lublin 1998.

Ebeling F.: The Secret History of Hermes Trismegistus. Hermeticism from Ancient to Modern Times. Przeł. D. Lorton. Nowy York 2007.

Ficino M.: Platonic Theology. T. 4. Przeł. M.J. Allen. Cambrige 2004.

Guénon R.: Not Fusion but Mutual Understanding. W: Crossing Religious Borders. Studies in Comparative Religion. Red. H. Oldmeadow. Bloomington 2010.

Guénon R.: The Crisis of the Modern World. Hillsdale 2001.

Guénon R.: The Great Triad. Cambrige 1991.

Hankins J.: Marsilio Ficino and the Religion of the Philosophers. „Rinascimento” 48(2008).

Manusmyrti. W: Manusmyrti, Kamasutra. Przeł. M.B. Byrski. Warszawa 1985.

Mikołaj z Kuzy: O oświeconej niewiedzy. Przeł. I. Kania. Warszawa 2014.

Nicolas of Cusa: On Peaceful Unity of Faith (De pace fidei). W: J. Hopkins. Nicolas of Cusa's De pace fidei and Cribratio alkorani: Translation and Analysis. Minneapolis 1994.

Olbrzym Purusza. Przeł. C. Galewicz. W: Filozofia wschodu. Wybór tekstów. Red. M. Kudelska. Kraków 2002.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Wyd. III poprawione. Poznań–Warszawa 1980.

Schuon F.: The Transcendent Unity of Religions. Wheaton 2005.

Św. Augustyn: Państwo Boże. Przeł. W. Kubicki. Kęty 2002.

Św. Augustyn: Sprostowania. W: Pisma starochrześcijańskich pisarzy. T. 22: Onauce chrześcijańskiej. Przeł. J. Sulowski. Warszawa 1979.

The Essential of Rene Guenon. Metaphysic, Tradition and the Crisis of Modernity. Red. J. Herlihy. Bloomington 2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.9-2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)