Jan Hus and Vatican II

Przemysław Kantyka

Abstrakt


Jan Hus a Drugi Sobór Watykański

W artykule rozwinięto tezę prof. Stefana Swieżawskiego, że Jan Hus, czeski reformator uznany za heretyka przez Sobór w Konstancji i w wyniku tego spalony na stosie, może być uznany za prekursora II Soboru Watykańskiego. Po krótkim wstępie historycznym następuje analiza tych poglądów Husa, które znalazły odzwierciedlenie w dokumentach Vaticanum II: Dei verbum, Lumen gentium i Dignitatis humanae. Wywody uzupełnia zwięzły opis współczesnego katolickiego podejścia do Husa, a także wskazanie, że nowe odczytanie jego postaci jest możliwe dzięki wielkiej metanoi, zapoczątkowanej w Kościele katolickim przez Vaticanum II.


Słowa kluczowe


Jan Hus; husytyzm; eklezjologia; II Sobór Watykański

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bugel, Walerian. “Od heretyka do reformatora Kościoła. Wspólna relektura postaci Jana Husa jako fundament pojednania Kościołów czeskich i uzdrawiania pamięci historycznej narodu,” in O ekumenizmie w roku wiary. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 30-lecia Instytutu Ekumenicznego KUL, edited by Przemysław Kantyka, Piotr Kopiec, and Marcin Składanowski, 387–399. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013.

Council of Trent. Session IV. Decree concerning the canonical Scriptures. https://history. hanover.edu/texts/trent/trentall.html. Accessed 22 January 2015.

Dokumenty soborów powszechnych. Tekst łaciński, grecki, arabski, ormiański, polski. Vol. 3: (1414-1445), edited by Arkadiusz Baron and Henryk Pietras. Kraków: Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici, 2003.

Holý, Ladislav. The little Czech and the Great Czech Nation: national identity and the post-communist transformation of society. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

Hus, Jan. O Kościele. Przekład i komentarz Krzysztof Moskal [translated and commented by Krzysztof Moskal]. Lublin: TN KUL, 2007.

“Incontro di Giovanni Paolo II con il mondo della cultura.” http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1990/april/documents/hf_jp-ii_spe_19900421_cultura-praga.html. Accessed 12 February 2015.

Jan Hus ve Vatikánu: mezinárodní rozprava o českém reformátoru 15. století a o jeho recepci na prahu třetího tisíciletí, edited by Jaroslav Pánek and Miloslav Polívka. Praha: Historický Ústav, 2000.

Janowski, Paweł. “Włodkowic Paweł.” In Encyklopedia katolicka. Vol. 20, col. 805–806. Lublin: TN KUL, 2014.

Kaminsky, Howard. A history of the Hussite Revolution. Los Angeles: University of California Press 1967.

Kybal, Vlastimil. Mistr Jan Hus. Život a učeni. Vol. 1-3. Praha: Jan Laichter, 1926.

Lochman, Jan Milič. “Magna Charta czeskiej Reformacji.” Jednota 8–9 (1986): 28–31.

Lubański, Michał. “Jan Hus.” Jednota 8–9 (1986): 6–9.44.

Lukoš, Ondřej. “Współczesna ocena nauczania Jana Husa.” Studia Oecumenica 6 (2006): 49-86.

Palacz, Ryszard. “Hus Jan.” In Encyklopedia katolicka. Vol. 6, col. 1339. Lublin: TN KUL, 1993.

Ryś, Grzegorz. Jan Hus wobec kryzysu Kościoła doby wielkiej schizmy. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT, 2000.

Skowronek, Alfons. “Husytyzm. IV. Doktryna.” In Encyklopedia katolicka. Vol. 6, col. 1349–1350. Lublin: TN KUL, 1993.

Skowronek, Alfons. “Ku rehabilitacji Jana Husa?” Jednota 8–9 (1986): 12–15.

Spinka, Matthew. John Hus and the Czech Reform. Hamden, Conn.: Archon Books, 21966.

Swieżawski, Stefan. Dobro i tajemnica. Warszawa: Biblioteka “Więzi”, 1995.

Swieżawski, Stefan. Eklezjologia późnośredniowieczna na rozdrożu. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1990.

Swieżawski, Stefan. “Jan Hus – heretyk czy prekursor Vaticanum II.” Tygodnik Powszechny 6 (1986), 9 February1986, 1–2.

The documents of Vatican II: in a new and definitive translation, with commentaries and notes by Catholic, Protestant, and Orthodox authorities, edited by Walter M. Abbott. New York: Crossroad, 1989.

de Vooght, Paul. L’Hérésie de Jean Hus. Louvain: Publications universitaires de Louvain, 1960.

Walkusz, Jan. “Husytyzm. II. Dzieje.” In Encyklopedia katolicka. Vol. 6, col. 1346–1348. Lublin: TN KUL, 1993.

Zeman, Jarold Knox. Hussite Movement & Reformation in Bohemia, Moravia & Slovakia (1350-1650): a bibliographical study guide (with particular reference to resources in North America). Ann Arbor, Mich.: Michigan Slavic Publications, 1977.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.7-7

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)