Komunijna interpretacja Kościoła w dokumencie The Church: Towards a Common Vision

Anna Malina

Abstrakt


Artykuł dotyczy komunijnej interpretacji Kościoła przedstawionej w dokumencie Komisji „Wiara i Ustrój” The Church: Towards a Common Vision. Po krótkim wprowadzeniu, prezentującym etapy wyłaniania się z prac Komisji eklezjologicznej kategorii komunii, przechodzi się do omówienia jej znaczenia w samym dokumencie. Przytacza się zaproponowaną definicję Kościoła-‑komunii. Wyłaniają się z niej trzy ściśle ze sobą powiązane wymiary komunii kościelnej: z Trójjedynym Bogiem, w życiu wspólnoty wierzących oraz w jej w misji, które następnie zostają omówione w najważniejszych swoich aspektach w perspektywie ekumenicznej. Kościół jest misteryjną rzeczywistością zbawczej komunii człowieka z Trójjedynym Bogiem. W życiu Kościoła oznacza to dążenie do eschatologicznej pełni poprzez wzrastanie w komunii określonej przez widzialne elementy jedności: wiarę, życie sakramentalne, posługiwanie oraz misję do świata. Misję Kościoła zinterpretowano jako wprowadzanie komunii w świecie naznaczonym na skutek grzechu podziałami i rozbiciem: w pierwszej kolejności poprzez zapraszanie wszystkich ludzi do przyjęcia zbawienia w Jezusie Chrystusie, następnie również poprzez zaangażowanie w społeczne i moralne zmagania ludzkości oraz troskę o całe stworzenie. Przy okazji wymienia się ważkie problemy ekumeniczne związane z omawianymi zagadnieniami oraz propozycje ich interpretacji w perspektywie komunijnej.


Słowa kluczowe


komunia; jedność Kościoła; Komisja „Wiara i Ustrój”; The Church: Towards a Common Vision; ekumenizm; eklezjologia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


[The] Church: Towards a Common Vision. Faith and Order Paper No. 214. Geneva 2013.

Confessing the One Faith. An Ecumenical Explication of the Apostolic Faith as it is confessed in the Nicene-Constantinopolitan Creed (381). Faith and Order Paper No. 153. Geneva 1991.

[The] Gift of Authority. Authority in the Church III. An Agreed Statement by the Anglican-Roman Catholic International Commission, London 1999.

Inter-Orthodox Consultation for a Response to the Faith and Order Study: The Nature and Mission of the Church. A Stage on the Way to a Common Statement, Cyprus, 2011, 19-20, https://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/NapaReport.pdf (dostęp: 14.07.2014).

Jedność Kościoła jako koinonia: dar i powołanie. Dokument Siódmego Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów w Canberze (1991). „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 9:1993 nr 1 s. 72-74.

Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań 2002.

Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów: Chrzest, Eucharystia, posługiwanie duchowne. W: Chrzest, Eucharystia, posługiwanie duchowne. Dokument z Limy 1982. Tekst i komentarze. Red. W. Hryniewicz, S.J. Koza. Lublin 1989 s. 15-63.

Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów: Natura i misja Kościoła. Etap na drodze ku wspólnemu oświadczeniu (2005). Tłum. R. Nehring. „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 26: 2010 nr 1 s. 66-108.

Międzynarodowa Komisja Mieszana do Dialogu Teologicznego między Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem prawosławnym: Konsekwencje eklezjologiczne i kanoniczne sakramentalnej natury Kościoła, Rawenna 2007. „Sympozjum” 16:2012 nr 1 s. 117-132.

[The] Nature and Purpose of the Church: A Stage on the Way to the Common Statement, Faith and Order Paper No. 181. Geneva 1998.

Piąta Światowa Konferencja do spraw Wiary i Ustroju Kościoła. Santiago de Compostela, Hiszpania, 3-14 sierpnia 1993 r.: Orędzie. Ku pełniejszej koinonia. „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 10:1994 nr 1 s. 89-92.

Piąta Światowa Konferencja do spraw Wiary i Ustroju Kościoła. Santiago de Compostela, Hiszpania, 3-14 sierpnia 1993 r.: Raport Sekcji I. Koinonia jako dar i powołanie. „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 10:1994 nr 1 s. 74-81.

Piąta Światowa Konferencja do spraw Wiary i Ustroju Kościoła. Santiago de Compostela, Hiszpania, 3-14 sierpnia 1993 r.: Raport Sekcji II. Koinonia w wierze apostolskiej. „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 10:1994 nr 1 s. 82-89.

Piąta Światowa Konferencja do spraw Wiary i Ustroju Kościoła. Santiago de Compostela, Hiszpania, 3-14 sierpnia 1993 r.: Raport Sekcji III. Udział we wspólnym życiu w Chrystusie. „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 10:1994 nr 2 s. 49-58.

Piąta Światowa Konferencja do spraw Wiary i Ustroju Kościoła. Santiago de Compostela, Hiszpania, 3-14 sierpnia 1993 r.: Raport Sekcji IV. Powołani do dawania wspólnego świadectwa dla odnowionego świata. „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 10:1994 nr 2 s. 58-68.

Sobór Watykański II: Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes divinitus (7.12.1965). W: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2002 s. 433-471.

Sobór Watykański II: Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium (21.11.1964). W: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2002 s. 104-166.

Wspólna Grupa Robocza Kościoła Rzymskokatolickiego i Światowej Rady Kościołów: Kościół – lokalny i uniwersalny. Dokument studyjny (1990). „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 8:1992 nr 2 69-85.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.7-4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)