Rodziny wielodzietne wyzwaniem dla duszpasterstwa Kościoła

Magdalena Ewa Lemieszek

Abstrakt


Kościół ukazując antropologiczną rzeczywistość rodziny, przedstawia jej pierwszoplanową wartość i ważne miejsce w życiu Kościoła i społeczeństwa. Duszpasterska posługa Kościoła wobec rodziny zawiera się w bogactwie pomocy duchowej, moralnej i materialnej. Obecnie wielodzietność nie powinna być kojarzona jedynie z negatywnymi zjawiskami, zwłaszcza kiedy staje się świadoma. Rodzina wielodzietna jest niezbędna w rozwoju społeczeństwa, stanowi wielką szansę dla jego przyszłości. Pomimo niekiedy większego ubóstwa materialnego, jest bardziej szczęśliwa, gdyż jest środowiskiem bogatszym w relacje międzyludzkie oraz zazwyczaj jest bardziej religijna. Rodziny wielodzietne powinny być wspierane przez państwo poprzez właściwą opiekę prawną oraz ulgi podatkowe. Rodzina hojnie obdarzona dziećmi jest świadectwem cywilizacji miłości i życia. Wzmacnia miłość – bezinteresowny dar na rzecz drugiej osoby i wielkoduszne przyjmowanie życia, powodując reperkusje w całym życiu społecznym. Kościół powinien z większą mocą kształtować przychylny klimat wobec rodzicielstwa oraz rodzin wielodzietnych, jako środowiska ważnego dla Kościoła oraz społeczności lokalnej i narodowej z punktu widzenia wychowawczego, kulturowego, ekonomicznego i demograficznego.


Słowa kluczowe


rodzina wielodzietna; duszpasterstwo rodzin

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamski F.: Rodzina między sacrum a profanum. Poznań: Pallottinum 1987.

Bassa B.: Dowartościowanie odpowiedzialnego rodzicielstwa. W: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń. Lublin: Bonus Liber 2013 s. 177-192.

Bławat A.: Wielodzietność. W: Słownik małżeństwa i rodziny. Red. E. Ozorowski. Warszawa-Łomianki: ATK. Fundacja „Pomoc Rodzinie” 1999 s. 456-466.

Borzęcka B.: Budżet czasu dzieci i młodzieży w rodzinach wielodzietnych. „Kwartalnik Edukacyjny” 2003 nr 2(32) s. 31-40.

Czykier K.: Audiowizualne doświadczanie świata. Kontekst międzypokoleniowy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” 2013.

Deskur P.: Wybrane aspekty zabezpieczenia rodziny w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. W: Człowiek. Etyka. Ekonomia. Red. R. Horodeński, E. Ozorowski. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej 2001 s. 149-173.

Dyczewski L.: Rodzina. Społeczeństwo. Państwo. Lublin: KUL 1994.

Forma P.: Rodzina wielodzietna. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Suplement. Red. T. Pilch. Warszawa: Żak 2010 s. 444-454.

Forma P.: Rodzina wielodzietna jako środowisko wychowawczo-edukacyjne. Diagnoza i możliwości wsparcia (na przykładzie województwa świętokrzyskiego). Kraków: Impuls 2011 s. 19-79.

Forma P.: Socjalizacja dziecka w rodzinie wielodzietnej. Studium teoretyczno-empiryczne. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 2012.

Graniewska D.: Rodziny wielodzietne w Polsce. Sytuacja społeczno-demograficzna. „Problemy Rodziny” 1980 nr 1(111) s. 34-43.

Graniewska D., Balcerzak-Paradowska B.: Wielodzietność jako cecha środowiskowa. W: Rodziny wielodzietne w Polsce. Teraźniejszość i przyszłość. Red. B. Balcerzak-Paradowska. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 1997 s. 9-30.

Hrynkiewicz J.: Polityka społeczna wobec rodzin wielodzietnych. W: Sytuacja rodzin wielodzietnych w Polsce a polityka rodzinna. Red. J. Krynicka, J. Rudzka. Warszawa: Biuro Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu 2006 s. 1-6.

Janke A.W., Kawula S.: Polimorficzność i komplementarność badań nad współczesną rodziną. W: Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki. Red. S. Kawula, J. Brągiel, A. W. Janke. Toruń: WydawnictwoAdamMarszałek 2007.

Kalinowski M.: Adaptacja osób z rodzin wielodzietnych. „Roczniki Nauk o Rodzinie” 3:2011 z. 10 s. 5-19.

Kiedos J.: Prymas Wyszyński o rodzinie wielodzietnej. W: Rodzina. Historia i współczesność. Studium monograficzne. Red. W. Korzeniowska, U. Szuścik. Kraków: Impuls 2005 s. 14-17.

Kłos B.: Kobieta a bezrobocie (przegląd badań wykonanych w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych). Warszawa: Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz. Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych. Zespół Spraw Społecznych 1994 nr 262. Pakiet IP-46 S. Materiały i Dokumenty. Sytuacja kobiet w Polsce cz. 2 s. 1-12.

Kotlarska-Michalska A.: Więź w rodzinach wielodzietnych. „Roczniki Socjologii Rodziny” 14:2012 s. 57-70.

Kowalska I.: Rodzina wielodzietna w procesie demograficzno-społecznych zmian modelu dzietności w okresie transformacji ekonomicznej. W: Sytuacja rodzin wielodzietnych w Polsce a polityka rodzinna. Red. J. Krynicka, J. Rudzka. Warszawa: Biuro Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu 2006 s. 7-22.

Kowalska I.: Małżeństwo, rodzina i dziecko w systemie norm i wartości współczesnych społeczeństw europejskich. W: Rodzina źródło życia i szkoła miłości. Red. Kornas-Biela. Lublin: TNKUL 2001 s. 53-86.

Kowalska I.: Wielodzietne macierzyństwo w okresie społeczno-ekonomicznej transformacji. W: Oblicza macierzyństwa. Red. D. Kornas-Biela. Lublin: RW KUL 2006 s. 109-127.

Krajczyński J.: Prawo rodziny do opieki duszpasterskiej. Ząbki: Apostolicum 2007.

Król J., Mikołajczyk M.: Dzietność rodziny a rozwój psychospołeczny dziecka. W: Rodzina w nurcie współczesnych przemian. Studia interdyscyplinarne. Red. D. Krok, P. Landwójtowicz. Opole: RW WT Uniwersytetu Opolskiego 2010 s. 385-402.

Krzesińska-Żach B.: Dziecko w rodzinie z problemem bezrobocia. W: Dziecko w rodzinie i środowisku rówieśniczym. Red. J. Izdebska. Białystok: Trans Humana 2003 s. 147-195.

Majdański K.: Wspólnota życia i miłości. Zamysł Boży o małżeństwie i rodzinie. Łomianki: Fundacja Pomoc Rodzinie 2001.

Majkowski W.: Rodzina polska w kontekście nowych uwarunkowań. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów 2010.

Majkowski W.: Rodzina. Patologia. W: Słownik małżeństwa i rodziny. Red. E. Ozorowski. Warszawa–Łomianki 1999 s. 397.

Mariański J.: Uwarunkowania dzietności w rodzinie. W: Dziecko. Red. W. Piwowarski i in. Warszawa–Poznań: Pallottinum 1984 s. 65-85.

Łopuska K.: Pomoc rodzin dla rodzin w dziedzinie wychowania. W: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej. Red. F. Adamski. Kraków: WAM 1984 s. 563-564.

Nowak L.: Statystyczny obraz sytuacji ekonomicznej rodzin wielodzietnych. W: Sytuacja rodzin wielodzietnych w Polsce a polityka rodzinna. Red. J. Krynicka, J. Rudzka. Warszawa: Biuro Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu 2006 s. 23-26.

Roter A.: Proces socjalizacji dzieci w warunkach ubóstwa społecznego. Katowice: Wydawnictwo UŚ 2005.

Stróżyński J.: Dramat rodzin wielodzietnych. W: Rodzina wiosną dla Europy i świata. IV Światowy Kongres Rodzin w Warszawie. Wybór tekstów z IV Światowego Kongresu Rodzin Warszawa 11-13.05.2007. Red. T. Mazan, K. Mazela, M. Walaszczyk. Łomianki: Fundacja Pomoc Rodzinie 2008 s. 487-495.

Suaudeau J.: Dla rodziny wyzwolić siły dobra. Oprac. M. A. Peeters. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2012.

Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce. Uwarunkowania demograficzne i społeczne. I Kongres Demograficzny w Polsce. Red. D. Graniewska. T. 12. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 2004.

Śledzianowski J.: Optymalny model dzietności. Aspekt pedagogiczny. W: Miłość małżeństwo rodzina. Red. F. Adamski. Kraków: WAM 1988 s. 344-364.

Wosicki P.: Wielodzietność wyrazem miłości do dziecka. „Zeszyty Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana”. Demografia i Rodzina. Poznań–Warszawa 2004 nr 15/8 s. 79-84.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.6-8

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)