Teologia sanktuariów – świętych miejsc pielgrzymkowych

Maciej Ostrowski

Abstrakt


Artykuł koncentruje się na wybranych aspektach teologii sanktuariów – miejsc, które są celem chrześcijańskich pielgrzymek. Autor opiera się na tekstach biblijnych, szczególnie dotyczących Ziemi Obiecanej i Świętego Miasta Jerozolimy z jego świątynią oraz dokumenty Papieskiej Rady do spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych. Każde sanktuarium ziemskie na pierwszym miejscu wyraża miłość Boga do człowieka. Bóg swą inicjatywą tworzy miejsce dogodne do bliższego spotkania z człowiekiem. Z drugiej strony, człowiek sam poszukuje takiego miejsca. Sanktuarium jest miejscem, w którym człowiek „odpoczywa w Bogu” – wchodzi z nim w bliską wspólnotę. Jednocześnie zapowiada ono przyszłe zjednoczenie z Bogiem w wieczności – „wieczny odpoczynek w Bogu” po trudach ziemskiej pielgrzymki. Tam człowiek osiągnie pełną radość i szczęście. Tak jak Ziemia Obiecana i jerozolimska świątynia były dla Izraelitów ośrodkiem tworzenia jedności i tożsamości narodu wybranego, tak dziś sanktuaria są narzędziem tworzenia i umacniania wspólnoty Kościoła przygarniającej do siebie przybyszów ze wszystkich stron świata. Artykuł podkreśla, że dzisiejsze sanktuaria są nie tylko miejscami intensywnej modlitwy, rozkwitu liturgii, ale także ośrodkami składania przez człowieka duchowych ofiar, pokuty i nawrócenia grzeszników oraz duchowej odnowy każdego pielgrzyma.


Słowa kluczowe


sanktuarium; pielgrzymka; teologia pastoralna; Biblia; duszpasterstwo pielgrzymkowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Discorso di Giovanni Paolo II ai participanti al I Congresso Mondiale della Pastorale dei Santuari e dei Pellegrinaggi, 28 febbraio 1992. W: http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1992/ february/documents/hf_jp-ii_spe_19920228_pastorale-santuari_it.html [dostęp: 25.03.2014].

Mielenbrink M.: Beten mit den Füßen. Ûber Geschichte, Frömmigkeit und Praxis von Wallfahrten. Kevelaer–Düsseldorf: Klens 1993.

Napiórkowski S.C., Przygoda W.: Sanktuarium. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin: TNKUL 2006 s. 769-772.

Ostrowski M.: Duszpasterstwo wobec problemu wolnego czasu człowieka. Aspekt moralno-pastoralny ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień turystyki. Kraków: Wyd. Naukowe PAT 1996.

Ostrowski M.: Jesteśmy pielgrzymami przed Tobą. Posługa duszpasterska wśród pielgrzymów. Kraków: Wyd. Naukowe PAT 2005.

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych. Pielgrzymka w Wielkim Jubileuszu Roku 2000. 25.04.1998. W: Duszpasterstwo pielgrzymów i turystów. Wybór wypowiedzi i dokumentów kościelnych. Opr. M.Ostrowski. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2003 s. 57-97.

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych. Sanktuarium. Pamięć, obecność i proroctwo Boga żywego. 8.05.1999. W: Duszpasterstwo pielgrzymów i turystów. Wybór wypowiedzi i dokumentów kościelnych. Opr. M.Ostrowski. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2003 s. 98-131.

Pieper J.: Musse und Kult. München: Kösel 1989.

Romaniuk K.: Biblijna teologia odpoczynku. Warszawa: Wyd. Sióstr Loretanek 1992.

Wallfahrt. Hinführung, Modelle, Materialien. Hrsg. R. Breitenbach. Mainz: Matthias Grünewld 1993.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.6-6

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)