Gospodarowanie zasobami ludzkimi a duszpasterstwo

Dariusz Lipiec

Abstrakt


Gospodarowanie zasobami ludzkimi jest procesem zmierzającym do zapewnienia organizacji kompetentnych pracowników na określonych stanowiskach. W duszpasterstwie oznacza on głównie pomoc w odkryciu powołania duchownego oraz przygotowanie i doskonalenie realizujących posługę pastoralną. Zastosowanie zasad wypracowanych przez nauki o zarządzaniu może przyczynić się do lepszego wykorzystania potencjału duszpasterzy oraz podniesienia efektywności ich działalności. Gospodarowanie zasobami ludzkimi w duszpasterstwie wiąże się z jego planowaniem. Są to procesy wzajemnie się przenikające i warunkujące. Troska o formację stałą prezbiterów i coraz pełniejsze poznawanie ich celów w ramach posługi powinno być skorelowane z planami duszpasterskimi.


Słowa kluczowe


gospodarowanie zasobami ludzkimi; polityka personalna; duszpasterstwo; duszpasterz; planowanie duszpasterskie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jan Paweł II. Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis. Rzym: Libreria Editrice Vaticana 1992.

Franciszek. Adhortacja apostolska Evangelii gaudium. Rzym: Kraków: Wydawnictwo M 2014.

Zasady formacji kapłańskiej w Polsce. Częstochowa: Kuria Metropolitalna, Tygodnik „Niedziela” 1999.

Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2004.

Kamiński R.: Duszpasterstwo. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin: TN KUL 2006 s. 201-209.

Kostera M., Kownacki S.: Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji. W: Zarządzanie. Teoria i praktyka. Red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2011 s. 397-450.

Lipiec D.: A Parson in the Era of Transformations. „Diacoviensia” 22:2014 nr 2 s. 201-218.

Mariański J.: Tendencje rozwojowe w polskim katolicyzmie – diagnoza i prognoza. „Teologia Praktyczna” 12:2011 s. 7-24.

Müller O.: Religiöser Wandel in Ostmittel- und Osteuropa. Ein vergleichender Abriss der Entwicklung seit 1989/90. „Theologisch-Praktische Quartalschrift” 162:2014 nr 3 s. 227-237.

Niewiadomski J.: „Kampf um die Seelen”. Polnische Kirche nach dem Umbruch. „Theologisch-Praktische Quartalschrift” 162:2014 nr 3 s. 265-275.

Przygoda W.: Powołaniowe duszpasterstwo. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin: TN KUL 2006 s. 670-676.

Ryś G.: Nawrócenie pastoralne. W: Polskie drogi nowej ewangelizacji. Red. K. Święs, D. Lipiec. Lublin: Wydawnictwo KUL 2014 s. 11-20.

Schulz A.: Odnowa Kościoła w Polsce. Jak? W: Rok Wiary – rok odnowy. Red. K. Kaucha, A. Pietrzak, W. Rebeta. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013 s. 169-182.

Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R.: Kierowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2011.

Tillard J.-M.R.: Kościół w służbie Ojca i ludzi. W: Nowy obraz Kościoła. Red. B. Lambert. Warszawa: IW PAX 1968 s. 49-53.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.6-5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)