Kiedy skutki chrztu i wiara zostają skrępowane tradycjami religijnymi?

Przemysław Sawa

Abstrakt


Doświadczenie religijne jest zakorzenione w specyficznym środowisku wiernych, na które składają się: historia, drogi życiowe, myślenie, działanie, międzyosobowe systemy, potrzeby, pragnienia i oczekiwania. Wszystkie te czynniki są u podstaw tworzenia się religijnych tradycji, będących częścią społecznego wymiaru cywilizacji. Są one nośnikami wiary, obrzędów, formuł modlitwy, postaw względem świata. Te tradycje jednakże mogą niekiedy stać się przeszkodą w rozwoju prawdziwej wiary. Można wskazać na następujące czynniki hamujące właściwy rozwój wiary: kulturowe rozumienie chrztu, redukcje prawd objawionych, zwłaszcza na polu eklezjologii (złe rozumienie Trójcy Świętej i relacji z Osobami Boskimi, pojmowanie Kościoła jedynie jako instytucji, odrzucanie charyzmatycznego wymiaru Kościoła), konserwatywne duszpasterstwo, brak doświadczenia obecności Boga, nadużycia w indywidualnej i ludowej pobożności, indywidualizm w podejściu do wiary i chrztu. Dlatego jest konieczne  wzrastanie w autentycznej wierze, co ma miejsce między innymi w niektórych formach pochrzcielnego katechumenatu.


Słowa kluczowe


wiara; dynamika wiary; doświadczenie religijne; tradycje religijne; błędne praktyki religijne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aumann J.: Zarys historii duchowości, przeł. J. Machniak, Kielce: Jedność 2007.

Bartnik Cz.: Dogmatyka katolicka, t. II, Lublin: RW KUL 2003.

Blaza M., Kowalczyk D.: Traktat o sakramentach, w: Dogmatyka, t. V, red. E. Adamiak, A. Czaja, J. Majewski, Warszawa: Towarzystwo „Więź” 2007, s. 215-553.

Congar Y.: Wierzę w Ducha Świętego, t. I, przeł. A. Paygert, Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów 1995.

Cyran W.: Charyzmat wiary Częstochowa: Wyd. WPR Mamre 2012.

Duchowość chrześcijańska. Zarys 2000 lat historii od Wschodu do Zachodu, red. G. Mursell. przeł. B. Śliwińska i in., Częstochowa: Edycja św. Pawła 2004.

Historia chrześcijaństwa, red. T. Dowley, przeł. T. Szafrański. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Vocatio” 2002.

Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski: Wierzę w Syna Bożego. Przez Chrystusa, z Chrystusie, w Chrystusie przez wiarę i chrzest do świadectwa. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2013-2017, red. Sz. Stułkowski. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 2013.

Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Kraków–Lublin: Wydawnictwo „M” 2002.

Niel F.: Albigensi i katarzy, przeł. M. Żerańska, Warszawa: Wydawnictwo Volumen 2002.

Panafieu B.: Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów, w: Wiara Kościoła. Biskupi francuscy komentują wyznanie wiary, przeł. U. Sudolska, Warszawa: IW Pax 1985, s. 399-424.

Pierrard P.: Historia Kościoła katolickiego, przeł. T. Szafrański, Warszawa: IW Pax 1984

Qualizza M.: Inicjacja chrześcijańska, przeł. M. Stebart, Kraków: WAM 2002.

Renard A.: Wierzę, w: Wiara Kościoła, s. 47-79.

Runciman S.: Manicheizm średniowieczny, przeł. J. Prokopiuk, B. Zborski, Katowice: Książnica 2007.

Słomka J.: Nowe proroctwo. Historia i doktryna montanizmu, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2007.

Studer B.: Biblia odczytywana w Kościele, w: Historia teologii. I. Epoka patrystyczna, red. A. di Bernardino, B. Studer. Przeł. M. Gołębiowski i in., Kraków: Wydawnictwo „M” 2002 s. 465-493.

Synan V.: Historia ruchu zielonoświątkowego i odnowy charyzmatycznej. Stulecie Ducha Świętego 1901-2001, przeł. M. Wilkosz, Kraków–Szczecin: IW Compassion 2001.

Szymik J.: Zgorszenie Wcieleniem: rozważania nad drugim rozdziałem Deklaracji „Dominus Iesus”, „Więź” 44(2001), nr 5, s. 70-80.

Testa B.: Sakramenty Kościoła, tłum. L. Balter, Poznań: Pallottinum 1998.

Stinissen W.: Człowiek prawdziwy, Poznań: W drodze 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.5-6

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)