Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego jako egzystencjalny przełom w życiu człowieka

Andrzej Jastrzębski

Abstrakt


W życiu człowieka wierzącego chrzest stanowi moment przełomowy, ponieważ wprowadza człowieka w radykalnie nową rzeczywistość. Od strony Boga dary łaski są nieodwołalne, jednakże człowiek jest zaproszony do współpracy z łaską, by mógł się uświęcić. Życie współczesnych chrześcijan, ludzi ochrzczonych, nie zawsze jest świadectwem pełnego przyjęcia łaski chrztu świętego i wypływających z niej zobowiązań. Człowiek, gdy opiera się wyłącznie na własnych siłach oraz realizuje własne pomysły na życie, wielekroć sprzeniewierza się łasce chrztu świętego. Taka jest sytuacja egzystencjalna współczesnego człowieka. W niniejszym artykule stawiamy sobie za cel przeanalizowanie sytuacji egzystencjalnej współczesnego człowieka ochrzczonego oraz ukazanie radykalnej przemiany, której może doświadczyć, otwierając się w pełni na dary duchowe wynikające z przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.


Słowa kluczowe


człowiek; pustka egzystencjalna; chrzest; sakramenty; przebóstwienie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Augustyn J.: Jak szukać i znajdować wolę Bożą?, Kraków: Wydawnictwo M 1995.

Berdyaev N.: The Destiny of Man, London: Geoffrey Bles 1945.

Blachnicki F.: Sympatycy czy chrześcijanie, Krościenko 2002.

Cushman P.: Constructing the self, constructing America: A cultural story of psychotherapy. Reading: Addison-Wesley 1995.

Cushman P.: Why the self is empty, “American Psychologist” 5(45) 1990 s. 599-611.

Doherty W.: Soul searching: Why psychotherapy must promote moral responsibility, New York: Basic Books 1995.

Frank J.: Psychotherapy and the human predicament, New York: Schocken 1978.

Goya B.: Psicologia e vita spirituale. Sinfonia a due mani, Bologna: Edizioni Dehoniane 2001.

Jalics F.: Rekolekcje kontemplatywne, tłum. J. Bolewski, Kraków: WAM 2010.

Lacey H., Schwartz B.: The Formation and Transformation of Values, w: The Philosophy of Psychology. red. W. O’Donohue, R. F. Kitchener. London: Thousand Oaks–New Delhi: Sage Publications 1996, s. 319-338.

Montgomery D. i K.: Trusting in the Trinity. Compass Psychotheology Applied, Montecito 2009.

Montgomery D.: Compass Therapy. Christian Psychology in Action, Montecito 2009.

Nowak A. J.: Osobowość sakramentalna, Lublin: RW KUL 1997.

Nowak A. J.: Psychologia eklezjalna, Lublin: Wydawnictwo KUL 2005.

Paszkowska T.: Psychologia w kierownictwie duchowym, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014.

Radcliffe T.: Daj nura. Życie po chrzcie i bierzmowaniu, przeł. K. Dajksler. Poznań: W drodze 2013.

Richardson F.C.: Psychotherapy and modern dilemmas, w: Critical Thinking About Psychology. Hidden Assumptions and Plausible Alternatives, red. B. D. Slife, J. S. Reber, F. C. Richardson, Washington D. C.: American Psychological Association 2005, s. 17-38.

Stinissen W.: Człowiek prawdziwy, Poznań: W drodze 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.5-5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)