Charyzmatyczny wymiar inicjacji chrześcijańskiej w świetle pism Nowego Testamentu

Jan Krzysztof Miczyński

Abstrakt


Inicjacja chrześcijańska ma wymiar charyzmatyczny; jest otwarciem się człowieka na charyzmaty, to znaczy na darmowe dary Ducha Świętego, służące budowaniu wspólnoty całego Kościoła. „Chrzest w Duchu Świętym” trzeba uznać nie tylko za odnowienie i aktualizację chrztu św., ale całego chrześcijańskiego wtajemniczenia (sakramenty chrztu, bierzmowania i Eucharystii). Trzeba dziś podkreślać, że dary charyzmatyczne nie stanowią jakiejś łaski zbytecznej, ale są zamierzonym przez Boga sposobem budowania Kościoła w miłości, są przejawami zwyczajnego chrześcijańskiego życia. Rolą pasterzy Kościoła jest koordynacja i troszczenie się o rozwój darów charyzmatycznych i duchowych w każdym chrześcijaninie.


Słowa kluczowe


sakrament; chrzest; charyzmat; Duch Święty; inicjacja; wtajemniczenie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Amiot F.: Chrzest, w: X. Léon-Dufour, Słownik Teologii Biblijnej, Poznań 1990,

s. 130-134.

Beasley-Murray G.R.: Chrzest, w: Słownik teologii św. Pawła, red. G.F. Hawthorne, R.P. Martin, D.G. Ried, Warszawa 2010, s. 112-118.

Bentivegna G., Martinez S.: Esperienza dei carismi in un incontro di preghiera comunitaria, Roma 2002.

Cantalamessa R.: Pieśń Ducha Świętego. Rozważania na temat Veni Creator, Warszawa 2009.

Cantalamessa R.: Maryja zwierciadłem Kościoła, Warszawa 1994.

Chlondowski P.W.: Chrzest w Duchu Świętym a sakramenty chrztu i bierzmowania, w: Duch Święty w naszej codzienności, red. K. Guzowski, G. Barth, Lublin 2010, s. 175-189.

Congar Y.M.-J.: Duch człowieka, Duch Boga, Warszawa 1996.

Congar Y.M.-J.: Wierzę w Ducha Świętego, t. I-III, Warszawa 1995-1996.

Duch Święty w naszej codzienności, red. K. Guzowski, G. Barth, Lublin 2010.

Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, tłum. R. Popowski, M. Wojciechowski, Warszawa 1993.

Guzowski K.: Pojęcie i klasyfikacja zjawisk charyzmatycznych, „Duchowość w Polsce” 16(2014), s. 31-46

Historia duchowości, t. II: Duchowość Nowego Testamentu, red. R. Fabris, Kraków 2003.

Kudasiewicz J.: Odkrywanie Ducha Świętego, Kielce 1998.

Kudasiewicz J.: Ewangelie synoptyczne dzisiaj, Warszawa 1986.

Laurentin R.: Nieznany Duch Święty, Kraków 1998.

Léon-Dufour X.: Słownik Teologii Biblijnej, Poznań 1990.

Maggioni B.: Chrzest w Duchu, w: Historia duchowości, t. II: Duchowość Nowego Testamentu, red. R. Fabris, Kraków 2003, s. 115-116.

McDonnel K., Montague G.T.: Iniziazione cristiana e battesimo nello Spirito Santo. Testimonianze dei primi otto secoli, Roma 1993.

Mokrzycki B.: Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia, Warszawa 1985.

Słownik teologii św. Pawła, red. G.F. Hawthorne, R.P. Martin, D.G. Ried, Warszawa 2010.

Storia della Spiritualità, red. L. Bouyer, E. Ancilli, B. Secondin, t. II: La Spiritualità del Nuovo Tetamento, red. G. Barbaglio, Bologna 2002.

Sullivan F.A.: Charyzmaty i odnowa. Studium biblijne i teologiczne, Warszawa 1992.

Tatar M.: Rozeznawanie charyzmatów, „Duchowość w Polsce” 16(2014), s. 47-62.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.5-4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)