Duchowe dziedzictwo chrztu Polski

Jarosław M. Popławski

Abstrakt


Artykuł uwydatnia skutki i znaczenie chrztu świętego Mieszka I w 966 r. w historii Polski. Przyjęcie chrześcijaństwa otworzyło Polskę na dziedzictwo kultury i myśli teologicznej świata Zachodu. W wyniku tego doszło nie tylko do percepcji zachodniej duchowości i intelektualnej tradycji, ale i ukierunkowania rozwoju polskiej myśli teologicznej. Dzięki temu Polska ma swój znaczący wkład w tworzenie duchowego dziedzictwa Kościoła i Europy i dzielenie się nim z innymi.


Słowa kluczowe


chrystianizacja; chrzest Polski; duchowe dziedzictwo; kultura europejska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartnik Cz.S.: Chrześcijańska nauka o narodzie według prymasa Stefana Wyszyńskiego, Lublin 1982.

Bartnik Cz.S.: Główne linie polskiej myśli chrześcijańskiej, RTK 30(1983) z. 6, s. 77-83.

Bartnik Cz.S.: Polska teologia narodu, Lublin 1988.

Borzyszkowski M.: Ideały renesansowego humanizmu chrześcijańskiego Stanisława Hozjusza (1504-1579) w filozoficznym ujęciu Boga i człowieka, „Studia Warmińskie” 7(1970), s. 141-151.

Ehrlich L.: Paweł Włodkowic i Stanisław ze Skarbimierza, Warszawa 1954.

Fijałek J.: Mistrz Jakub z Paradyża i Uniwersytet Krakowski w okresie Soboru Bazylejskiego, t. I-II, Kraków 1900.

Misiurek J.: Spory chrystologiczne w Polsce w drugiej połowie XVI wieku, Lublin 1984.

Misiurek J.: Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej, t. I: Wiek X-XVII, Lublin 1994.

Misiurek J.: Wkład Polski w rozwój teologii duchowości, „Studia Nauk Teologicznych” 1(2006), s. 177-188.

Misiurek J.: Źródło życia i świętości. Polska teologia kultu Najświętszego Serca Jezusa, Lublin 2014.

Popławski J.M.: Kasper Drużbicki SJ – teolog kultu Serca Jezusa, „Duchowość w Polsce” 16(2014), s. 13-21.

Popławski J.M.: Europejskie prądy duchowości i ich wpływ na tradycję polskiej duchowości, „Studia Nauk Teologicznych” 1(2006), s. 167-176.

Rechowicz M.: Chrzest Polski a katolicka teologia misyjna we wczesnym średniowieczu, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 19(1966), z. 2, s. 67-74.

Rechowicz M.: Polska myśl teologiczna w średniowieczu, w: Księga Tysiąclecia katolicyzmu w Polsce, red. P. Kałwa, M. Rechowicz i in., t. I, Lublin 1969, s. 219-253.

Rybicki A.: Compassio Mariae w chrześcijańskim życiu duchowym, Lublin 2009.

Silnicki T.: Wpływy francuskie na Kościół w Polsce w wiekach średnich, w: tenże, Z dziejów Kościoła w Polsce, Warszawa 1960, s. 381-455.

Sułowski Z.: Chrzest Polski, w: Księga Tysiąclecia, s. 23-80.

Vetulani W.: Początki najstarszych wszechnic środkowoeuropejskich, Wrocław 1979.

Wielgus S.: Benedykta Hesse Quaestiones super octo libros „Physicorum” Aristotelis (Wstęp do krytycznej edycji), Lublin 1983.

Woronczak J.: Wpływy francuskie w piśmiennictwie polskim do końca XIII wieku, w: Literatura staropolska i jej związki europejskie, oprac. J. Pelc, Wrocław 1973, s. 81-97.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.5-3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)