Duchowość chrześcijańska jako duchowość chrzcielna

Stanisław T. Zarzycki

Abstrakt


Opierając się głównie na teologii św. Pawła i, częściowo, św. Jana, autor ukazuje istotę chrztu św. i jego chrystologiczno-eklezjalne podstawy. Następnie uwydatnia wynikające z sakramentu chrztu św. cztery istotne łaski, które, jeśli zostaną rozpoznane przez chrześcijanina w głębszym uświadomieniu sobie rzeczywistości tego sakramentu, przyjęte przez niego i włączone w jego współdziałanie z Bogiem, stają się istotnymi wymiarami  dynamiki rozwoju jego duchowości. Są to: 1. łaska nawrócenia powiązana z wezwaniem do  porzucenia grzechu i do przyjęcia nowego życia w Chrystusie; 2. łaska oświecenia połączona z wezwaniem do zgłębiania tajemnic Bożych; 3. łaska uczestnictwa w przymierzu oblubieńczym pomiędzy Chrystusem i Kościołem połączona z wezwaniem duszy do  stania się mistyczną oblubienicą Chrystusa; 4. łaska przynależności do mistycznego Ciała Chrystusa połączona z wezwaniem do życia świadomością eklezjalną w jedności z Chrystusem i innymi, i do zaangażowania się w ewangelizacyjnej misji Kościoła.


Słowa kluczowe


łaska Boża; nawrócenie; chrzest; nowe życie; duchowe oświecenie; duchowe małżeństwo; świadomość eklezjalna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benedykt XVI: Posynodalna adhortacja Sacramentum caritatis o Eucharystii, źródle i szczycie misji Kościoła, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej, Biblos 2007.

Jan Paweł II: Posynodalna adhortacja apostolska Christifideles laici o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie, Poznań: Pallottinum 1988.

Jan Paweł II: Istota sakramentu chrztu. Audiencja generalna, 6 września 1989 r., w: Kompendium teologii Jana Pawła II, oprac. M. Czekański, Kraków: Wydawnictwo „M” 2014.

Jan Paweł II: Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, Poznań: Pallottinum 1985.

Bouyer L.: Mysterion. Dal mistero alla mistica, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana 1998.

Bux N.: Appunti per una mistagogia antica e nova, “Nicolaus. Rivista di Teologia Ecumenico-Patristica” 33(2003), z. 1-2, s. 367-373.

Hoła K., ks.: Zarys sakramentologii katolickiej, część II. O poszczególnych sakramentach, Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne 1984.

Krakowiak Cz., ks.: Katechumenat chrzcielny dorosłych w Kościele posoborowym, Lublin: Wydawnictwo KUL 2003,

Martini C.M., kard.: Wyznania Pawła. Medytacje, tłum. S. Obirek SI, Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 1987, Duc in altum – wypłyń na głębię, t. II.

Michalak M., ks.: Problem nawrócenia w Kościele pierwotnym w świetle Dziejów Apostolskich, „Studia Włocławskie” 4(2001), s. 218-230.

Obrzędy chrztu dzieci dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice: Księgarnia św. Jacka 1992.

Papieska Komisja Biblijna: Biblia a moralność, Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego, Kielce: Verbum 2009.

Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, tłum. A. Świderkówna, Kraków: Wydawnictwo „M” 1998, Biblioteka Ojców Kościoła 10.

Potterie I. (de la) SI: Modlitwa Jezusa Mesjasza – Sługi Bożego – Syna Bożego, tłum. B. Piotrowska, Kraków: Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici 1996.

Pseudo-Dionizy Areopagita, Pisma teologiczne, t. II, tłum. M. Dzielska, Kraków: Wydawnictwo ZNAK 1999.

Świerzawski W.J., bp: Sakramenty chrześcijańskiej inicjacji czyli katechumenat w dzisiejszej praktyce Kościoła, w: Sakramenty i sakramentalia, red. bp W.J. Świerzawski, Zawichost–Kraków–Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu 2013, s. 11-34, Mysterium Christi 4.

Testa B.: Sakramenty Kościoła, tłum. i oprac. ks. L. Balter SAC, Poznań: Pallottinum 1998, Amateca. Podręczniki Teologii Katolickiej, t. IX.

Werbiński I., ks.: Droga do dojrzałości chrześcijańskiej według ks. Franciszka Blachnickiego, „Studia Włocławskie” 3(2001), s. 296-312.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.5-2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)