Occasione anni jubilaei. Dokument erekcji seminarium duchownego na Żmigrodzie w Lublinie (8 X 1714)

Jarosław R. Marczewski

Abstrakt


W 2014 roku przypadła okrągła rocznica założenia seminarium duchownego na Wzgórzu Żmigród w Lublinie. Funkcjonuje ono nieprzerwanie na tym samym miejscu od 300 lat. Podstawę materialną dla seminarium stanowiły liczne zapisy majątkowe, w tym przede wszystkim fundacja Jadwigi Niemyskiej. W oparciu o tę bazę materialną biskup krakowski Kazimierz Łubieński erygował seminarium 8 października 1714 roku i powierzył jego prowadzenie Zgromadzeniu Misjonarzy św. Wincentego à Paulo. Oryginalny dokument erekcji seminarium nie zachował się. Udało się natomiast odnaleźć jego dwa odpisy w Krakowie i Lublinie. Kopia zKrakowa jest starsza, stąd posłużyła ona do przygotowania krytycznej edycji dokumentu erekcyjnego.


Słowa kluczowe


Lublin; Żmigród; lubelskie seminarium duchowne; dokument erekcyjny; Zgromadzenie Misjonarzy św. Wincentego à Paulo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Acta actorum episcopalium R.D. Casimiri Łubieński episcopi Cracoviensis ducis Severiae a 2 I 1714 ad 6 V 1719, sygn. AEp. 77, k.170r-173v.

Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie, Protocollum actorum Consistorii Generalis Lublinensis (1779-1781), sygn. Rep 60 A 74, k. 60r-67v.

Bielak W., Geneza i zarys dziejów Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, w: Historia świadectwem pisana. Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie we wspomnieniach wychowanków, red. M. Grygiel, M. Słomka, Lublin 2014, s. 16-36.

Historia świadectwem pisana. Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie we wspomnieniach wychowanków, red. M. Grygiel, M. Słomka, Lublin 2014.

Instrukcja wydawnicza dla średniowiecznych źródeł historycznych, Kraków 1925.

Kalendarium wydarzeń życia seminaryjnego, „Itinerarium” 10 (2013), s. 66-67.

Kalendarium wydarzeń życia seminaryjnego, „Itinerarium” 11 (2014), s. 55-57.

Kumor B., Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. III, Kraków 2000.

Lepszy K., Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIXwieku, Wrocław 1953.

Młynarczyk S., Seminarium diecezjalne lubelskie, „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie” 38(1964), nr 1-7, s. 121-137.

Rospond S., Misjonarze św. Wincentego à Paulo, w: Encyklopedia Katolicka, t. XII, Lublin 2008, kol. 1250-1252.

Stępniak J., To ciało moje za was wydane. Błogosławiony ksiądz Antoni Zawistowski (1882-1942), w: W Duchu i prawdzie. Wybrane sylwetki Kościoła lubelskiego (1805-2005), red. H. Misztal, Lublin 2005, s. 37-41.

Wolff A., Projekt instrukcji wydawniczej dla pisanych źródeł historycznych do połowy XVI wieku, „Studia Źródłoznawcze” 1 (1957), s. 155-181.

Zahajkiewicz M.T., Centralne urzędy i instytucje diecezjalne, w: Dzieje archidiecezji lubelskiej (1805-2005), red. M.T. Zahajkiewicz, Lublin 2005, s. 51-83.

Zahajkiewicz M.T., Zarys historii archidiecezji lubelskiej, w: Archidiecezja lubelska. Historia i administracja, red. M.T. Zahajkiewicz, Lublin 2000, s. 101-116.

Żywicki J., Architektura neogotycka na Lubelszczyźnie, Lublin 1998.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.4-3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)