Postawy chrześcijańskich liderów biznesu w Polsce na podstawie wybranej literatury przedmiotu

Adam Zadroga

Abstrakt


Przedmiotem artykułu są postawy moralne przyjmowane przez chrześcijańskich liderów biznesu w Polsce. W podjętym badaniu skoncentrowano się na jednym z kluczowych komponentów postawy, który stanowią różnorakie procesy motywacyjne. Postawiono następujące pytanie badawcze: jakie są religijne i moralne motywy postaw przyjmowanych przez liderów biznesu w Polsce wobec wyzwań zawodowych? Centralna teza studium zawiera się w stwierdzeniu, że w Polsce istnieją przedsiębiorczy chrześcijanie, którzy pomimo niezwykle trudnego wyzwania zawodowego, jakim jest pogodzenie celów biznesowych i religijno-moralnych, chcą postępować w harmonijny sposób i swoim życiem dają świadectwo, że możliwe jest – dzięki łasce Bożej − przezwyciężenie pokusy prowadzenia „podzielonego życia”.

Odpowiedź na sformułowane pytanie badawcze uzyskano poprzez przegląd i analizę treści wybranych wypowiedzi chrześcijańskich liderów biznesu w Polsce, zawartych w świadectwach zamieszczonych w materiałach z konferencji zorganizowanych w latach 2011-2012 przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”. Drugie źródło stanowi raport zawierający odpowiedzi z internetowej ankiety przeprowadzonej w dniach 9-20.09.2011 przez Duszpasterstwo „Talent” (na pytania odpowiedziały 64 osoby). Autor w swoich analizach skupił się na treściach wypowiedzi tych liderów biznesu w Polsce, którzy w sposób jednoznaczny odwoływali się do wyznawanej wiary chrześcijańskiej, ukazując jej pozytywny wpływ na ich życie osobiste i zawodowe. Stąd artykuł należy traktować jedynie jako przyczynek naukowy do dalszych pogłębionych i szerszych badań tej grupy zawodowej.

Dokonane studium pozwala stwierdzić, że w polskim świecie biznesu są osoby, dla których obok efektywności gospodarczej (co jest niepodważalnym sensem biznesu), ważne są również cele duchowe, tj. zbawienie wieczne, pełnienie woli Bożej, oddawanie chwały Bogu, uświęcenie czasu, a jednocześnie realizowanie takich wartości moralnych, jak: troska o czyste sumienie, zaufanie, odpowiedzialność, uczciwość, poszanowanie godności pracowników (mimo ich ludzkiej skłonności do popełniania zła), zachęcanie ich do rozwoju, radość, równowaga między życiem zawodowym i rodzinnym.


Słowa kluczowe


lider biznesu; postawa moralna; wiara chrześcijańska; biznes; etyka biznesu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dąbrowska M.: [Głos w dyskusji panelowej pt. Zysk firmy a prawo do wypoczynku]. W: Etyka i duchowość praco-dawcy. 30-lecie encykliki Jana Pawła II „Laborem exercens”. Red. M. Leśniak, G. Piątek, P. Król. Kraków: Wydawnictwo UNUM 2012 s. 108-112.

Glombik K.: Postawa [Postawa moralna]. W: Encyklopedia katolicka. T. 16. Red. E. Gigilewicz. Lublin: TN KUL 2012 kol. 69-70.

Gumularz J.: [Głos w dyskusji panelowej pt. Odpowiedzialność pracodawcy za firmę i pracowników]. W: Moralna odpowiedzialność ludzi biznesu. Red. M. Leśniak, G. Piątek, P.Król. Kraków: Wydawnictwo UNUM 2012 s. 129-132.

Ku Bożej chwale. Z przedsiębiorczymi katolikami rozmawia Anna Jaworek. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów Dehon 2011.

Leśniak M.: Liderzy biznesu na nowo odkryci – „Powołanie lidera biznesu” Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”. W: Powołanie lidera biznesu. Red. M. Leśniak, G. Piątek, P. Król. Kraków: Wydawnictwo UNUM 2013 s. 13-31.

Ożóg T.: Postawa [Pojęcie]. W: Encyklopedia katolicka. T. 16. Red. E. Gigilewicz. Lublin: TN KUL 2012 kol. 67-69.

Papieska Rada „Iustitia et Pax”. Powołanie lidera biznesu. Refleksja. Tłum. H. Zieleźnik. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów Dehon 2012.

Stryczek J.: [Głos w dyskusji panelowej pt. Odpowiedzialność pracodawcy za firmę i pracowników]. W: Moralna odpowiedzialność ludzi biznesu. Red. M. Leśniak, G. Piątek, P. Król. Kraków: Wydawnictwo UNUM 2012 s. 132-136.

Świeży M.: [Głos w dyskusji panelowej pt. Odpowiedzialność pracodawcy za firmę ipracowników]. W: Moralna odpowiedzialność ludzi biznesu. Red. M. Leśniak, G. Piątek, P.Król. Kraków: Wydawnictwo UNUM 2012 s. 113-117.

Tetela P.: [Głos w dyskusji panelowej pt. Pracodawca w działaniu: wyzwania i zagrożenia]. W: Etyka i duchowość praco-dawcy. 30-lecie encykliki Jana Pawła II „Laborem exercens”. Red. M. Leśniak, G. Piątek, P. Król. Kraków: Wydawnictwo UNUM 2012 s. 93-96.

Węgrzyn Z.: [Głos w dyskusji panelowej pt. Zysk firmy a prawo do wypoczynku]. W: Etyka i duchowość praco-dawcy. 30-lecie encykliki Jana Pawła II „Laborem exercens”. Red. M.Leśniak, G. Piątek, P. Król. Kraków: Wydawnictwo UNUM 2012 s. 112-116.

Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN. Red. A. Markowski. Warszawa: PWN 2004.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.3-8

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)