Cnota jako kapitał społeczny

Andrzej Derdziuk

Abstrakt


Niniejszy artykuł, opisując pojęcie cnoty i jej miejsce w formowaniu dojrzałości osoby, wskazuje na społeczny wymiar sprawności moralnych, które znajdują swe reperkusje w relacjach międzyludzkich. Cnota stanowi kapitał społeczny przez to, że wyzwala w człowieku określone mechanizmy uzdalniające go do zaangażowania się w realizację dobra wspólnego. Staje się ona szczególnym spoiwem ludzkich relacji, gdy zapewnia człowiekowi warunki do nawiązywania egzystencjalnych więzi z innymi oraz kształtuje osobowy sposób przeżywania i reagowania na pojawiające się wyzwania. Cztery cnoty kardynalne: roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie tworzą spójną kwadrygę postaw, które warunkują zdolność panowania nad sobą i możność odpowiedzialnego udzielania się na rzecz innych. Najwyższym przejawem kapitału społecznego jest miłość, dzięki której człowiek jest gotowy oddać życie w służbie bliźniego.


Słowa kluczowe


teologia moralna; cnota; życie społeczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benedykt XVI: Encyklika Caritas in veritate. Watykan: LEV 2009.

Benedykt XVI: Encyklika Deus Caritas est. Watykan: LEV 2005.

Benedykt XVI. Przemówienie podczas nabożeństwa ekumenicznego w byłym klasztorze augustiańskim w Erfurcie 23 września 2011 r. http://ekai.pl/dokumenty/x1253 (dostęp: 12.11.2015).

Benedykt XVI. Przemówienie do członków Prezydium Komitetu Centralnego Katolików Niemieckich we Fryburgu 24 września 2011 r. http://ekai.pl/wydarzenia/ekumenizm/x46182/ trzeba-wiare-przemyslec-na-nowo (dostęp: 12.11.2015).

Biel R.: Kościół Wielkiej Soboty. Paschalna wizja Kościoła w ujęciu kardynała Kurta Kocha. Tarnów: Biblos 2012.

Bortkiewicz P.: Roztropność. W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego. Red. J.Nagórny, K. Jeżyna. Radom: POLWEN 2005 s. 468-470.

Derdziuk A.: Aretologia w podręcznikach moralistów kapucyńskich w okresie między Soborem Watykańskim I a Watykańskim II. Lublin: RW KUL 2001.

Derdziuk A.: Teologia moralna w służbie wiary Kościoła. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.

Dylus A.: Cnota. W: Słownik teologiczny. Red. A. Zuberbier. Katowice: Księgarnia św.Wojciecha 1998 s. 95-97.

Gocko J.: Globalizacja. W: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: POLWEN 2005 s. 214-217.

Jan Paweł II: Adhortacja apostolska Familiaris consortio. Watykan: LEV 1981.

Jan Paweł II: Encyklika Centesimus annus. Watykan: LEV 1991.

Jan Paweł II: Encyklika Dives in misericordia. Watykan: LEV 1980.

Jan Paweł II: Encyklika Laborem exercens. Watykan: LEV 1981.

Jan Paweł II: Encyklika Sollicituto rei socialis. Watykan: LEV 1987.

Jan Paweł II: Encyklika Veritatis splendor. Watykan: LEV 1993.

Jan Paweł II: Przekroczyć próg nadziei. Lublin: RW KUL 1994.

Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań: Pallottinum 1994.

Kaźmierczak T.: Kapitał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny − przegląd podejść. W: Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna. Red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych 2007 s. 40-64.

Nagórny J.: Wierzyć, ale jaki z tego pożytek? W: Ks. Janusz Nagórny. Z wiary miłość i nadzieja. Red. K. Jeżyna, J. Gocko, W. Rzepa. Lublin: Wydawnictwo KUL 2011.

Rymsza A.: Klasyczne koncepcje kapitału społecznego. W: Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna. Red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych 2007 s.23-39.

Sikorski T.: Umiarkowanie. W: Słownik teologiczny. Red. A. Zuberbier. Katowice: Księgarnia św. Jacka 1998 s. 613.

Skorowski H.: Spór o prawa człowieka. W: Spór o człowieka – spór o przyszłość świata. Od bł. Jana XXIII do Jana Pawła II. Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin: Sekcja Polskich Teologów Moralistów 2004 s. 139-153.

Sobór Watykański II: Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes. W: Sobór Watykański II. Konstytucje, deklaracje, dekrety. Poznań 1986 s. 537-620.

Strzeszewski Cz.: Katolicka nauka społeczna. Lublin: RW KUL 2003.

Witek S.: Chrześcijańska wizja moralności. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1982.

Witek S.: Cnota. W: Encyklopedia katolicka. Lublin: TN KUL 1979 t. 3 kol. 521-523.

Zadroga A.: Personalistyczna koncepcja moralności gospodarczej w ujęciu Jana Pawła II iBenedykta XVI w kontekście współczesnego kryzysu ekonomicznego. „Roczniki Teologii Moralnej” 59:2012 s. 211-221.

Zadroga A.: Podatki z perspektywy katolickiej nauki społecznej. „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 16:2013 s. 159-169.

Zadroga A.: Zaangażowanie katolików świeckich w świecie ekonomii. „Forum Teologiczne” 11:2010 s. 83-95.

Zadykowicz T.: „Sequela Christi et imitatio hominis”. Paradygmat naśladowania we współczesnej refleksji teologicznomoralnej – źródła i perspektywy. Lublin: Wydawnictwo KUL 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.3-4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)