Kościół Vaticanum II i jego eklezjologia. Próba retrospekcji z perspektywy 50 lat Gaudium et spes (II)

Jerzy Gocko

Abstrakt


Artykuł jest kontynuacją większego projektu badawczego, którego przedmiotem jest spojrzenie na eklezjologię Soboru Watykańskiego II. Bezpośrednią okazją do jego podjęcia jest przypadająca 50. rocznica ostatniego soboru powszechnego (1962-1965), a w sposób szczególny rocznica publikacji Konstytucji pastoralnej Gaudium et spes.

Druga część tryptyku w centrum naukowych rozważań stawia samą Konstytucję Gaudium et spes, ogniskując się przede wszystkim na historii jej redakcji; historii pełnej dramaturgii inieoczekiwanych zwrotów. Analiza poszczególnych etapów pozwoli uchwycić znaczenie przełomu, jaki dokonał się w tamtych – znamiennych dla dalszych losów Kościoła – wydarzeniach.


Słowa kluczowe


Sobór Watykański II; eklezjologia; Konstytucja Gaudium et spes

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Acerbi A.: La Chiesa nel tempo. Sguardi sui progetti di relazioni tra Chiesa e società civile negli ultimi cento anni. Milano: Vita e Pensiero 19792.

De Riedmatten H.: Storia della costituzione pastorale. W: La Chiesa nel mondo contemporaneo. Commento alla costituzione pastorale „Gaudium et spes”. Red. E. Giammancheri. Brescia: Queriniana 19662 s. 19-59.

Delhaye Ph.: Histoire des textes de la Constitution pastorale. W: L'Eglise dans le monde de ce temps. Constitution pastorale „Gaudium et spes”. Red. Y. Congar, M. Peuchmaurd. T.1. Paris: Éditions du Cerf 1967 s. 215-277.

Gocko J.: Kościół Vaticanum II i jego eklezjologia. Próba retrospekcji z perspektywy 50 lat Gaudium et spes (I). „Roczniki Teologiczne” 61:2014 z. 3 s. 135-157.

Hamer J.J.: L'elaborazione della „Gaudium et spes”: significato e importanza nel contesto del Concilio Vaticano II. „Laici oggi” 1996 nr 39 s. 32-43.

Haubtmann P.: Rola Kościoła w świecie współczesnym. Tłum. E. Wojakowski. W: Nowy obraz Kościoła po Soborze Watykańskim II. Red. B. Lambert. Warszawa: PAX 1968 s.314-322.

Jan Paweł II: Przekroczyć próg nadziei. Lublin: RW KUL 1994.

Kubiś A.: Wprowadzenie do „Lumen gentium” – Konstytucji dogmatycznej o Kościele. W: Idee przewodnie soborowej Konstytucji o Kościele. Red. S. Grzybek. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne 1971 s. 7-44.

Majka J.: Wprowadzenie do Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym. W: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst polski. Poznań: Pallottinum 19863 s. 521-536.

McGrath M.: Miejsce Konstytucji pastoralnej w dziele Soboru. Tłum. Z. Więckowski. W: Nowy obraz Kościoła po Soborze Watykańskim II s. 325-329.

McGrath M.: Note storiche sulla costitutione. W: La Chiesa nel mondo d'oggi. Red. G. Baraùna. Firenze: Vallecchi 1966 s. 141-156.

Moeller Ch.: Die Geschichte der Pastoralkonstitution w: LThK (Vat II). T. 3 s. 242-278 (tekst pierwotnie opublikowany pod tytułem: L'élaboration du Schéma XIII. L'Eglise dans le monde de ce temps. Tournai: Casterman 1968).

Przybylski B.M.: Układ i język Konstytucji dogmatycznej o Kościele. „Ateneum Kapłańskie” 57:1965 t.68 s. 261-269.

Tucci R.: Introduzione storico-dottrinale alla Costitizione Pastorale „Gaudium et spes”. W: Z.Alszeghy i in. La Chiesa nel mondo contemporaneo. [La Costituzione Pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo. Introduzione storico-dottrinale. Testo latino e traduzione italiana. Esposizione e commento]. Torino−Leumann: Editrice Elledici 1966 s. 17-134.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.3-2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)