Kościół z Ducha Świętego. Pneumatologiczne podstawy jedności w różnorodności

Krzysztof Guzowski

Abstrakt


Autor artykułu przedstawił jeden z głównych tematów eklezjologii pneumatologicznej: pneumatologiczne podstawy jedności Kościoła w różnorodności. Duch Święty jest tu ukazany nie tylko jako twórca jedności, ale także jako podmiot komunii Kościoła. To „odgórne” spojrzenie na genezę Kościoła i jego strukturę pozwala odrzucić wszelkie nieuzasadnione przeciwstawianie elementu charyzmatycznego instytucjonalnemu. Jedność w Kościele, której źródłem jest Duch Święty, jest dla grzesznych członków Kościoła nie tylko faktem, ale i zadaniem. Autor artykułu zwraca uwagę na niebezpieczeństwo pomieszania wniosków natury socjologicznej i teologicznej.


Słowa kluczowe


Duch Święty, Kościół, charyzmaty, urzędy, jedność, świętość, komunia, instytucja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartnik Cz., Kościół, Lublin 2009.

Brown R.E., Azione e promessa dello Spirito a Pentecoste, Brescia 1995.

Congar Y., Wierzę w Ducha Świętego, t. 2, tł. L. Rutowska, Warszawa 1995.

Czaja A., Jedna Osoba w wielu osobach. Pneumatologiczna eklezjologia Heriberta Mühlena, Opole 1997.

Dalbesio A., Duch Święty. W Nowym Testamencie, w Kościele, w życiu chrześcijańskim, Kraków 2001.

Dąbrowski J., Charyzmat a urząd, w: K. Guzowski, G. Barth, Duch Święty w naszej codzienności, Lublin 2010.

Forte B., La Chiesa della Trinità. Saggio sul mistero della Chiesa, comunione e missione, Brescia 1995.

Gaybba B., The Spirit of Love. Theology of the Holy Spirit, London 1987.

Granat W., Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie. Zarys dogmatyki katolickiej, t. 2, Lublin 1974.

Granat W., Fenomen człowieka, Lublin 20072.

Inlender B., Życie w Duchu Świętym, w: Napełnieni Duchem Świętym, Poznań 1982.

Jaskóła P., Panem jest Duch, Opole 2000.

Krukowski K., Miejsca poznawania Ducha Świętego w Kościele, w: K. Guzowski, G. Barth, Duch Święty w naszej codzienności, Lublin 2010.

Kudasiewicz J., Koinōnia w Nowym Testamencie, w: Communio w chrześcijańskiej refleksji o Kościele, red. A. Czaja, M. Marczewski, Lublin 2004.

Laurentin R., Nieznany Duch Święty. Odkrywanie Jego doświadczenia i Jego Osoby, tł. M. Tarnowska, wstęp J. Salij, Kraków 1998.

Mühlen H., Una Mystica Persona. La Chiesa come il mistero dello Spirito Santo in Cristo e nei cristiani: una persona in molte persone, Roma 1968.

Montague G.T., Holy Spirit. Growth of a Biblical Tradition, Peabody 1994.

Moysa S., Charyzmaty Ducha Świętego i ich rozróżnianie, w: Napełnieni Duchem Świętym, Poznań 1982.

Nadolski B., Kairologiczne działanie Ducha Świętego, Kolekcja „Communio” 12(1998).

Rafiński G., Pawłowe pojęcie charyzmatów, Kolekcja „Communio” 12(1998).

Sullivan F.A., Charyzmaty i Odnowa Charyzmatyczna. Studium biblijne i teologiczne, tł. T.M. Micewicz, Warszawa 1992.

Schönborn Ch., Przebóstwienie, życie, śmierć, tł. W. Szymona, Poznań 2001.

Suenens J.L., Hoffen im Geist. Ein neues Pfingsten der Kirche, Salzburg 1974.

Warchoł P., Dotknięcia Ducha Świętego. Pneumatologia w doświadczeniu chrześcijańskim, Niepokalanów 2010.

Wołyniec W., Duch Święty i Kościół w pełni Objawienia, Wrocław 2008.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.2-4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)