Charakterystyka zjawiska bezdomności w województwie warmińsko-mazurskim

Elżbieta Suchoń

Abstrakt


Jednym z obowiązków gminy jest m.in. opracowanie i realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych, z uwzględnieniem programów pomocy społecznej i profilaktyki. Do najtrudniejszych do rozwiązania problemów należy zjawisko bezdomności. Towarzyszy ono społeczeństwu od zawsze, ale w obecnych czasach jest uważane za „epidemię XXI wieku”. Istnieje wiele przyczyn bezdomności. Wśród nich wymienia się ubóstwo, eksmisje, alkoholizm, przestępczość. Bezdomność jest przyczyną wykluczenia społecznego, z którego niełatwo jest wrócić do życia społecznego. Wyjście z tego stanu jest bardzo trudne i wymaga ciężkiej pracy osoby bezdomnej nad sobą w celu przezwyciężenia własnych słabości. Wiele placówek społecznych jest zaangażowanych w udzielanie pomocy osobom bezdomnym, oferując im schronienie, poszukując dla nich pracy, udzielając wsparcia terapeutycznego w walce z nałogami czy opracowując indywidualne programy wyjścia z bezdomności. Celem artykułu jest ukazanie zjawiska bezdomności w województwie warmińsko-mazurskim oraz zaprezentowanie rezultatów wdrożonych programów wyjścia z bezdomności.


Słowa kluczowe


wykluczenie społeczne; bezdomność; ubóstwo; osoba bezdomna; marginalizacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gagacka M.: Stygmatyzacja bezdomnych i marginalizacja, w: J. Mazur (red.), Bezdomność. Szkice z socjologii, polityki społecznej i katolickiej nauki społecznej, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006, s. 94-110.

Grabarczyk I.: System wsparcia i pomocy bezdomnym, Olsztyn: Wydawnictwo UWM 2007.

Informacja dotycząca problematyki bezdomności na terenie województwa warmińsko--mazurskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Olsztyn 2013, http://www.warmia. mazury.pl/pl/polityka-spoleczna/pomoc-i-integracja-spoleczna/770-bezdomnosc-w-wojewodztwie-warminsko-mazurskim (dostęp: 13.06.2014).

Jaździkowski M.: Syndrom bzdomności, http://www.albert.slupsk.net/index.php?go=homeless&to=marek (dostęp: 05.08.2014).

Karski J. B.: Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o. 2009.

Kowolik S.: Polityka państwa wobec bezdomności, w: J. Mazur (red.), Bezdomność. Szkice z socjologii, polityki społecznej i katolickiej nauki społecznej, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006, s. 45-66.

Mazur J.: Bezdomność jako przedmiot polityki społecznej, w: J. Mazur (red.), Bezdomność. Szkice z socjologii, polityki społecznej i katolickiej nauki społecznej, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006, s. 11-28.

Milewska M.: Ochrona zdrowia w Guberni Płockiej 1865-1915, Pułtusk: Wyd. Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora 2012.

Pospiszyl I.: Patologie społeczne. Resocjalizacja, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2008.

Przymeński A.: Aktualny stan bezdomności w Polsce. Aspekt polityczno-społeczny, w: M. Dębski, K. Stachura (red.), Oblicza bezdomności, Gdańsk: UG 2008, s.19-20.

Roman E.: Dynamika zagrożeń i zaburzeń współczesnej socjalizacji prozdrowotnej dzieci i młodzieży, w: K. Białobrzeskiej, S. Kawula (red.), Wykluczenie i marginalizacja społeczna. Wokół problemów diagnostycznych i reintegracji psychospołecznej, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit 2006.

Stankiewicz L.: Zrozumieć bezdomność, Olsztyn: Wydawnictwo UWM 2002.

Szluz B.: Bezdomność w opinii mieszkańców bloków socjalnych, http://yadda.icm. edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-162d23f0-7e5b-4c19-9650- Wielkafcabad7c2866/c/tom28-10-szluz.pdf (dostęp: 05.08.2014).

Wielka Encyklopedia PWN, t. 3, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2001.

Włodarczyk C. W., Kowalska I., Mokrzycka A., Szkice polityki zdrowotnej Unii Europejskiej, Warszawa: Wolters Kluwer 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.1-7

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)