Duchowość głosicieli Ewangelii

Gerard Siwek

Abstrakt


Celem artykułu jest ukazanie podstawowych treści dotyczących duchowości głosicieli Ewangelii zawartych w piątym rozdziale adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Evangelii gaudium. W punkcie pierwszym, zatytułowanym „Pojęcie duchowości”, zauważono, że koncentruje się ona na chrześcijańskim jej rozumieniu, czyli związku z Duchem Świętym. W punkcie drugim, „Specyfika duchowości głosicieli Ewangelii”, starano się ukazać wymieniane przez papieża cechy charakteryzujące duchowość głosicieli Ewangelii, takie jak: prowadzenie przez Ducha Świętego, obcowanie ze słowem Boga, zjednoczenie z Chrystusem, umiłowanie ludu i modlitwa za niego oraz osobowość wędrowca. W trzecim punkcie, „Związek duchowości z głoszeniem Ewangelii”, poszukiwano przytaczanych przez Franciszka racji uzasadniających akcentowany związek duchowości ze skutecznością ewangelizacji. Okazało się, że sprowadzają się one do motywowania głoszenia Ewangelii, zapewniania mu mocy, obdarzanie pogodą ducha. W ostatnim punkcie zwrócono uwagę na przypomniane przez papieża, tym razem z punku widzenia ewangelizatorów, sposoby pogłębiania duchowości. Po zmobilizowania ewangelizatorów do troski o swoją duchowość, przez odwołanie się do związku między świętością ewangelizatora a skutecznością jego posługi, zalecenia papieża sprowadzają się do modlitwy jako źródła ich wszechstronnej formacji.


Słowa kluczowe


papież Franciszek; ewangelizacja; duchowość; kaznodzieja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jan Paweł II: Encyklika Dominum et Vivificantem. O Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata. Typis Polyglottis Vaticanis 1986.

Papież Franciszek. Adhortacja apostolska Evangelii gaudium. O głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie. Wyd. II poprawione. Kraków: Wydawnictwo M 2013.

Broński W.: Nowa ewangelizacja w służbie przekazu prawd wiary chrześcijańskiej. „Studia Pastoralne” 9:2013 nr 9 s. 127-136.

Nowacki W.: Duch Święty gwarantem autorytetu. „Pastores” 58:2013 nr 1 s. 16-22.

Ryś G., Strączek K.: Kościelna wiosna. Kraków: Wydawnictwo Znak 2013.

Skrzypczak R.: Jakiego głoszenia Ewangelii nam nie potrzeba. „Pastores” 56:2012 nr 3 s. 30-40.

Twardy J.: Aby słowo wydało plon. O modlitwie głosiciela i słuchacza słowa Bożego. Katowice–Ząbki: Księgarnia św. Jacka–Apostolicum 2005.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)