System wartości i kryzys w wartościowaniu mężczyzn decydujących się na zawarcie związku małżeńskiego lub kapłaństwo

Anna Stachyra-Sokulska

Abstrakt


W badaniu wzięło udział 100 mężczyzn. Grupa zasadnicza składała się z 50-ciu studentów seminarium duchownego, natomiast grupa porównawcza z 50-ciu studentów uniwersytetu. Zostały użyte następujące metody: Skala Wartości Schelerowskich (SWS) w adaptacji P. Brzozowskiego, Kwestionariusz do Badania Kryzysu w Wartościowaniu (KKW) P. Olesia.

Z badań wynika, że wśród mężczyzn zdecydowanych na małżeństwo najczęściej jako wartości najważniejsze wymieniane są te związane z dostatnim życiem, przyjemnością i radością życia. W grupie mężczyzn zdecydowanych na bezżeństwo najważniejsze wartości to wartości Święte - Świętości Religijne, czyli Bóg, wiara, zbawienie i życie wieczne.

Badane grupy nie różnią się istotnie, jeżeli chodzi o wartości Moralne czy świętości Świeckie.


Słowa kluczowe


system wartości; małżeństwo; kapłaństwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barlak M.: System wartości maturzystów końca XX wieku i ich postawy wobec osóbniepełnosprawnych.Zródło:http://pl.shvoong.com/humanities/1633062warto%C5% 9Bci-maturzyst%C3%B3w-ko%C5%84ca-xx-wieku/#ixzzlOiaGOKdO (dostęp: 03.2013).

Bielawska A., Wiśniewski J.: Wartości i stosunek do religii i Kościołów wspólnot europejskich Unii Europejskiej oraz jej państw członkowskich. Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza 2009.

Brzozowski P.: Skala Wartości. Polska Adaptacja Value Survey M. Rokeacha. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 1989.

Brzozowski P.: Uniwersalna hierarchia wartości - fakt czy fikcja? „Przegląd Psychologiczny” 48:2005 nr 3 s. 261-276.

Czerniawska M., Czerniawski J.: Rola zawodowa a system wartości. „Test” 4:1996 133-141.

Kunowski S.: Wartości w procesie wychowania. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2003.

K y a 1 o P.: A Reflection on the African Traditional Values of Marriage and Sexuality. “International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development” 1(2):2012 s. 211-219.

L o b o c k i M.: Pedagogika wobec wartości. W: B. Sliwerski. Kontestacje pedagogiczne. Kraków 1993.

Middleton J. T.: The Role of Values in Marriage Counselling. "The Family Coordinator” 19(4): 1970 s. 335-341.

Oleś P.: Z badań nad wartościami i wartościowaniem: niektóre kwestie metodologiczne. „Roczniki Psychologiczne” 5:2002 s. 53-75.

Popielski K.: Wartości i ich znaczenie w życiu ludzi. W: K. Popielski. Człowiek - wartość - sens. Lublin 1996.

Rostowski J.: Zarys psychologii małżeństwa. Psychologiczne uwarunkowania dobranego związku małżeńskiego. Warszawa: PWN 1987.

Ryś M.: Psychologia małżeństwa w zarysie. Warszawa: CMP 1999.

Skinner B.: Poza wolnością i godnością. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1978.

Węgrzycki A.: Scheler. Warszawa: Wiedza Powszechna 1975.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)