Samowychowanie w katechezie szkolnej

Stanisław Kulpaczyński

Abstrakt


Celem dobrego wychowania jest doprowadzanie do samowychowania. Wychowanie autorytatywne ma się przekształcać w samowychowanie, wtedy rola wychowawcy maleje i staje się on raczej doradcą i przyjacielem. Samowychowanie rozpoczyna się już u małego dziecka („ja sam”). Katecheza ma rozwijać wiarę i odpowiedzialne życie chrześcijańskie, pełniąc funkcję: nauczania, wychowania i wtajemniczania (mistagogia). Odpowiednio zorganizowana katecheza przez określanie celów, diagnozę (samoocenę), prognozę, dobór zadań i sposobu ich realizacji pomaga w samowychowaniu. Przechodzenie od wychowania do samowychowania wymaga umiejętności aktywizowania jednostki i grupy podczas katechezy. Dopuszczanie uczniów do współtworzenia katechezy, ich udział w procesach oceniania oraz wykorzystanie zadań domowych wspomagają samowychowanie. Teologicznym motywem samowychowania są słowa Chrystusa: ..Bądźcie więc wy doskonali jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48).


Słowa kluczowe


samowychowanie; katecheza; katecheta; motywacja; samoocena; zadania domowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dziekoński S.: Autorytet i spontaniczność w chrześcijańskiej koncepcji wychowania. „Horyzonty Wiary” 12:2001 nr 4 s. 88-98.

Groppo G.: Wychowanie chrześcijańskie. W: Słownik katechetyczny. Red. J. Gevaert, K. Misiaszek. Warszawa: Wyd. Salezjańskie 2007 s. 981-984.

Kaszycki A.: Cele wychowania chrześcijańskiego w kontekście samourzeczywistniania się człowieka. „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 1977 s. 392-399.

Lendzion A.: Wychowawcze aspekty kształtowania własnej tożsamości. W: Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością. Red. A. Rynio. Lublin: Wyd. KUL 2007 s. 379-392.

Matulka Z.: Samowychowanie chrześcijańskie. Toruń: Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1995.

Nosiglia C.: L’educatione e 1’educatione alla fede nei nuovi orientamenti pastorali della CEI. „Catechesi” 80:2010-2011 nr 4 s. 31-51.

Steccanella A.: II katechista, educatore e comunicatore della fede, oggi. „Catechesi” 80:2010-2011 nr 4 s. 52-65.

Śliwerski B.: Istota samowychowania. W: Pedagogiczne drogowskazy. Red. B. Juraś-Krawczyk, B. Śliwerski. Kraków: Wyd. „Impuls” s. 65-68.

Zellma A.: Samoocena. W: Leksykon pedagogiki religii. Red. C. Rogowski. Warszawa: Wyd. Księży Werbistów WERBINUM 2007 s. 695-698.

Zellma A.: Samowychowanie. W: Leksykon pedagogiki religii. Red. C. Rogowski. Warszawa: Wyd. Księży Werbistów WERBINUM 2007 s. 699-701.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)