Children’s Villages as Compensation for Negative Effects of Orphanhood

Witold Janocha, Katarzyna Glegoła

Abstrakt


Wioski dziecięce jako kompensacja negatywnych skutków sieroctwa

W ostatnim czasie wielu badaczy interesuje się problemem sieroctwa. Ukazały się nowe publikacje poświęcone nowym rodzajom tego negatywnego – dla całego społeczeństwa – zjawiska. Statystyki dotyczące sieroctwa z roku na rok są coraz bardziej alarmujące; ukazują narastający charakter zjawiska.

Wioski Dziecięce SOS, obok rodzin adopcyjnych i zastępczych, zapewniają najlepsze warunki wychowywania dla osieroconych dzieci. Wynika to z ich rodzinnego charakteru i faktu funkcjonowania na wzór rodziny naturalnej. Idea Wiosek Dziecięcych SOS zbudowana na czterech głównych pryncypiach – matka, rodzeństwo, dom i wioska – gwarantuje, że cały nowy dom stworzony jest dla dziecka. Jest to dom, w którym dziecko zyskuje prawdziwy dom, kochającą matkę (lub oboje rodziców) i rodzeństwo. Rodziny SOS, które kierują się czołowymi zasadami miłości, szacunku i zaufania, tworzą środowisko, które może w pełni zrekompensować osierocenie i zagwarantować dziecku prawidłowy rozwój.


Słowa kluczowe


sieroctwo; wioska dziecięca; kompensacja

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Badora S.: Uczucia i profesjonalizm. O formach opieki zastępczej, Częstochowa 1998. http://www.sos-wd.org/ (12.04.2014)

Joachimowska M.: Rodzicielstwo zastępcze. Idea – problemy – analizy – kompetencje, Bydgoszcz 2008.

Kowalski W.: Wioski Dziecięce SOS w systemie opieki zastępczej w Polsce, Lublin 2011.

Lalak D., PilchT. (eds.): Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Warszawa 1999.

Leziak J., Czepczyński W., Wosik-Kawala D.: Wioski Dziecięce w Polsce, In: D. Wosik-Kawala (ed.): Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze, Lublin 2011.

Łobocki M.: O SOS Wioskach Dziecięcych, Kraków 2011.

Łuczyński A.: Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcjonalnych, Lublin 2008.

Maciaszkowa J.: Z teorii i praktyki pedagogiki opiekuńczej, Warszawa 1991.

Okoń W.: Nowy Słownik Pedagogiczny, Warszawa 2001.

Statut Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

Szymborska A.: Sieroctwo społeczne, Warszawa 1969.

Węgierski Z.: Opieka nad dzieckiem osieroconym. Teoria i praktyka, Toruń 2006.

Zaborowski J.: Działalność pedagogiczna SOS Wiosek Dziecięcych – podstawy programowe, In: A. Roguska, M. Danielak-Chomać, B. Kulig (eds.), Rodzinne formy opieki zastępczej. Teoria i praktyka, Warszawa–Siedlce 2011.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)