Paralelizm liturgii i katechezy

Zbigniew Głowacki

Abstrakt


Związek liturgii i katechezy zaznacza się od początków istnienia i działania Kościoła. Te dwie rzeczywistości związane są ze sobą poprzez ich wzajemny udział w dziele ewangelizacji. Analiza istoty katechezy oraz liturgii prowadzi do odkrycia ich podobieństwa, wyrażającego się w odniesieniu obu z nich do Misterium Chrystusa oraz do życia chrześcijańskiego. Łączność katechezy i liturgii można także widzieć w ich wspólnym celu, którym jest zjednoczenie z Chrystusem, skutkujące egzystencjalną przemianą życia wierzącego. Katecheza i liturgia mając za podstawę Misterium Chrystusa i prowadząc do pełni życia chrześcijańskiego są wobec siebie paralelne. Dopiero w ich wzajemnym powiązaniu ewangelizacja może osiągnąć swój cel – wiarę, która będzie określała całokształt życia człowieka. Mimo podkreślanego paralelizmu katecheza spełnia wobec liturgii rolę służebną, co jest uwarunkowane sakramentalną obecnością w niej Chrystusa i Jego dzieła zbawczego.


Słowa kluczowe


katecheza; ewangelizacja; liturgia; teologia liturgiczna; Misterium Chrystusa; celebracja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alberich E.: Katecheza dzisiaj. Podręcznik katechetyki fundamentalnej. Tł. zespół pod red. K. Misiaszka. Warszawa: Wyd. Salezjańskie 2003.

Arocena F.M.: Liturgia jako symbolon chrześcijańskiego logosu i etosu. W: Teologia liturgiczna. W poszukiwaniu syntezy w teologii. Red. B. Migut. Lublin: Wyd. KUL 2013 s. 27-72.

Głowacki Z.: Relacja kultu do uświęcenia w liturgii. „Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne” 3 (59):2012 s. 7-19.

Hajduk A.: Katecheza i liturgia. Kraków: Wyd. WAM 1999.

Majewski M.: Wymiar egzystencjalny. W: Podstawowe wymiary katechezy. Red. M. Majewski. Kraków: Poligrafia Salezjańska 1991 s. 187-194.

Majewski M.: Teologia katechezy. Wrocław: Wyd. Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1989.

Migut B.: Teologia liturgiczna szkoły rzymskiej. Lublin: Wyd. KUL 2007.

Ratzinger J.: Wprowadzenie w chrześcijaństwo. Kraków: Wyd. Znak 1996.

Świerzawski W.: Obecność Chrystusa w liturgii Kościoła: jedno Misterium i misteria życia Jezusa. W: Fundamentalne rzeczywistości liturgii. Red. W. Świerzawski. (Mysterium Christi. T. 1). Sandomierz: Wyd. i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej 2012 s. 99-106.

Tomasik P.: Wiara – liturgia – katecheza. W: Współczesna katecheza liturgiczna. Liturgia w katechezie i szkolnym nauczaniu religii. Red. A. Offmański. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński 2010 s. 91-110.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)