„Nastanie jedna owczarnia, jeden Pasterz”. Relektura J 10,16 w perspektywie ekumenicznej

Tomasz Siemieniec

Abstrakt


Prezentowany artykuł zawiera propozycję relektury wersetu J 10,16 w perspektywie ekumenicznej. Tekst J 10,16 mówi o „innych owcach”, które Jezus ma przyprowadzić, aby nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Punktem wyjścia jest analiza egzegetyczna J 10,16 w kontekście całej mowy o Dobrym Pasterzu. Nowa jedna owczarnia będzie się składać z dwóch grup, które przedstawione zostały za pomocą metafory owiec. Pierwsza grupa – owce z owczarni (gr. αὐλή [aulē]) – uosabia uczniów Jezusa, którzy pochodzą ze wspólnoty żydowskiej. Druga grupa – „inne owce” – to uczniowie pochodzący ze środowisk pogańskich. Obie grupy utworzą jedną owczarnię. W kontekście innych tekstów Janowych można powiedzieć, że początkiem owego dzieła jednoczenia owczarni jest wywyższenie Jezusa, czyli Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie. Od tego momentu rozpoczyna się przyłączanie do nowej owczarni chrześcijan pochodzenia pogańskiego. Dynamizmem spajającym owczarnię będzie słuchanie głosu Pasterza, tzn. przyjmowanie objawienia przyniesionego przez Jezusa, które będzie prowadzić do wiary w Niego.

Patrząc na tekst J 10,16 z perspektywy ekumenicznej, trzeba stwierdzić, że, po pierwsze, zaistnienie jednej owczarni będzie procesem rozciągniętym w czasie. Droga do jedności jest długa. Wyraża to czasownik γίνομαι [ginomai], który wskazuje na proces stawania się jednej owczarni. Po drugie, wiele zależy od tego, jak owce słuchają głosu pasterza. Z tego powodu wszyscy chrześcijanie powinni dokonywać ciągłej refleksji nad umiejętnością słuchania głosu Pasterza, tzn. nad umiejętnością percepcji objawienia, które On przyniósł. Poznanie i zrozumienie tego objawienia wiąże się z rzetelnym podejściem do badań nad Biblią, która zawiera to, co niegdyś zwiastował „głos Pasterza”. Poprawne odczytywanie Biblii sprawia, że głos Pasterza niejako na nowo ożywa i przyciąga kolejne owce do jednej owczarni.


Słowa kluczowe


Ewangelia św. Jana; ekumenizm; Dobry Pasterz; owczarnia; jedność

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


De la Potterie, Ignace. Studi di cristologia Giovannea. Genova: Marietti, 1986.

de la Potterie, Ignace. “Wiara w pismach janowych.” Verbum Vitae 5 (2004), 107–115.

Köstenberger, Andreas. John (Baker Exegetical Commentary on the New Testament). Grand Rapids: Baker Academic, 2004.

Lüdeman, Gerd. Ὑψόω. In Exegetical Dictionary of the New Testament. Vol. 3, edited by Horst Balz, Gerhard Schneider, 409. Edinburgh: T. & T. Clark Ltd, 1990.

Manning, Gary T. Jr. Echoes of a Prophet. The Use of Ezekiel in the Gospel of John and in Literature of the Second Temple Period (Journal for the Study of the New Testament Supplement Series 270), London, New York: T. & T. Clark International, 2004.

Mędala, Stanisław. Ewangelia według świętego Jana. Rozdziały 1-12 (Nowy Komentarz Biblijny IV/1). Częstochowa: Święty Paweł, 2010.

Neyrey, Jerome H. “The «Noble Shepherd» in John 10: Cultural and Rhethorical Background.” Journal of Biblical Literature 120 (2001): 267–291.

Pontifical Biblical Commission, “The Interpretation of the Bible in the Church,” n. III.C.1., http://catholic-resources.org/ChurchDocs/PBC_Interp.htm [20.01.2014].

Popkes, Wiard. “Δεῖ.” In Exegetical Dictionary of the New Testament. Vol. 1, edited by Horst Balz, Gerhard Schneider, 279. Edinburgh: T. & T. Clark Ltd, 1990.

Schnackenburg, Rudolf. Das Johannesevangelium 1-4 (Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament IV/1, Sonderausgabe). Freiburg, Basel, Wien: Herder, 2001.

Schnackenburg, Rudolf. Das Johannesevangelium 5-12 (Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament IV/2, Sonderausgabe). Freiburg, Basel, Wien: Herder, 2001.

Schweizer, Eduard. Ego eimi… Die religionsgeschichtliche Herkunft und theologische Bedeutung der johanneischen Bildreden, zugleich ein Beitrag zur Quellenfrage des vierten Evangeliums (Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments, II. Reihe, 36). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1939.

The Shepherd Discourse of John 10 and its Context (Society for New Testament Studies Monograph Series 67), edited by Johannes Beutler and Robert T. Fortna. Cambridge: Cambridge University Press 1991.

Witczyk, Henryk. “ ‘Aby byli jedno.’ Sens modlitwy Jezusa w J 17,1-26.” In Biblia podstawą jedności, ed. Adam R. Sikora, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1996.

Witczyk, Henryk. Kościół Syna Bożego. Studium Eklezjologii Czwartej Ewangelii (Biblioteka „Verbum Vitae” 3). Kielce: Biblioteka „Verbum Vitae”, 2012.

Wróbel, Mirosław S. Synagoga a rodzący się Kościół (Studia Biblica 3). Kielce: ITB Verbum, 2002


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)