Social Activities as the Mode of Multicultural Ministry within a Parish from the Point of View of the Catholic Social Teaching. “The Social Conditions”

Martin Uhál'

Abstrakt


Działalność społeczna jako sposób wielokulturowej posługi w parafii z punktu widzenia katolickiej nauki społecznej. „Uwarunkowania społeczne”

Po aksamitnej rewolucji i dwudziestu latach wolności słowackiego społeczeństwa Kościół katolicki na Słowacji dostrzega potrzebę odnowy stylu pracy duszpasterskiej. Postanowił przygotować plan duszpasterski na kolejną dekadę, przy czym obecnie obowiązuje już druga wersja powyższego planu. Plan duszpasterski Kościoła katolickiego na Słowacji na lata 2007-2013 zawiera nowe możliwości działania, zwłaszcza w zakresie pracy charytatywno-socjalnej w parafiach. Wyciągnięte zostały wnioski z diagnozy sytuacji społeczno-kulturowej społeczeństwa słowackiego oraz wskazano nowe formy pracy pastoralnej dla niektórych grup struktury społeczeństwa słowackiego. Ten artykuł przedstawia sytuację społeczną, która wymusiła korektę planu duszpasterskiego, oraz pokazuje główne kierunki zmian strategii duszpasterskiej. Zarysowana sytuacja społeczna jest punktem wyjścia do poszukiwania nowych form działalności duszpasterskiej w wielokulturowej społeczności, którą społeczeństwo słowackie de facto już się stało.


Słowa kluczowe


duszpasterstwo; plan duszpasterski; Kościół; socjalistyczna przeszłość; praca społeczna; działalność charytatywna

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Lentz Ladislav: Výskum religiosity pomáha čítať znamenia čias. In: Communio (Internet edition) 3(2007) − http://www.communio. sk/index.php?issue=32

Sitarčík Marián: Akamene rastú. In: M. Sitarčík, F. Šándor, J. Šechný (ed.). Akamene rastú – naše nové kostoly. Prešov: Anna Nagyová 1995.

Uhál' Martin: Morálny imperativ v službe kňaza farára. In: L. Lešková (ed.). Osobnosť dobrovol'níka v pomáhajúcej profesii cez prizmu ideového odkazu bl. Sáry Salkaházi. Košice: Vienala 2011, pp.33-47.

Uhál' Martin: Otázka sociálnej pomoci prostredníctvom dobrovoľníctva vpastoračných aktivitách katolíckej Cirkvi. In: L. Lešková (ed.). Dobrovoľníctvo, solidarita a pomoc chudobným. Košice: Vienala 2010 pp.11-17.

Uhál' Martin: Otázka dobrovol'níctva v pohl'ade pastoračného plánu Katolíckej Cirkvi na roky 2007-2013. In: L. Lešková (ed.). Dobrovoľníctvo, solidarita a pomoc chudobným. Košice: Vienala 2010 pp.17-23.

Uhál' Martin: Riešenie siet'ovania a koperácie rôznych sociálnych aktivít prostredníctvom Sociálnych klubov. In: M. Lukáč, B. Frk (ed.). Chudoba a sociálne vylúčenie ako problém súčasnosti – Výzvy a trendy. Prešov: OZ-Potenciál 2010 pp. 20-32.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)