Miłosierdzie Boże w relacji do kapłaństwa i formacji kapłańskiej

Henryk Ciereszko

Abstrakt


Artykuł podejmuje problematykę związku prawdy miłosierdzia Bożego z kapłaństwem głównie w aspekcie jej wpływu na kształt kapłaństwa i formację kapłańską. Kapłaństwo sakramentu święceń wprowadza w szczególną więź z Bogiem w Jego trynitarnej tajemnicy, upodabnia do Chrystusa Arcykapłana, uzdalnia i zaprasza do naśladowania Go w postawie i misji wobec Kościoła. Przeżywanie tej więzi z Bogiem, który jest Ojcem miłosierdzia, z Chrystusem, który uosabia i urzeczywistnia miłosierdzie Ojca jako Arcykapłan „wiarygodny i miłosierny” oraz z Duchem Świętym, w mocy którego w Kościele rozdzielane są łaski zbawcze w posłudze kapłańskiej jako dary miłosierdzia Bożego, nie może nie ujawniać w samym życiu i posłudze prezbiterów rysu miłosierdzia. Stąd też w autentycznym i owocnym przeżywaniu swego kapłaństwa prezbiterzy winni dostrzegać znaczące odniesienia miłosierdzia Bożego i kapłaństwa, zgłębiać tajemnicę Bożego miłosierdzia, zwłaszcza w relacji do kapłaństwa, rozwijać nabożeństwo do miłosierdzia Bożego, naśladować to miłosierdzie w swej posłudze kapłańskiej, czyli niejako formować siebie stale także w świetle tajemnicy miłosierdzia Bożego.


Słowa kluczowe


miłosierdzie Boże; kapłaństwo; duchowość kapłańska; formacja kapłańska; kapłaństwo a miłosierdzie Boże

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gogola J. W., Ogólne wprowadzenie do formacji zakonnej, Kraków 1997.

Granat W., Miłosierdzie jako przymiot Boga, w: Ewangelia miłosierdzia, red. W. Granat, Poznań−Warszawa 1970, s. 9-47.

Ozorowski E., Słownik podstawowych pojęć teologicznych, Warszawa 2007.

Seweryn T., Maryjny wymiar duchowości kapłana w nauczaniu Jana Pawła II, Katowice 2009.

Słomkowski A., Miłosierdzie Boże we Wcieleniu i Odkupieniu, w: Ewangelia miłosierdzia, red. W. Granat, Poznań−Warszawa 1970, s. 49-112.

Sopoćko M., Miłosierdzie Boga w dziełach Jego, t. 1, Białystok 20082.

Sopoćko M., Miłosierdzie Boga w dziełach Jego, t. 4, Paryż 1967.

Sopoćko M., Poznajmy Boga w Jego miłosierdziu, Poznań 1949.

Sopoćko M., Ufność kapłana w miłosierdzie Boże, „Głos Kapłański” 78(1939), s. 298-300.

Woroniecki J., Tajemnica miłosierdzia Bożego, Poznań−Warszawa−Lublin, b.r.w.

Vanhoye A., Jezus Chrystus, nasz Arcykapłan. Rekolekcje wygłoszone wWatykanie 10-16 lutego 2008 r., Pelplin 2009.

Vergera A., Radość bycia człowiekiem, Kraków 1993.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.4-23

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)