Kościół Vaticanum II i jego eklezjologia. Próba retrospekcji z perspektywy 50 lat Gaudium et spes (I)

Jerzy Gocko

Abstrakt


Artykuł jest częścią większego projektu badawczego, którego przedmiotem jest ponowne spojrzenie na eklezjologię Soboru Watykańskiego II. Jego celem jest ukazanie odnowy eklezjologicznej w okresie Soboru przez pryzmat społecznego posłannictwa Kościoła. Będzie to oznaczało poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób rozwój myśli eklezjologicznej wpłynął na społeczną refleksję Kościoła w ramach jego nauki społecznej i moralności życia społecznego. W centrum dyskursu zostanie postawiona Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, która także wyznaczy zakres podjętych analiz. Projekt przyjmie postać tryptyku, który będzie kontynuowany w kolejnych tomach „Roczników Teologicznych”. Bezpośrednią okazją do podjęcia tego tematu jest 50. rocznica ostatniego Soboru (1962-1965), a w sposób szczególny rocznica publikacji Konstytucji pastoralnej Gaudium et spes.

Część I tryptyku ma za zadanie ukazać główne źródła eklezjologii Vaticanum II i jej odnowy, do których autor zaliczył dorobek I Soboru Watykańskiego, pierwszego spośród soborów ekumenicznych, na którym problematyka Kościoła stała się centrum debat soborowych, nawet jeśli czyniono okazjonalnie. Był on także podsumowaniem pewnego okresu w historii myśli teologicznej i – na swój sposób – naprowadził teologię katolicką na nowe tory. Oprócz wkładu Soboru Watykańskiego I przyjdzie wskazać także na najważniejszych papieży okresu między dwoma ostatnimi Soborami ekumenicznymi, jak i na szereg wybitnych teologów, którzy – zwłaszcza po I wojnie światowej i w okresie samego Soboru – w swoich badaniach podejmowali problematykę eklezjologiczną.


Słowa kluczowe


Sobór Watykański II; eklezjologia; Konstytucja Gaudium et spes; Sobór Watykański I; papieże XIX i XX wieku; nowa teologia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aubert R.: Aspects divers du néo-thomisme sous le pontificat de Léon XIII. W: Aspetti della cultura cattolica nell’età di Leone XIII. Atti del Convegno (Bologna, 27-29 dicembre 1960). Red. G. Rossini. Roma: Ed. Cinque Lune 1961 s. 133-227.

Charlier L.: Essai sur le problème théologique. Thuillies: Ramgal 1938.

Chenu M.-D.: Une Ecole de théologie. Le Saulchoir. Kain-lez-Tournai: Le Saulchoir 1937.

Congar Y.: Ciało mistyczne Chrystusa. Tłum. M. Winowska. Lwów: Wydawnictwo OO.Dominikanów 1938.

Congar Y.: Kościół jako sakrament zbawienia. Tłum. T. Mazuś. Warszawa: PAX 1980.

Congar Y.: Kościół, jaki kocham. Tłum. A. Ziernicki. Kraków: Stowarzyszenie Pomocy Wydawnictwom Katolickim na Ukrainie „Kairos”1997.

Congar Y.: L’église de saint Augustin é l’époque moderne. Paris: Cerf 1970.

Congar Y.: O Kościół służebny i ubogi. Tłum. A. Kuryś. Kraków: Stowarzyszenie Pomocy Wydawnictwom Katolickim na Ukrainie „Kairos” 2000.

Congar Y.: Prawdziwa i fałszywa reforma w Kościele. Tłum. A. Ziernicki. Kraków: Znak 2001.

Connolly J. M.: Le renouveau théologique dans la France contemporaine. Paris−Fribourg: Ed Saint-Paul 1966.

Daniélou J.: Les orientations présentes de la pensée religieuse. „Etudes” 29:1946 nr 4 s. 5-21.

D y l J.: Sobory powszechne w drugim tysiącleciu chrześcijaństwa. Tarnów: Biblos 1997.

Giordani L.: Pio XII, un grande papa. Torino: SET 1961.

Gocko J.: Nauka społeczna Kościoła w poszukiwaniu własnej tożsamości. Warszawa: TNFS 2013.

Greniuk F.: Teologia moralna Ciała Mistycznego. W: Teologia moralna ukresu II Tysiąclecia. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Lublin: RW KUL 1998 s. 75-89.

Guardini R.: Vom Leben des Glaubens. Mainz: Matthias Grünewald-Verlag 1935.

Journet Ch.: L'Eglise du Verbe Incarné. Essai de Théologie spéculative. T. 1-3. Paris: Desclée de Brouwer 1941, 1951, 1969.

Laubier P. de: Myśl społeczna Kościoła katolickiego od Leona XIII do Jana Pawła II. Tłum. B. Luft. Warszawa−Struga−Kraków: Michalineum 1988.

Lubac H. de: Katolicyzm, społeczne aspekty dogmatu. Tłum. M. Stokowska. Kraków: Znak 1961.

Lubac H. de: L'Église dans la crise actuelle. Paris: Cerf 1969.

Lubac H. de: Les Églises particulières dans L'Église universelle. Paris: Aubier Montaigne 1971.

Lubac H. de: Paradoxe et Mystère de L'Église. Paris: Cerf 1967.

Majka J.: Katolicka nauka społeczna. Studium historyczno-doktrynalne. Rzym: Fundacja Jana Pawła II, Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej 1986.

Mondin B.: Storia della Teologia. T. 1-4. Bologna: Edizioni Studio Domenicano 1996-1997.

Neuner P.: Eklezjologia – nauka o Kościele. Tłum. W. Szymona. W: Podręcznik teologii dogmatycznej. Traktat VII. Red. W. Beinert. Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława B. M. 1999 s. 207-506.

Schatz K.: Sobory powszechne. Punkty zwrotne w historii Kościoła. Tłum. J. Zakrzewski. Kraków: Wydawnictwo WAM 2001.

Tshibangu Th.: La théologie comme science au XX siècle. Kinshasa−Louvain: Presses Universitaires du Zaïre 1980.

Walter O.: Pius XII. Leben und Persönlichkeit. Olten: Otto Walter 1939.

Winling R.: Teologia współczesna. Tłum. K. Kisielewska-Sławińska. Kraków: Znak 1990.

Zieliński Z.: Papiestwo i Papieże dwóch ostatnich wieków. Warszawa: PAX 19993.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.4-8

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)