Teologia moralna ukierunkowana ekumenicznie

Sławomir Nowosad

Abstrakt


Dotychczasowy ekumeniczny dialog teologiczny rzadko podejmował głębsze studia nad moralnością chrześcijańską w jej różnych tradycjach. Podobnie i sama teologia moralna stoi przed wezwaniem do większej otwartości na szczery i wzajemnie ubogacający dialog ekumeniczny nad życiem moralnym. Przykłady takiego nastawienia można już jednak znaleźć u takich teologów moralistów (etyków chrześcijańskich), jak np. J. M. Gustafson (protestant), J.T. Bretzke (katolik), B. Petrà (katolik) czy S. S. Harakas (prawosławny). Również nauczanie moralne Jana Pawła II (zawarte zwłaszcza w Veritatis splendor i Evangelium vitae) doprowadziło do cennych dyskusji między katolickimi i niekatolickimi teologami nad rozumieniem fundamentalnych czy bardziej szczegółowych zagadnień moralnych. Warto podkreślić, że także Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, zwłaszcza przez badania i dydaktykę prowadzone w Katedrze Teologii Moralnej Ekumenicznej, ma swój godny uwagi wkład w tworzenie teologii moralnej ukierunkowanej bardziej ekumenicznie.


Słowa kluczowe


teologia moralna; etyka chrześcijańska; ekumenizm; dialog ekumeniczny

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


John Paul II: Encyclical Letter Veritatis Splendor. The Vatican: LEV 1993.

John Paul II: Encyclical Letter Ut Unum Sint. The Vatican: LEV 1995.

ARCIC II. Life in Christ: Morals, Communion and the Church. London: CHT-CTS 1994.

Joint Working Group between the Roman Catholic Church and the World Council of Churches. The Ecumenical Dialogue on Moral Issues: Potential Sources of Common Witness or of Divisions. A Study Document [1995]. “The Ecumenical Review” 48:1996 n. 2 p. 143-154.

Black R.: Christian Moral Realism: Natural Law, Narrative, Virtue and the Gospel. Oxford−New York: Oxford University Press 2000.

Breck J.: God with Us: Critical Issues in Christian Life and Faith. Crestwood: St. Vladimir's Seminary Press 2003.

Bretzke J. T.: Ecumenical Ethics, History and Vatican II. “Josephinum Journal of Theology” 6:1999 n. 2 p. 18-38.

Ecumenical Ventures in Ethics: Protestants Engage Pope John Paul II's Moral Encyclicals. Eds. R. Hütter, T. Dieter. Grand Rapids−Cambridge: Eerdmans 1998.

Guroian V.: Incarnate Love: Essays in Orthodox Ethics. Notre Dame: University of Notre Dame Press 2002.

Gustafson J. M.: Roman Catholic and Protestant Interaction in Ethics: An Interpretation. “Theological Studies” 50:1989 n. 1 p. 44-69.

Harakas S. S.: Christian Ethics in Ecumenical Perspective: An Orthodox Christian View. “Journal of Ecumenical Studies” 15:1978 n. 4 p. 631-646.

Harakas S. S.: Wholeness of Faith and Life: Orthodox Christian Ethics. Vol. 1-3. Brookline: Holy Cross Orthodox Press 1999.

Nowosad S.: Moralność w dialogu ekumenicznym. “Roczniki Teologiczne” 47:2000 n.3 p. 47-77.

Nowosad S.: Teologia moralna w kontekście ekumenicznym. In: Polska teologia moralna po Soborze Watykańskim II. Eds. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin 2006 p. 127-161.

Petrà B.: L'etica ortodossa: Storia, fonti, indentità. Assisi: Cittadella 2010.

Root M.: Ethics in Ecumenical Dialogues: A Survey and Analysis. “Journal of Ecumenical Studies” 45:2010 n. 3 p. 357-370.

Wojda P. J.: The Ecumenical Significance of “Evangelium Vitae”. “Word and World” 16:1996 n. 1 p. 52-59.

Williams R.: Life in Christ: Considerations for Synod Group Discussions [26.06.2009] (www.churchofengland.org, access: 4.12.2013).
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.4-6

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)