Chrystopraksyzm refleksji teologiczno-moralnej

Tadeusz Zadykowicz

Abstrakt


Teologia moralna, jak każda nauka, posiada nade wszystko cele poznawcze. Ze względu jednak na przedmiot można mówić także o praktycznym wymiarze refleksji teologicznomoralnej. Tym przedmiotem jest bowiem ludzkie działanie (praxis), które teologia moralna nie tylko opisuje, ale także określa wskazując obowiązujące w nim normy moralne. Wyjaśniając i argumentując zasady i normy moralne, teologia moralna ma na względzie pełnię, którą człowiek winien urzeczywistnić we własnym życiu i działaniu. Urzeczywistnienie tej pełni następuje wkonkretnej sytuacji życiowej. Dlatego istotną, praktyczną częścią posługi teologów moralistów jest aplikacja zasad i norm do szczegółowych postaw i dziedzin ludzkiego życia. Żadna z tych dziedzin nie jest wyłączona poza zakres zainteresowań teologii moralnej. Analiza tych dziedzin stanowi punkt wyjścia dla refleksji o charakterze teologiczno-etycznym ukierunkowanej na formowanie postaw.


Słowa kluczowe


teologia moralna; praxis; chrystopraksyzm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


JanPaweł II: Encyklika Veritatis splendor. Watykan 1993.

JanPaweł II: Encyklika Fides et ratio. Watykan 1998.

JanPaweł II. Katecheza Manichejskie deformacje teologii ciała (15.10.1980).

Apanowicz J.: Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania. Gdynia: WSAiB 2000.

Arens E.: Christopraxis. Grundzüge theologischer Handlungstheorie. Freiburg–Basel–Wien: Herder 1992.

Bäder - Butschle I.: Interpretation der moralischen Welt. Michael Walzers Philosophie der moralischen Praxis als Impuls für die theologische Ethik. Marburg: Elwert 2006.

Białas A.: Istota i cel nauki – spojrzenie fundamentalisty. „Pauza Akademicka. Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności” 3:2011 nr 127 s.1.

Derdziuk A.: Teologia moralna w służbie wiary Kościoła. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.

Gocko J.: Kościół obecny w świecie – posłany do świata. Teologiczno-społeczne aspekty posłannictwa Kościoła w świecie po Soborze Watykańskim II. Lublin: Wydawnictwo KUL 2003.

Gocko J.: Znaki czasu jako „locus theologicus” w posoborowej teologii moralnej. RT 46:1999 z. 3 s. 81-106.

Gocko J.: Znaki czasu jako „wyzwania” współczesności i „wezwania” Boga (PDV 10). „Życie Konsekrowane” 10:2003 nr 1 s. 67-78.

Goertz S.: Weil Ethik praktisch werden will. Philosophisch-theologische Studien zum Theorie-Praxis-Verhältnis. Regensburg: Pustet 2004.

Grätzel S.: Ethische Praxis. Anwendungen der Praktischen Philosophie in Alltag und Beruf. London: Turnshare 2007.

Greniuk F.: Katolicka teologia moralna w poszukiwaniu własnej tożsamości. Lublin: RW KUL 1993.

Greniuk F.: Studia z teologii moralnej. Sandomierz 2006.

Greniuk F.: Teologia moralna w swej przeszłości. Sandomierz 2006.

Kesselring Th.: Handbuch Ethik für Pädagogen. Grundlagen und Praxis. Darmstadt: WBG (Wiss. Buchges.) 2012.

Kiesselbach M.: Ethische Wirklichkeit. Objektivität und Vernünftigkeit der Ethik aus pragmatistischer Perspektive. Berlin: De Gruyter 2012.

Ks. Janusz Nagórny. Teologiczna interpretacja moralności Nowego Przymierza. Red. K. Jeżyna, J. Gocko, W. Rzepa. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 s. 51-52.

Moralne aspekty przemian cywilizacyjnych. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 2001.

Mroczkowski I.: Metodologia teologii moralnej. W: Świadek nadziei. Ks. prof. Janusz Nagórny twórca i nauczyciel teologii moralnej. Red. A. Derdziuk. Lublin: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu 2008 s. 157-164.

Mroczkowski I.: Teologia moralna. Definicja – przedmiot – metoda. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy 2011.

Nagórny J.: Duch Święty zasadą nowego życia. W: Jesteśmy Kościołem w Duchu Świętym. Red. F. Mrowiec. Würzburg 1999 s. 34-50.

Nagórny J.: Historiozbawczy fundament moralności chrześcijańskiej. W: Teologia moralna u kresu II tysiąclecia. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Lublin 1998 s. 153-170.

Nagórny J.: Moralność chrześcijańska jako moralność nowego życia w Chrystusie. W: Vivere in Christo. Chrześcijański horyzont moralności. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 1996 s. 87-116.

Nagórny J.: Natura teologii moralnej. W: Polska teologia moralna czterdzieści lat po Soborze Watykańskim II. Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium 2006 s. 91-125.

Nagórny J.: Teologia moralna jako eklezjalna nauka wiary w świetle Veritatis splendor. W: Jan Paweł II. Veritatis splendor. Tekst i komentarz. Red. A. Szostek. Lublin 1994 s.275-294.

Praxis in der Ethik. Zur Methodenreflexion in der anwendungsorientierten Moralphilosophie. Red. M. Zichy, H. Grimm. Berlin: De Gruyter 2008.

Spór o człowieka – spór o przyszłość świata. Od bł. Jana XXIII do Jana Pawła II. Red. J.Nagórny, J. Gocko. Lublin 2004.

Teologia moralna wobec współczesnych zagrożeń. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 1999.

Wartości moralne w kontekście współczesnego sekularyzmu. Red. J. Gocko. Lublin 2007.

Wolański N.: Czemu i komu służą Komitety Naukowe PAN. „Nauka” 1:2011 s. 47-57.

Wyzwania moralne przełomu tysiącleci. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 1999.

Zabielski J.: Podstawy chrześcijańskiej moralności. Teologia moralna fundamentalna. Białystok: Wydawnictwo św. Jerzego 2013.

Zadykowicz T.: Die Moraltheologie zwischen Offenbarung und zeitgenössischer Kultur. Ausgewählte methodologische Fragen. RTM 4(59):2012 s. 79-103.

Zadykowicz T.: Sequela Christi et imitatio hominis. Paradygmat naśladowania we współczesnej refleksji teologicznomoralnej – źródła i perspektywy. Lublin: Wydawnictwo KUL 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.4-3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)