Historia teologii moralnej jako element przekazu orędzia moralnego

Andrzej Derdziuk

Abstrakt


Historia rozumiana zarówno jako dzieje człowieka i narracja przeszłości jest szkołą życia oraz skarbnicą doświadczeń. Historia człowieka jest też historią zbawienia, która pozwala wwierze odczytywać zbawcze interwencje Boga. Historia świata ma wymiar antropologiczny i obrazuje dzieje ludzkości doświadczającej wpływu różnych czynników. Historia teologii moralnej naznaczona jest działaniem świętych oraz twórczością teologów, którzy stworzyli podręczniki i oddziaływali na życie Kościoła. Dwadzieścia wieków chrześcijaństwa stało się areną przemian świadomości moralnej człowieka, na które miały wpływ wydarzenia polityczne i gospodarcze, a nade wszystko oddziaływania wybitnych jednostek. Ewangeliczna inspiracja dała światu nową koncepcję antropologii oraz ukazała możliwość interpretacji dziejów wperspektywie prowadzenia przez Bożą Opatrzność. W artykule przedstawiono rozumienie historii oraz wskazano na formy przejawiania się Ewangelii w dziejach teologii moralnej. Powolne wzrastanie w rozumieniu orędzia ewangelicznego staje się samo w sobie szkołą wychowania do poszufkiwania dobra.


Słowa kluczowe


historia; teologia moralna; orędzie moralne; Kościół katolicki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Angelini G., Valsecchi A.: Disegno storico della teologia morale. Bologna: EDB 1972.

Bloch M.: Pochwała historii czyli o zawodzie historyka. Tłum. W. Jedlicka. Red. H.Łaszkiewicz. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki 2009.

Derdziuk A.: Aretologia w podręcznikach moralistów kapucyńskich w okresie między Soborem Watykańskim I a Watykańskim II. Lublin: RW KUL 2001.

Derdziuk A.: Teologia moralna w służbie wiary Kościoła. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.

Derdziuk E.: Mnisi iroszkoccy. Św. Kolumban Młodszy – ewangelizacja Europy. Lublin: RW KUL 1997.

Gerardi R.: Storia della morale. Interpretazioni teologiche dell'esperienza cristiana. Periodi e correnti, autori e opere. Bologna: EDB 2003.

Gocko J.: Nauka społeczna Kościoła w poszukiwaniu własnej tożsamości. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego 2013.

Gocko J.: Kościół obecny w świecie – posłany do świata. Teologiczno-społeczne aspekty posłannictwa Kościoła w świecie po Soborze Watykańskim II. Lublin: Wydawnictwo KUL 2003.

Greniuk F.: Katolicka teologia moralna w poszukiwaniu własnej tożsamości. Lublin: RW KUL 1993.

Greniuk F.: Teologia moralna w swej przeszłości. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2006.

Illianes J. L., Saranyana J. I.: Historia teologii. Tłum. P. Rak. Kraków 1997.

JanPaweł II: Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa. Watykan: LEV 2001.

JanPaweł II: Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci. Kraków: Wydawnictwo Znak 2005.

Marcol A.: Korzenie soborowej odnowy. W: Teologia moralna u kresu trzeciego tysiąclecia. Materiały z sympozjum KUL 1-2 grudnia 1997 r. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Lublin: RW KUL 1998 s. 59-73.

Marrou H-I.: O poznaniu historycznym. Tłum. H. Łaszkiewicz. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.

Mroczkowski I.: Współczesny kontekst moralnego nauczania Kościoła. W: Veritatis splendor. Przesłanie moralne Kościoła. Materiały z sympozjum KUL, 6-7 grudnia 1993 r. Red. B. Jurczyk. Lublin: RW KUL 1994 s. 15-28.

Nagórny J.: Natura teologii moralnej. W: Polska teologia moralna czterdzieści lat po Soborze Watykańskim II. Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin: Gaudium 2006 s. 91-125.

Papieska Komisja Biblijna. Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego. Tłum. R. Rubinkiewicz. Kielce: Verbum 2009.

Pinckaers S.: Źródła moralności chrześcijańskiej. Jej metoda, treść, historia. Tłum. A.Kuryś. Poznań: Wydawnictwo W drodze 1994.

Powołanie chrześcijańskie. Zarys teologii moralnej. T. 1. Istota powołania chrześcijańskiego. Red. S. Smoleński. Opole: Wydawnictwo Św. Krzyża 1976.

Pryszmont J.: Historia teologii moralnej. Warszawa: ATK 1987.

Theiner J.: Die Entwicklung der Moraltheologie zur eigenständigen Disziplin. Regensburg: Pustet 1970.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.4-2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)