Wolność w komunii. Analiza teologicznego przesłania homilii Papieża Polaka wygłoszonych w Ojczyźnie w 1991

Sławomir Kunka

Abstrakt


Artykuł, na podstawie homilii bł. Jana Pawła II wygłoszonych do rodaków w czasie pielgrzymki do Ojczyzny w 1991 roku, analizuje temat wspólnoty chrześcijańskiej wiary, następnie temat wspólnoty narodu, a wreszcie małżeństwa i rodziny. Analiza ta dokonana jest w optyce ludzkiej wolności, w której odbija się podobieństwo człowieka do Boga. Człowiek jest wolny, aby miłować, gdyż jego Stwórcą jest Bóg Trójjedyny. Ukrytym kontekstem rozważań jest trynitarny wymiar chrześcijańskiej teologii. Przesłanie papieskie pozostaje wciąż aktualne dla Polski, Europy i całego świata.


Słowa kluczowe


Trójca Święta; Jan Paweł II; wolność; wspólnota wiary; naród; małżeństwo; rodzina

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Góźdź K., Stwórca i stworzenie, w: Być chrześcijaninem. Teologia dla szkół średnich, red. M. Rusecki, wyd. III zmienione, Lublin 2007, s. 138-174.

Kunka S., Wolność stworzona. Mały szkic antropologiczny nakreślony na podstawie opartych na Dekalogu homiliach Papieża Polaka do rodaków z 1991 roku, „Teologia w Polsce” 6(2012), nr 2, s. 53-70.

Kunka S., Wolność odkupiona. O Dekalogu w homiliach papieskich z 1991, „Studia Pelplińskie” 46(2013), s. 153-170.

Liturgia godzin. Codzienna modlitwa ludu Bożego, t. II, Poznań 1984, s. 1390-1391: Śluby króla Jana Kazimierza, złożone dnia 1 kwietnia 1656 roku.

Stein E. (Teresa Benedykta od Krzyża), Byt skończony a byt wieczny, tłum. I. J. Adamska, Kraków 1995.

Wojtyła K., Nauka III. Uczciwość małżeńska, w: Budować dom na skale. Rekolekcje dla narzeczonych, Kraków-Rzym 2012, s. 45-59.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)